"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Slöjd 1, textil, 30 hp

Engelskt namn: Sloyd 1, textile

Denna kursplan gäller: 2018-06-25 och tillsvidare

Kurskod: 6TX026

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-03-17

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2019-03-15

Innehåll

Kursen behandlar slöjdämnets syfte, utveckling och roll i samtiden. Grundläggande hantverk med utgångspunkt i slöjdämnets arbetsprocesser integreras med ämnesdidaktik och utbildningsvetenskaplig forskning för att utveckla de studerandes förmåga att stödja varierat lärande i slöjd i kommande yrkesverksamhet. Kursen innehåller följande moment: Skolämnet slöjd och slöjdens arbetsprocesser, 10 hp, Slöjdämnet i samtiden, 10 hp samt Lärande och kunskapsformer i slöjd, 10 hp.  
 
Modul 1, Skolämnet slöjd och slöjdens arbetsprocesser, 10 hp

School Subject Sloyd and Working Processes of Sloyd, 10 Credits
 
Modulen syftar till att utveckla kunskaper om skapande arbete i relation till skolämnet slöjd. Kreativitet, hantverks- och designmässiga färdigheter utvecklas genom arbete med färg, form, teknik och material. Slöjdämnets arbetsprocesser behandlas teoretiskt likväl som genom eget arbete med processens olika delar, från idé till färdigt resultat, i syfte att utveckla ett helhetsperspektiv på slöjdverksamhet. Genom utforskande och experimenterande hantverksarbete utvecklas den studerandes skapande förmåga. Ämnesdidaktik och skolans styrdokument introduceras. Olika aspekter av slöjdverksamhet studeras, analyseras och relateras till aktuell läroplan och kommande yrkesverksamhet.  Ämnesdidaktiskt fokus på grundläggande handverktyg, redskap, material och tekniker genomsyrar momentets upplägg. Slöjdmaterialens framställning och egenskaper beaktas ur miljö- och hållbarhetsperspektiv. Inom materialområdet textil behandlas utforskande och experimenterande arbete med ull: fiber, garn, tyg och färg. Momentet innefattar även grundläggande digital text- och bildhantering.
 
Modul 2, Slöjdämnet i samtiden, 10 hp
Contemporary School Subject Sloyd, 10 Credits
 
I modulen behandlas slöjdämnets utveckling och ämnets form i samtiden. Med stöd av forskning i slöjd och grundskolans styrdokument studeras hur slöjdämnet är strukturerat ur historiskt likväl som genus- och maktperspektiv. Studenten utvecklar med utgångspunkt i estetiska lärprocesser kunskaper och förståelse för slöjdämnets estetiska och kommunikativa uttrycksformer liksom förståelse för hantverk och design som samtida kulturella fenomen. Ämnesdidaktiska reflektioner och analyser fördjupas med särskilt fokus på estetiska och kommunikativa aspekter och relateras till styrdokument och studentens kommande yrkesverksamhet. Kunskap om och i slöjdens arbetsprocesser fördjupas med fokus på ett mer systematiskt, experimentellt arbetssätt. Hantverks- och designmässiga färdigheter breddas genom arbete med färg, form, teknik och material. Dessa faktorers betydelse för slöjdföremåls och gestaltningars uttryck och funktion undersöks. Inom det textila materialområdet behandlas utforskande och experimenterande arbete med enkel väv, knytteknik samt mönstring av ytor genom färg, stygn. Likaså beaktas slöjdsalens arbetsmiljö och grundläggande säkerhet. Digitala presentationstekniker introduceras.

Modul 3 Lärande och kunskapsformer i slöjd, 10 hp
Forms of Knowledge and Learning in Sloyd, 10 Credits

Modulen behandlar de lärandeprocesser som följer ur slöjdens skapande arbete. Olika kunskapsformer studeras med fokus på slöjdverksamhet. Studentens ämnesdidaktiska kompetens fördjupas med utgångspunkt i egna erfarenheter och tillägnandet av forskning med fokus på elevers lärande i slöjd. I detta ingår bedömning i relation till slöjdämnets kunskapskrav. Förståelsen för slöjdens arbetsprocesser fördjupas med en utvecklad helhetssyn på lärande som målsättning. Hantverks- och designmässiga färdigheter breddas ytterligare genom fortsatt arbete med färg, form, teknik och material. Slöjdmaterial, resurshushållning och återbruk av material behandlas ur lokala och globala hållbarhetsaspekter. Inom materialområdet textil behandlas enkla tryck, grundläggande sömnad och sömnad av enkla plagg, mönsterförändring och mönsteranalys samt slöjdsalens arbetsmiljö och säkerhet. Olika digitala tekniker som didaktiskt stöd för lärande tillämpas.

