Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Revenue Management, 7,5 hp

Engelskt namn: Revenue Management

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 2MR042

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Måltids- och restaurangvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Föreståndaren, 2014-05-23

Reviderad av: Prefekten, 2020-03-02

Innehåll

Kursen Revenue management behandlar intäkts- och prishantering specifikt inom Hospitality-industrin. Utgångspunkten är att en vara/tjänst inte kan lagras och den komplexitet som därför uppstår vid försäljningstidpunkten. Kursen kommer behandla de grundläggande delarna av teorin, samt sätta dessa på prov genom praktiska övningar från verkligheten. Vidare kommer studenterna under kursen att arbeta med Revenue Management ur ett verksamhetsledande perspektiv för att få en helhetsbild av företagande. Kursen tar även upp hur Revenue Management kan bidra till ett positivt resultat för verksamheten.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
 • visa grundläggande kunskap om teoretiska utgångspunkter för intäktsoptimering
 • visa grundläggande förståelse för vad Revenue Management innebär
Färdighet och förmåga
 • visa grundläggande färdigheter genom att redogöra för parametrar som påverkar intäktsoptimering, och som skiljer teori från verklighet
 • visa grundläggande färdighet och förmåga att sätta Revenue Management i relation till ekonomiska aspekter av verksamhetsledning
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa grundläggande förmåga att analysera och värdera en verksamhet utifrån ett Revenue Managementperspektiv
 • visa grundläggande förmåga att analysera metoder inom Revenue Management i olika verksamheter

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, praktiska övningar med laborativa inslag, gruppdiskussioner, grupparbete med Case-uppgift och obligatoriska seminarier.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig salstentamen. I kursen ingår även ett Casearbete i grupp, som examineras genom planeringsseminarium, skriftlig och muntlig presentation av Case-rapport samt opponering av ett annat Case på dessa examinationer sätt betyget U eller G.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid totalt minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på särskild blankett enligt studentcentrums riktlinjer.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 31

  REVENUE MANAGEMENT, 7.5 HP

  Revenue management for the hospitality industry
  Hayes David K., Miller Allisha A.
  Hoboken : John Wiley & Sons : cop. 2011 : xvi, 512 s. :
  ISBN: 978-0-470-39308-6 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Cross Robert G.
  Revenue management : hard-core tactics for market domination
  1st ed : New York : Broadway Books : c1997 : xii, 276 p. :
  ISBN: 0-553-06734-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2020 vecka 1

  REVENUE MANAGEMENT, 7.5 HP

  Revenue management for the hospitality industry
  Hayes David K., Miller Allisha A.
  Hoboken : John Wiley & Sons : cop. 2011 : xvi, 512 s. :
  ISBN: 978-0-470-39308-6 (hft.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album