"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samhällsorientering för förskolan, 15 hp

Engelskt namn: Social Studies for Preschool

Denna kursplan gäller: 2020-08-03 och tillsvidare

Kurskod: 6PE260

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Prefekten, 2017-05-18

Reviderad av: Prefekten, 2020-02-12

Innehåll

Kursen genomsyras av frågor om hållbar utveckling utifrån ekologiska sociala och ekonomiska aspekter samt relateras till agenda 2030 och globala målen. Därtill behandlas historiska och samhälleliga begrepp, samband och processer kopplade till agenda 2030 samt hur detta kan ingå i förskolans undervisning.. Vikten av att nyttja närsamhällets centrala funktioner som pedagogisk arena belyses och problematiseras. Vidare betonas förskollärares ansvar att hantera barns rättigheter, inflytande och livsfrågor samt etiska frågor med stöd i aktuell forskning. Kursen behandlar likaså hur digital kompetens kan förstås ur ett förskole- och samhällsperspektiv. I kursen studeras därförutom teorier om hur barn och barndom påverkas av olika kulturella, religiösa och materiella villkor liksom olika familjemönster. I detta sammanhang belyses även hur samhällets stödfunktioner kan användas vid behov.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • med stöd i aktuell forskning och styrdokument identifiera och beskriva samhällsorienterade frågor ur ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsperspektiv samt hur dessa kan aktualiseras i förskolan
 • redogöra för barns frågor om historiska och samtida händelser samt etiska och aktuella samhällsfenomen som kan bearbetas i förskolan

Färdighet och förmåga

 • identifiera och exemplifiera hur närsamhället kan nyttjas i förskolan för undervisning om företeelser i omvärlden ur olika hållbarhetsperspektiv
 • urskilja och analysera betydelsen av olika kulturella och materiella uppväxtvillkor
 • formulera och presentera förskollärarens ansvar att bedöma och hantera olika krissituationer barn kan befinna sig i
 • problematisera innebörden av digital kompetens i samhället, samt beakta betydelsen av användning av digitala medier och verktyg i förskolans verksamhet

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt granska och bedöma hur hållbarhetsfrågor utifrån aktuell  forskning samt samhälleliga och etiska perspektiv kan aktualiseras och värderas i förskolans undervisning
 • värdera och problematisera barns delaktighet och inflytande i förskola och samhället i relation till barns rättigheter och hållbar utveckling
 • problematisera och diskutera förskollärarens ansvar att hantera barns olika etiska frågor

Behörighetskrav

Utbildningsvetenskap, undervisning och lärande för förskolan (UK) 8 hp, Specialpedagogik för förskolan (UK) 6 hp, Läraryrkets dimensioner för förskolan 1 (VFU) 11 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, litteraturstudier, fallstudier, praktiska tillämpningar, seminarier och grupparbeten. Undervisningen kan ske såväl inom- som utomhus.

Examination

Examination sker genom individuella skriftliga uppgifter, muntliga och digitala redovisningar såväl individuellt som i grupp samt genom tillämpningsövningar.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan väl godkänd (VG), godkänd (G) eller underkänd (U).

För betyget godkänd (G) krävs att samtliga examinationer bedömts med resultatet godkänd (G). För betyget väl godkänd (VG) krävs dessutom att samtliga skriftliga uppgifter bedömts med resultatet väl godkänd (VG).

Den som erhållit betyget godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för
tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt:
http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden
för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.

För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras ett provtillfälle enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 1

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Andrén Karin
  Barn och ungas livsfrågor och ämnet livskunskap
  Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet : 2011 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  En svensk historia från vikingatid till nutid
  Berggren Lars, Greiff Mats
  2., [bearb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 404 s. :
  ISBN: 978-91-44-05246-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Välfärdskapitalism, tiden efter 1920 s. 299-386

  Björklund Sanne
  Lärande för hållbar utveckling : i förskolan
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2020] : 140 sidor :
  ISBN: 9789144139579
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Colnerud Gunnel
  Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 196 sidor :
  ISBN: 978-91-47-12246-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar, tillhandahålles av Pedagogiska institutionen.