Förväntade studieresultat

Moment 1 Skolämnet slöjd och slöjdens arbetsprocesser
För godkänt moment ska den studerande:

Kunskap och förståelse

 • visa kunskap om och i momentets ingående hantverk,
 • visa kunskap om skolans styrdokument och slöjdämnets centrala innehåll,
 • visa förståelse för betydelsen av kreativitet och ett problembaserat och experimentellt arbetssätt,
 • visa kunskap om textila fibrer, deras egenskaper och beredningsprocesser ur miljö- och hållbarhetsperspektiv,
 • använda för ämnesområdet centrala begrepp,

Färdighet och förmåga

 • experimentellt pröva kreativa idéer inom ramen för den egna arbets-/designprocessen,
 • visa förmåga att tillämpa i momentet ingående hantverk så att utförande och bedömning av slöjdarbeten kan ske utifrån kvalitativa aspekter,
 • i ord och bild kunna dokumentera och reflektera över centrala inslag i den egna arbets-/designprocessen, 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa ämnesdidaktisk reflektion i relation till styrdokument, didaktisk litteratur och egna erfarenheter
 • reflektera över och förhålla sig till miljö- och hållbarhetsaspekter vad gäller material och teknik,
 • visa medvetenhet om erfarenhetsbaserat lärande och helhetsbegreppet med avseende på arbetsprocessen och dess betydelse för individens utveckling och lärande. 

Moment 2 Slöjdämnet i samtiden
För godkänt moment ska den studerande:

Kunskap och förståelse

 • visa kunskap om och i momentets ingående hantverk,
 • redogöra för slöjdämnets utveckling och slöjdens betydelse för individ och samhälle, i historiska och nutida sammanhang,
 • visa fördjupad kunskap om skolans styrdokument och slöjd som estetisk och kulturell kommunikation/uttryck,
 • kunna redogöra för innebörder i begreppet estetiska lärprocesser.
 • använda för ämnesområdet centrala begrepp,

Färdighet och förmåga

 • visa förmåga att tillämpa i momentet ingående hantverk så att utförande och bedömning av slöjdarbeten kan ske utifrån kvalitativa och estetiska aspekter,
 • kunna experimentera och systematiskt pröva kreativa idéer och lösningar inom ramen för arbets-/designprocessen,
 • kunna använda digitala verktyg vid presentationer och redovisningar samt visa medvetenhet om möjligheter och problem med IKT-medier i förhållande till slöjdämnets hemmedium, artefakten. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa ämnesdidaktisk reflektion i relation till styrdokument, aktuell forskning och egna erfarenheter,
 • kunna värdera och reflektera över estetiska och kommunikativa aspekter av slöjdartefakter/gestaltningar,
 • kunna problematisera slöjdämnet utifrån grundläggande genus- och maktperspektiv,
 • kritiskt granska slöjdämnets styrdokument och den egna arbetsprocessen/designprocessen utifrån begreppet estetiska lärprocesser. 

 
Moment 3 Lärande och kunskapsformer i slöjd
För godkänt moment ska den studerande:
 
Kunskap och förståelse

 • visa kunskap om och i momentet ingående hantverk,
 • visa kunskap om textila fibrer, deras egenskaper och beredningsprocesser ur miljö- och hållbarhetsperspektiv,
 • visa kännedom om och kunna hantera krav på säkerhet i slöjdsalen,
 • kunna redogöra för olika kunskapsformer och centrala betingelser för elevers lärande i slöjd utifrån styrdokument, teorier om lärande och aktuell forskning. 

