"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samer som "folkstam", "ras" och urfolk i vetenskap och politik, 7,5 hp

Engelskt namn: Sami as "tribe", "race" and indigenous people in science and politics

Denna kursplan gäller: 2023-11-20 och tillsvidare

Kurskod: 1HI086

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Historia: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2023-11-23

Innehåll

Samers historia och livsvillkor har varit föremål för omfattande forskning de senaste århundradena. De har av forskare och andra beskrivits som urinvånare, nation, folkstam, ras och under senare tid som ett urfolk. I kursen beskrivs och problematiseras de olika folkbegrepp som använts över tid avseende samer som social kategori. I kursen läses såväl historiska, äldre källtexter som nyare forskning om samer. 

 

Kursen är uppdelad på fem teman, delvis kronologiskt grundade:  

1) introduktion/problematisering av folkbegreppet  

2) källtexter/historiska urkunder  

3) fördjupningsläsning av studier om samer, nomadism-bofasthet  

4) fördjupningsläsning av postkolonialt präglade studier om samer  

5) samer som urfolk i politik och vetenskap 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten kunna: 
 
Kunskap och förståelse: 

  • Omfattande kunskap om samer som social kategori, och hur förståelsen av detta kollektiv förändrats över tid  
  • Omfattande kunskap om det dynamiska samspel som funnits mellan etnopolitisk aktivism och forskning rörande samer som kollektiv aktör med agens 

Färdigheter och förmåga: 

  • Förmåga att förklara och kritiskt granska de olika folkbegrepp som använts  
  • Förmåga att förklara och kritiskt granska hur samers folkbegrepp kan relateras till etnopolitisk aktivism 

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt: 

  • Förmåga att självständigt formulera och analysera samers folkbegrepp med utgångspunkt i den litteratur som lästs, med särskilt fokus på den valbara       fördjupningslitteraturen 
     

Behörighetskrav

Univ: 90 hp i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne, varav minst 15 hp ska utgöras av ett självständigt examensarbete, eller motsvarande. Engelska A/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.  

Undervisningens upplägg

Undervisningen är nätbaserad och genomförs i form av inspelade föreläsningar, skrivuppgifter samt individuell läsning.  

Tekniska specifikationer för kursdeltagande:  

-En säker och bra internetuppkoppling 
-En dator (Mac/Pc). Den lärplattform som används på kursen - Canvas -  fungerar inte alltid fullt ut och på ett säkert sätt med mobil/surfplatta eller   chromebook. 


-Webbkamera och mikrofon (för deltagande i de zoomträffar (frivilligt deltagande) som ingår)  

Examination

Examinationen sker skriftligen, däribland deltagande i ett inledande quizz. Med skriftlig examination avses därutöver dels deltagande i skriftlig skrivuppgift omfattande maximalt 8 sidor som ska innehålla en problematisering av de olika folkbegrepp som funnits/finns, dels de skriftliga inledningar och kommentarer som studenterna bidrar med under de skriftliga seminarierna (i skapade "trådar").  

Kursen bedöms med betygen U, G eller VG. 

För att erhålla betyget VG på kursen krävs VG på den avslutande individuellt genomförda skrivuppgiften omfattande 5 hp, samt lägst G på skriftliga inledningar och kommentarer omfattande 1,5 hp och slutligen lägst G på det inledande quizzet på 1 hp.  

För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, för prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. 

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas efter studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 arbetsdagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas. 

I en examen får denna kurs inte inkluderas tillsammans med en annan kurs med liknande innehåll. Vid osäkerhet bör studenten konsultera studierektor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier vid Umeå Universitet. 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.