  Att förstå barns tankar : kommunikationens betydelse
  Doverborg Elisabet, Pramling Samuelsson Ingrid
  4., [rev.] uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 93 s. :
  ISBN: 978-91-47-10552-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Engdahl Ingrid
  Lärande för hållbar utveckling - är det någonting för förskolan, eller? : rapport om OMEP:s projekt Lärande för hållbar utveckling i praktiken
  [Stockholm] : Svenska OMEP : [2012] : 38 s. :
  Fritt tillgänglig via Svenska OMEP:s hemsida
  ISBN: 978-91-633-8207-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Förskola på hållbar väg - Ett inspirationsmaterial för förskolan
  Världsnaturfonden WWF : 2017 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Barns tankar om livet
  Hartman Sven G., Torstenson-Ed Tullie
  2., [rev.] utg. : Stockholm : Natur och kultur : 2007 : 207 s. :
  ISBN: 9789127114241
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (valda delar)

  Högtidsboken : fira och filosofera tillsammans!
  Ivarsson Johanna, Salmson Karin, Åkerö Emil, Hurme Maija
  Första upplagan : [Linköping] : Olika : [2019] : 262 sidor :
  ISBN: 9789188613127
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Johansson Eva
  Små barns etik
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2001 : 200 s. :
  ISBN: 91-47-04986-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (valda delar)

  Rudnert Joel
  Historia i förskolan
  Ingår i:
  Utbildningsvetenskap för förskolan
  Stockholm : Natur & kultur : [2017] : 331 sidor :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen

  Referenslitteratur

  Från kvalitet till meningsskapande : postmoderna perspektiv - exemplet förskolan
  Dahlberg Gunilla, Moss Peter, Pence Alan
  3. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 328 s. :
  ISBN: 9789147111725
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Flyktens barn : medkänsla, migration och mänskliga rättigheter
  Elmeroth Elisabeth, Häge Johan
  2., uppdaterade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 139 s. :
  ISBN: 9789144114187
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Föräldrar, förskola och skola : om mångfald, makt och möjligheter
  Harju Anne, Tallberg Broman Ingegerd
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 244 s. :
  ISBN: 978-91-44-07952-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hellberg Anna
  När krisen drabbar förskolan
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 82 sidor :
  ISBN: 9789144125466
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Johansson Eva
  Forskare och pedagogers möten med barns perspektiv - Att närma sig barns perspektiv, i Pedagogisk Forskning
  Göteborgs universitet : 2003 :
  http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/v8/n1.html
  Läsanvisning: Årg 8, Nr 1-2 Tema: Barns perspektiv och barnperspektiv

  Tallberg Broman Ingegerd
  Mamma, pappa, förskolebarn : om förskolan som jämställdhetsprojekt
  Ingår i:
  Genus i förskola och skola
  Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis : 2009 : 174, 16, 12 s. :

  Övrigt

  Gällande styrdokument för förskolan www.skolverket.se. Elektroniska resurser angående Agenda 2030 och globala målen https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/. Barnkonventionen som svensk lag https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnkonventionen-som-svensk-lag/. Valfri religionsbok för gymnasiet. Enstaka aktuella forskningsartiklar och andra dokument tillkommer och finns tillgängliga i kurssajten.

 • Giltig från: 2021 vecka 3

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Andrén Karin
  Barn och ungas livsfrågor och ämnet livskunskap
  Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet : 2011 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  En svensk historia från vikingatid till nutid
  Berggren Lars, Greiff Mats
  2., [bearb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 404 s. :
  ISBN: 978-91-44-05246-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Välfärdskapitalism, tiden efter 1920 s. 299-386

  Björklund Sanne
  Lärande för hållbar utveckling : i förskolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 126 s. :
  ISBN: 9789144092560
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Colnerud Gunnel
  Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 196 sidor :
  ISBN: 978-91-47-12246-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att förstå barns tankar [Elektronisk resurs] : metodik för barnintervjuer
  Doverborg Elisabet, Pramling Samuelsson Ingrid
  Johanneshov : TPB : 2010 : 1 CD-R :
  Obligatorisk

  Lärande för hållbar utveckling - är det någonting för förskolan, eller? [Elektronisk resurs] : Rapport om OMEP:s projekt Lärande för hållbar utveckling i praktiken
  Engdahl Ingrid, Karlsson Bibi, Hellman Anette, Ärlemalm-Hagsér Eva
  Stockholm : Svenska OMEP : 2012 : 38 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-81021
  Obligatorisk

  Förskola på hållbar väg - Ett inspirationsmaterial för förskolan
  Världsnaturfonden WWF : 2017 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Barns tankar om livet
  Hartman Sven G., Torstenson-Ed Tullie
  2., [rev.] utg. : Stockholm : Natur och kultur : 2007 : 207 s. :
  ISBN: 9789127114241
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (valda delar)

  Högtidsboken : fira och filosofera tillsammans!
  Ivarsson Johanna, Salmson Karin, Åkerö Emil, Hurme Maija
  Första upplagan : [Linköping] : Olika : [2019] : 262 sidor :
  ISBN: 9789188613127
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Johansson Eva
  Små barns etik
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2001 : 200 s. :
  ISBN: 91-47-04986-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Från kvalitet till meningsskapande : postmoderna perspektiv - exemplet förskolan
  Dahlberg Gunilla, Moss Peter, Pence Alan
  3. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 328 s. :
  ISBN: 9789147111725
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Flyktens barn : medkänsla, migration och mänskliga rättigheter
  Elmeroth Elisabeth, Häge Johan
  2., uppdaterade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 139 s. :
  ISBN: 9789144114187
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Föräldrar, förskola och skola : om mångfald, makt och möjligheter
  Harju Anne, Tallberg Broman Ingegerd
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 244 s. :
  ISBN: 978-91-44-07952-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hellberg Anna
  När krisen drabbar förskolan
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 82 sidor :
  ISBN: 9789144125466
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Johansson Eva
  Forskare och pedagogers möten med barns perspektiv - Att närma sig barns perspektiv, i Pedagogisk Forskning
  Göteborgs universitet : 2003 :
  http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/v8/n1.html
  Läsanvisning: Årg 8, Nr 1-2 Tema: Barns perspektiv och barnperspektiv

  Tallberg Broman Ingegerd
  Mamma, pappa, förskolebarn : om förskolan som jämställdhetsprojekt
  Ingår i:
  Genus i förskola och skola
  Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis : 2009 : 174, 16, 12 s. :

  Övrigt

  Gällande styrdokument för förskolan www.skolverket.se. Elektroniska resurser angående Agenda 2030 och globala målen https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/. Barnkonventionen som svensk lag https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnkonventionen-som-svensk-lag/. Valfri religionsbok för gymnasiet. Enstaka aktuella forskningsartiklar och andra dokument tillkommer och finns tillgängliga i kurssajten.

 • Giltig från: 2020 vecka 32

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Andrén Karin
  Barn och ungas livsfrågor och ämnet livskunskap
  Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet : 2011 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Björklund Sanne
  Lärande för hållbar utveckling : i förskolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 126 s. :
  ISBN: 9789144092560
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Colnerud Gunnel
  Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 196 sidor :
  ISBN: 978-91-47-12246-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Från kvalitet till meningsskapande : postmoderna perspektiv - exemplet förskolan
  Dahlberg Gunilla, Moss Peter, Pence Alan
  3. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 328 s. :
  ISBN: 9789147111725
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att förstå barns tankar [Elektronisk resurs] : metodik för barnintervjuer
  Doverborg Elisabet, Pramling Samuelsson Ingrid
  Johanneshov : TPB : 2010 : 1 CD-R :
  Obligatorisk

  Flyktens barn : medkänsla, migration och mänskliga rättigheter
  Elmeroth Elisabeth, Häge Johan
  2., uppdaterade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 139 s. :
  ISBN: 9789144114187
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Engdahl Ingrid
  Lärande för hållbar utveckling - är det någonting för förskolan, eller? : rapport om OMEP:s projekt Lärande för hållbar utveckling i praktiken
  [Stockholm] : Svenska OMEP : [2012] : 38 s. :
  Fritt tillgänglig via Svenska OMEP:s hemsida
  ISBN: 978-91-633-8207-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: http://www.omep.org.se/uploads/files/esdboken_hemsidan.pdf

  Barns tankar om livet
  Hartman Sven G., Torstenson-Ed Tullie
  2., [rev.] utg. : Stockholm : Natur och kultur : 2007 : 207 s. :
  ISBN: 9789127114241
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (valda delar)

  Föräldrar, förskola och skola : om mångfald, makt och möjligheter
  Harju Anne, Tallberg Broman Ingegerd
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 244 s. :
  ISBN: 978-91-44-07952-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (valda delar)

  Johansson Eva
  Forskare och pedagogers möten med barns perspektiv - Att närma sig barns perspektiv, i Pedagogisk Forskning
  Göteborgs Universitet : 2003 :
  Fulltext
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Årg 8, Nr 1-2 Tema: Barns perspektiv och barnperspektiv

  Johansson Eva
  Små barns etik
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2001 : 200 s. :
  ISBN: 91-47-04986-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Förskola på hållbar väg - Ett inspirationsmaterial för förskolan
  Världsnaturfonden WWF : 2017 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Tallberg Broman Ingegerd
  Mamma, pappa, förskolebarn : om förskolan som jämställdhetsprojekt
  Ingår i:
  Genus i förskola och skola
  Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis : 2009 : 174, 16, 12 s. :
  Obligatorisk

  Hellberg Anna
  När krisen drabbar förskolan
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 82 sidor :
  ISBN: 9789144125466
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Högtidsboken : fira och filosofera tillsammans!
  Ivarsson Johanna, Salmson Karin, Åkerö Emil, Hurme Maija
  Första upplagan : [Linköping] : Olika : [2019] : 262 sidor :
  ISBN: 9789188613127
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  En svensk historia från vikingatid till nutid
  Berggren Lars, Greiff Mats
  2., [bearb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 404 s. :
  ISBN: 978-91-44-05246-5
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Välfärdskapitalism, tiden efter 1920 s. 299-386

  Övrigt

  Gällande styrdokument för förskolan www.skolverket.se. Elektroniska resurser angående Agenda 2030 och globala målen https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/. Barnkonventionen som svensk lag https://www.regeringen.se/regeringens-politik/barnkonventionen-som-svensk-lag/. Valfri religionsbok för gymnasiet. Enstaka aktuella forskningsartiklar och andra dokument tillkommer och finns tillgängliga i kurssajten.

 • Giltig från: 2020 vecka 7

  Rekommenderad kurslitteratur

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Andrén Karin
  Barn och ungas livsfrågor och ämnet livskunskap
  Institutionen för pedagogik och didaktik, Stockholms universitet : 2011 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Björklund Sanne
  Lärande för hållbar utveckling : i förskolan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 126 s. :
  ISBN: 9789144092560
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Colnerud Gunnel
  Läraryrkets etik och värdepedagogiska praktik
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 196 sidor :
  ISBN: 978-91-47-12246-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Från kvalitet till meningsskapande : postmoderna perspektiv - exemplet förskolan
  Dahlberg Gunilla, Moss Peter, Pence Alan
  3. uppl. : Stockholm : Liber : 2014 : 328 s. :
  ISBN: 9789147111725
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att förstå barns tankar [Elektronisk resurs] : metodik för barnintervjuer
  Doverborg Elisabet, Pramling Samuelsson Ingrid
  Johanneshov : TPB : 2010 : 1 CD-R :
  Obligatorisk

  Flyktens barn : medkänsla, migration och mänskliga rättigheter
  Elmeroth Elisabeth, Häge Johan
  2., uppdaterade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 139 s. :
  ISBN: 9789144114187
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Engdahl Ingrid
  Lärande för hållbar utveckling - är det någonting för förskolan, eller? : rapport om OMEP:s projekt Lärande för hållbar utveckling i praktiken
  [Stockholm] : Svenska OMEP : [2012] : 38 s. :
  Fritt tillgänglig via Svenska OMEP:s hemsida
  ISBN: 978-91-633-8207-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: http://www.omep.org.se/uploads/files/esdboken_hemsidan.pdf

  Barns tankar om livet
  Hartman Sven G., Torstenson-Ed Tullie
  2., [rev.] utg. : Stockholm : Natur och kultur : 2007 : 207 s. :
  ISBN: 9789127114241
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (valda delar)

  Föräldrar, förskola och skola : om mångfald, makt och möjligheter
  Harju Anne, Tallberg Broman Ingegerd
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 244 s. :
  ISBN: 978-91-44-07952-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (valda delar)

  Johansson Eva
  Forskare och pedagogers möten med barns perspektiv - Att närma sig barns perspektiv, i Pedagogisk Forskning
  Göteborgs universitet : 2003 :
  http://www.ped.gu.se/biorn/journal/pedfo/v8/n1.html
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Årg 8, Nr 1-2 Tema: Barns perspektiv och barnperspektiv

  Johansson Eva
  Små barns etik
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2001 : 200 s. :
  ISBN: 91-47-04986-3
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Förskola på hållbar väg - Ett inspirationsmaterial för förskolan
  Världsnaturfonden WWF : 2017 :
  Fulltext
  Obligatorisk

  Tallberg Broman Ingegerd
  Mamma, pappa, förskolebarn : om förskolan som jämställdhetsprojekt
  Ingår i:
  Genus i förskola och skola
  Göteborg : Acta Universitatis Gothoburgensis : 2009 : 174, 16, 12 s. :
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Behovet av en ny förståelse : ansvaret för miljön, klimatet och det globala utrymmet
  Bäckstrand Göran, Olsson Kåre, Tengström Emin
  Höör : Blenda : 2010 : 156 s. :
  ISBN: 978-91-978410-1-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  En svensk historia från vikingatid till nutid
  Berggren Lars, Greiff Mats
  2., [bearb.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 404 s. :
  ISBN: 978-91-44-05246-5
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Välfärdskapitalism, tiden efter 1920 s. 299-386

  Övrigt: Gällande styrdokument för förskolan www.skolverket.se. Valfri religionsbok för gymnasiet. Enstaka artiklar och kapitel kommer att finnas tillgängliga som PDF i filsamlingen