"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Skogsekologi, 15 hp

Engelskt namn: Forest Ecology

Denna kursplan gäller: 2023-01-09 och tillsvidare

Kurskod: 5BI238

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-06-28

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-12-12

Innehåll

Kursen behandlar de abiotiska och biotiska förutsättningarna för skogars struktur, tillväxt och dynamik. Fokus är boreal skog i Norden, men även tempererade och tropiska skogsekosystem tas upp. Kursen innehåller tre moment:
 
Modul 1: Teori 8 hp: Ett fördjupat teoriblock med fokus på de funktionella sambanden mellan skogsekosystemens organismer och bio-geo-kemiska processer, indelat i tre avsnitt. 1. Reglerande och begränsande faktorer för skogens produktion. 2. Tillgång, omsättning och ackumulering av energi och näringsämnen. 3. Olika organismgruppers betydelse för skogens ekologi och dynamik.
 
Modul 2: Exkursioner 2,5 hp: Exkursioner till fältexperiment och naturliga samt brukade skogar. Exempel ges på skogsbrukets inverkan på biologisk mångfald, vidare ges träning i skoglig inventeringsmetodik och artbestämning.
 
Modul 3: Projektarbete 4,5 hp: Planering och genomförande av ett vetenskapligt projekt samt redovisning av det muntligt och skriftligt.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Godkänd kunna:
 
Modul 1: Teori 8 hp:
1. Förklara och kvantitativt analysera de faktorer och bio-geokemiska processer som reglerar skogsvegetationens struktur, funktion, produktion och dynamik. 
2. Förklara mekanismerna i interaktionerna mellan biotiska faktorer och skogens struktur och funktion, samt effekter av abiotiska och biotiska störningar. 
3. Aktivt bidra med relevanta synpunkter vid vetenskapliga diskussioner. 
4. Med hög grad av självständighet inhämta, analysera samt muntligt och skriftligt presentera vetenskaplig litteratur inom ämnet. 

Modul 2: Exkursioner 2,5 hp:
5. Tillämpa olika metoder för att inventera skog och skogsvegetation och beskriva arbetsmetoder inom skogsekologisk forskning.

Modul 3: Projektarbete 4,5 hp:
6.  Planera och genomföra ett vetenskapligt projekt samt redovisa det muntligt och skriftligt.
 
Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd kunna: 
7. Uppvisa en analytisk förmåga i lösandet av skogsekologiska frågeställningar och prediktera effekter av olika typer av störningar.

Behörighetskrav

Univ: Univ: 120 hp varav 60hp i biologi, eller motsvarande kunskaper.

Engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, fördjupande fält- och teoriprojekt, samt exkursioner. Seminarier, projektarbeten och exkursioner är obligatoriska. Undervisningen sker på engelska.

Examination

Examinationen sker genom både muntlig och skriftlig redovisning av seminarieuppgifter, projektarbeten och exkursioner och genom skriftlig examination av teorimomentet. För moment 1, samt på hel kurs ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För momenten 2 och 3 ges betygen U eller G. För betyget Godkänd på hela kursen krävs att samtliga FSR för nivå G är uppnådda. För betyget Väl Godkänd på hela kursen krävs att studenten även uppnår Väl Godkänt på tentamina på moment 1. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen är en sammanvägning av resultaten från de olika momenten och examinationerna och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.