"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samhällsplanering under osäkra villkor, 7,5 hp

Engelskt namn: Planning under uncertain conditions

Denna kursplan gäller: 2019-02-04 och tillsvidare

Kurskod: 2KG128

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kulturgeografi: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för geografi

Beslutad av: Prefekten, 2019-02-06

Innehåll

Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper inom samhällsplanering på lokal, regional, nationell och överstatlig nivå. Det svenska planeringssystemet och arbetet för en hållbar utveckling utgör utgångspunkten. Detta kompletteras med utblickar mot andra länder och världsdelar. Under kursen behandlas den sårbarhet som finns i dagens samhälle, exempelvis avseende den fysiska infrastrukturen och försörjningssystemen, men också hur samhällsplanering kan reducera denna sårbarhet. Särskilt uppmärksammas risker kopplat till klimatförändringar och övrig miljöpåverkan. Samhällsplaneringens möjligheter att bidra till en hållbar utveckling behandlas fortlöpande, inte minst sociala aspekter i planeringen. Kursen belyser även de intressekonflikter, såsom avvägningen mellan exploatering och bevarande, vilka ofta omger resurs- och markanvändnings­frågor i skilda geografiska sammanhang. Dessutom introduceras planeringsteori samt planerings­relevanta metoder och verktyg.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse:
1. redogöra för centrala begrepp och teorier kopplade till samhällsplanering,  
2. redogöra för det svenska planeringssystemet och hur det kan bidra till hållbar utveckling och minskad sårbarhet,
3. redogöra för planeringsrelevanta metoder,
4. förklara behovet av planering i olika geografiska sammanhang,
 
Färdighet och förmåga:
5. applicera relevanta begrepp och teorier på en konkret planeringssituation, särskilt avseende risker och sårbarhet,
6. författa skriftliga rapporter (PM) och presentera dem muntligt i enlighet med givna instruktioner och tidsramar, samt genomföra en mindre fältstudie, och
 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
7. värdera och diskutera ett planeringsärende utifrån olika aktörers intressen och perspektiv.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen består av litteraturstudier, föreläsningar, seminarier, fältarbete/exkursion och övningar. Under kursen genomförs två gruppövningar. Kursen avslutas med en individuell skriftlig salstentamen där kursens alla delar behandlas. Seminarierna är examinerande och därmed obligatoriska utbildningsmoment. Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska.

Examination

Kursen examineras genom följande prov:

En gruppuppgift som redovisas skriftligen (PM) och presenteras muntligen vid ett seminarium. Uppgiften betygssätts underkänd (U) eller godkänd (G)

En gruppuppgift i form av en mindre fältstudie som presenteras och diskuteras vid ett seminarium. Uppgiften betygssätts underkänd (U) eller godkänd (G)

En skriftlig salstentamen (0-60 poäng). Minst 30 poäng på tentamen krävs för godkänt.

På kursen ges betyget väl godkänd, godkänd eller underkänd. För godkänt betyg på kursen krävs att alla examinerande moment är godkända. För väl godkänt betyg krävs en summa motsvarande 75 procent av den totala poängen.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
Betyg kan inte överklagas, d.v.s. prövas av någon högre instans, men en student kan alltid göra anmärkningar mot rättningen eller begära att examinator omprövar sitt beslut.
Studerande som erhållit godkänt resultat på prov kan ej genomgå förnyat prov för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbets­dagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift, undantaget då begränsningen av provtillfällen är överskridna. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.
Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Sådan förfrågan ska prövas skyndsamt. Begäran om ny examinator ska ställas till studierektor.
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
 
TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-501-15). Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 6

Forsberg (red.) Gunnel
Samhällsplaneringens teori och praktik
Liber : 2019 : 384 sidor :
ISBN: 9789147113613
Se Umeå UB:s söktjänst

Olycksrisker och MKB [elektronisk resurs] : att integrera risk- och säkerhetsfrågor i MKB-processen
79 s. :
Fritt tillgänglig från MSB
ISBN: 978-91-7383-305-9
Se Umeå UB:s söktjänst

Planeringens grunder : en översikt
Nyström Jan, Tonell Lennart
3., utök. och uppdaterade uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2012 : 341 s. :
ISBN: 978-91-44-06622-6
Se Umeå UB:s söktjänst

Litteratur enligt lärarens anvisningar tillkommer, ca 300 sidor.

Referenslitteratur: