Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Skogens idéhistoria, 7,5 hp

Engelskt namn: Rethinking forests: Historical and cultural perspectives

Denna kursplan gäller: 2019-05-13 och tillsvidare

Kurskod: 1IH079

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idéhistoria: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-03-18

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2019-05-15

Innehåll

I den här kursen får studenterna kunskap om idéhistoriska och miljöhumanistiska perspektiv på skog. Kursen behandlar skogens historia som något miljömässigt, samhälleligt och kulturellt som inbegriper olika idéer, vetenskapliga discipliner, politiska ambitioner, institutionella ramar och kulturella förståelser. Kursen har ett jämförande perspektiv, där förändringar i Sverige från 1800-talet fram till idag jämförs med exempel från andra länder och kulturella sammanhang. Det övergripande målet är att studenterna ska kunna tillgodogöra sig ny kunskap och analytiska förståelseramar för att på ett prövande sätt kunna förstå skogens roller i samhället, både förr och nu, samt hur detta relaterar till olika hållbarhetsutmaningar.

Detta är en profilkurs vid humanistiska fakulteten.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten:

Kunskap och förståelse
Visa kunskap om hur skogens historia är kopplad till samhälle och kulturella förståelser
Visa kunskap om olika vetenskapers betydelse för hur skogen uppfattas i ett samhälleligt sammanhang
Visa kunskap om nyckelbegrepp inom det tvärvetenskapliga forskningsområdet miljöhumaniora

 
Färdighet och förmåga
Analysera hur skogliga konflikter kopplar till vetenskap och idéer
Diskutera betydelsen av idéhistoriska perspektiv för att förstå skog i ett övergripande tidsmässigt sammanhang

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Reflektera över idéer om skogens betydelse och roll i samhället

Behörighetskrav

90 hp i ett ämne, varav minst 15 hp ska utgöras av ett självständigt examensarbete, eller motsvarande. En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker helt nätbaserat och innehåller bara asynkron (icke i realtid) kommunikation och interaktion. Den är uppdelad moduler som behandlar kursens olika teman. Upplägget bygger på studenternas eget aktiva deltagande, i form av gruppdiskussioner och andra typer av interaktion kring materialet. Studenterna förutsätts delta regelbundet och aktivt.

Tekniska krav
*    En säker och bra internetuppkoppling
*    En dator (bärbar eller stationär) med en webbkamera (inbyggd eller extern)
*    En mikrofon, helst i form av ett headset

Examination

Kursens examinationsuppgifter består av individuella skriftliga inlämningar, deltagande i seminarier i både skriftlig och muntlig form, samt presentationer i muntlig och skriftlig form.

Kursen betygsskala är U (Underkänd)-G (Godkänd)-VG (Väl Godkänd)  För betyget godkänd på kursen krävs att samtliga examinationsuppgifter är genomförda och minst godkända. För att få betyget Väl godkänd på kursen som helhet krävs att den individuella fördjupningsuppgiften fått betyget Väl godkänd.Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. För prov som genomförs under maj och juni månad erbjuds första omprovet inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 25

Artiklar som finns tillgängliga elektroniskt.

Hölzl R
Historicizing sustainability: German scientific forestry in the eighteenth and nineteenth centuries
Science as Culture : 2016 :
Läsanvisning: Science as Culture, 19(4), 431-460.

Langstone N
Paradise lost: climate change, boreal forests, and environmental history.
Environmental History : 2009 :
Läsanvisning: Environmental History, 14(4), 641-650.

The Swedish forestry model: More of everything?
Lindahl K.B, Sténs A, Sandström C, Johansson J, Lidskog R, Ranius T, Roberge J.M
Forest Policy and Economics : 2017 :
Läsanvisning: Forest Policy and Economics, 77, 44-55.

Changing approaches to the future in Swedish forestry, 1850–2010
Mårald E, Westholm E
Nature and Culture : 2016 :
Läsanvisning: Nature and Culture, 11(1), 1-21.

Changing ideas in forestry: A comparison of concepts in Swedish and American forestry journals during the early twentieth and twenty-first centuries
Mårald E, Langston N, Sténs A, Moen J
Ambio : 2016 :
Läsanvisning: Ambio, 45(2), 74-86.

Nordblad J
Time for politics: How a conceptual history of forests can help us politicize the long term
European Journal of Social Theory : 2017 :
Läsanvisning: European Journal of Social Theory, 20(1), 164-182.

Robin L
Environmental humanities and climate change: understanding humans geologically and other life forms ethically.
Wiley Interdisciplinary Reviews : 2018 :
Läsanvisning: Wiley Interdisciplinary Reviews: Climate Change, 9(1), e499.

Divergent interests and ideas around property rights: The case of berry harvesting in Sweden
Sténs A, Sandström C
Forest Policy and Economics : 2013 :
Läsanvisning: Forest Policy and Economics, 33, 56-62.

Warde P
The invention of sustainability
Modern Intellectual History : 2011 :
Läsanvisning: Modern Intellectual History, 8(1), 153-170.

Artiklar och annat kursmaterial tillkommer och tillgängliggörs vid kursstart.