Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Samhällsvetenskaplig metod och vetenskapsteoretisk orientering, 15 hp

Engelskt namn: Research Methods and Orientation in the Theory of Science and Research

Denna kursplan gäller: 2022-06-20 och tillsvidare

Kurskod: 2PE166

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Pedagogik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-11-17

Reviderad av: Prefekten, 2022-06-13

Innehåll

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

Kursen inriktas mot grundläggande kunskaper om kvalitativ och kvantitativ samhällsvetenskaplig metod. Särskild vikt läggs vid forskningsprocessen, formulering och precisering av frågeställningar, datainsamlingsmetoder och bedömningar av datas kvalitet samt skapande av forskningsplaner.

Modul 1: Kvalitativ analys, 6 hp
Qualitative Analysis, 6 credits

Som förberedelse för uppsatskursen ges en fördjupning i metoder och vetenskapsteoretiska utgångspunkter för kvalitativ analys. Ett betydande inslag på modulen består av att med stöd av metodlitteratur bearbeta och analysera olika former av empiriska material. Modulen belyser även olika metodologiska begrepp, såsom reliabilitet och validitet samt etiska ställningstaganden i relation till forskningsprocessen och till personalvetenskapliga forskningsfrågor. 

Modul 2: Kvantitativ analys, 6 hp
Quantitative Analysis, 6 credits

Som förberedelse för uppsatskursen ges en fördjupning i metoder och vetenskapsteoretiska utgångspunkter för kvantitativ analys. Ett betydande inslag på modulen består av att med stöd av metodlitteratur och statistiska programvaror bearbeta och analysera olika former av empiriska kvantitativa datamaterial. Modulen belyser även olika problemområden, såsom reliabilitet, validitet och representativitet. 

Modul 3: Forskningsplanering, 3 hp
Research Planning, 3 credits

Som förberedelse för uppsatskursen utarbetas en forskningsplan som innehåller forskningsprocessens alla delar med fokus på syfte och frågeställningar, forskningsöversikt och metod. Ett betydande inslag på modulen består av att, med stöd av handledning, självständigt formulera ett forskningsproblem, kartlägga och sammanfatta teori och empirisk forskning inom forskningsfältet och att planera för operationalisering och genomförande av studien i linje med syfte och frågeställningar.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Kvalitativ analys (6 hp), Qualitative Analysis (6 ects)

Efter modulen skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
 • visa kunskap om olika analytiska verktyg för att tolka och bearbeta kvalitativa data
Färdighet och förmåga
 • genomföra systematiska analyser av datamaterial från kvalitativa undersökningar
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • göra metodologiska överväganden om problemformulering och datainsamling i kvalitativa undersökningar
 • beskriva och diskutera kvalitetskriterier för kvalitativ forskning

Modul 2: Kvantitativ analys (6 hp), Quantitative Analysis (6 ects)
Efter modulen skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
 • visa grundläggande kunskap kring relevanta och empiriskt gångbara problemställningar kopplade till teoretiska resonemang
 • visa fördjupad kunskap om multipel analys av data med hjälp av korstabellanalys och linjär regressionsanalys
Färdighet och förmåga
 • använda statistikprogrammet SPSS för att analysera insamlade kvantitativa data
 • skriftligt och muntligt redovisa och diskutera resultat från statistiska analyser.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • göra relevanta metodologiska överväganden vid genomförandet av statistiska analyser, i relation till en aktuell problemformulering
 • förstå och reflektera kring metodologiska förtjänster och brister i egna och andras kvantitativa undersökningar

Modul 3: Forskningsplanering, (3 hp), Research Planning (3 ects)
Efter modulen skall studenten kunna:
Färdighet och förmåga
 • Upprätta en forskningsplan av personalvetenskaplig relevans om har en internlogik med avseende på forskningsprocessens olika delar

Behörighetskrav

HRM, organisation och arbetsliv, 15 hp, Beteendevetenskapliga grunder: Pedagogik, 7,5 hp samt HRM - innehåll och metoder, 30 hp med godkänt resultat på minst 27 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs vanligen i form av föreläsningar, seminarier, gruppövningar samt handledning. Hela eller delar av undervisningen kan ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Vissa undervisningsmoment kan vara obligatoriska. Undervisningen i vissa kursmoduler/delar av moduler kan ges på engelska.

Examination

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Examinationen på de olika modulerna sker löpande under modulerna liksom i slutet av modulerna. På modul 1, Kvalitativ analys samt på modul 2, Kvantitativ analys, bedöms studentens prestationer i en tregradig betygsskala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). Modul 3, Forskningsplanering bedöms i en tvågradig skala, Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att bli godkänd på en modul krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på en modul krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på en individuell skriftlig tentamen. För Väl godkänt betyg på kursen krävs Väl godkänt (VG) på modul 1, kvalitativ analys och modul 2, Kvantitativ analys, samt betyget Godkänd (G) på modul 3, Forskningsplanering.

Modul 1: Kvalitativ analys (6 hp)
Modulen examineras genom följande inslag:
 • Två muntliga seminarier (U/G)
 • En muntlig individuell presentationsuppgift (U/G)
 • En skriftlig individuell hemtentamen (U/VG)
Modul 2: Kvantitativ analys (6 hp)
Modulen examineras genom följande inslag:
 • Muntlig redovisning av laborationsrapport (U/G)
 • En skriftlig salstentamen (U/VG)
Modul 3: Forskningsplanering, (3 hp)
Modulen examineras genom följande inslag:
 • En skriftlig, individuellt eller parvis framarbetad forskningsplan (U/G)
TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 25

Modul 1: Kvalitativ analys (6 hp)

Samhällsvetenskapliga metoder
Bryman Alan, Nilsson Björn
Upplaga 3 : Stockholm : Liber : [2018] : 877 sidor :
ISBN: 978-91-47-11206-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys
Hjerm Mikael, Lindgren Simon, Nilsson Marco
2., [utök. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 205 s. :
ISBN: 9789140686121
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Anvisade artiklar tillkommer

Modul 2: Kvantitativ analys (6 hp)

Introduktion till samhällsvetenskaplig analys
Hjerm Mikael, Lindgren Simon, Nilsson Marco
2., [utök. och uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 205 s. :
ISBN: 9789140686121
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder
Djurfeldt Göran, Larsson Rolf, Stjärnhagen Ola
Tredje upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 482 sidor :
ISBN: 9789144121017
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Anvisade artiklar tillkommer

Modul 3: Forskningsplanering (3 hp)

Att skriva en bra uppsats
Rienecker Lotte, Stray Jørgensen Peter, Lagerhammar Ann
Upplaga 4 : Stockholm : Liber : [2018] : 400 sidor :
ISBN: 9789147113644
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

God forskningssed [Elektronisk resurs]
Reviderad utgåva : Stockholm : Vetenskapsrådet : 2017 : 82 s. :
Fritt tillgänglig via Vetenskapsrådet
ISBN: 978-91-7307-352-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Åsberg Rodney
Det finns inga kvalitativa metoder - och inga kvantitativa heller för den delen: Det kvalitativa-kvantitativa argumentets missvisande retorik
Forskning i Sverige. Årgång 6, nr 4, s. 270-292. : 2001 :
https://www.google.se/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiqk_Ok4-_UAhUkEpoKHRATCJYQFggmMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.ida.liu.se%2F~729A94%2Fmtrl%2Faasberg.pdf&usg=AFQjCNHU7Jh5UlkxXpWzVIwFWgzFpNBgjQ&cad=rja
Obligatorisk