Färdighet och förmåga

 • visa kunskap i momentets ingående hantverk så att utförande och bedömning av slöjdarbeten kan ske utifrån aspekter som rör kvalitet, estetik, miljö/hållbarhet och lärande,
 • självständigt tillämpa ett experimentellt och utforskande arbetssätt,
 • visa förmåga att didaktiskt planera arbetsprocesser i slöjd,
 • visa förmåga att med stöd av olika medier kunna beskriva, dokumentera, analysera och utvärdera arbetsprocesser i slöjd i olika lärandesammanhang. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att värdera andras ämneskunskaper i relation till ämnesområdet slöjd,
 • kunna problematisera didaktisk tillämpning av miljö- och hållbarhetsaspekter i slöjdämnet i relation till styrdokument,
 • visa självkännedom och förmåga att värdera den egna kunskapsutvecklingen under kursen i relation till slöjdlärarprofessionens krav,
 • redogöra för och reflektera över sambandet mellan kursens olika delar.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet. Dessutom krävs 160 timmar dokumenterad slöjdrelaterad verksamhet i textilslöjd efter grundskolenivå alternativt godkänt behörighetsprov.

160 timmar slöjdrelaterade verksamhet kan styrkas genom kurser eller praktik med betyg eller vidimerade intyg. Egen tjänstgöring som slöjdlärare räknas inte som behörighetsgrundande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, hantverksgenomgångar/laborationer, workshop, individuellt arbete, tematiska studier, litteraturstudier, handledning och grupparbete. Utgångspunkt skall vara ett problem- och processorienterat arbetssätt som ligger till grund för diskussioner, reflektioner och analyser samt ger beredskap för ett flexibelt arbetssätt i den kommande yrkesverksamheten. Under kursen arbetar de studerande praktiskt och teoretiskt, individuellt och i grupp, med problemorienterat undersökande och temastudier. IKT är en integrerad del av undervisningen och stöds av en digital konferensplattform. I kursen används IKT som didaktiskt redskap för analys, kommunikation, dokumentation och examination. Deltagande i kursen bygger på tillgång till ändamålsenlig slöjdutrustning, digital utrustning och lämplig lokal.

Examination

Formativ bedömning sker under pågående moment. Examination grundas på redovisningar enskilt eller i grupp och i form av produkter, skriftlig och digital dokumentation, skriftliga uppgifter och seminarier. Examination sker även genom uppvisade färdigheter och förmågor. Varje kursträff inrymmer såväl hantverksgenomgångar/laborationer som seminarier varför fysisk närvaro vid kursträffarna är obligatoriskt.
Reflektion och analys av det praktiska arbetet tillmäts stor betydelse. Vid betygsättning på enskilt moment och på hel kurs används något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.
För betyget Väl Godkänd läggs vikt vid att den studerande visar på en högre grad av praktisk, teoretisk och estetisk medvetenhet samt kan bedöma och argumentera för val genom att bryta ner, kombinera och sätta samman olika moment i kursinnehållet och didaktiskt utveckla beslut och medvetna ställningstaganden.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Estetiska institutionen.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 47

  Samtliga moduler

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
  Stockholm: Skolverket : 2022 :
  https://www.skolverket.se/publikationer?id=9718
  Obligatorisk

  Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd
  Skolverket : 2022 :
  https://www.skolverket.se/publikationsserier/kommentarmaterial/2022/kommentarmaterial-till-kursplanen-i-slojd---grundskolan
  Obligatorisk

  Samtliga moduler: hantverkslitteratur

  Textiles
  Kadolph Sara J., Marcketti Sara B.
  Twelfth edition. : Boston : Pearson : [2017] : xii, 628 pages :
  ISBN: 978-0-13-412863-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Slow fashion : din guide till smart och hållbart mode
  Dahlén Jennie, Leymann Johanna
  Ordfront förlag : 2023 : 180 sidor :
  ISBN: 9789177753728
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Går även bra med tidigare förlaga

  Modul 1

  Fantasi och kreativitet i barndomen.
  Vygotskij Lev Semenovic, Öberg Lindsten Kajsa
  Göteborg : Daidalos : 1995 : 111 s. :
  ISBN: 91-7173-011-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Design : process och metod
  Wikberg Nilsson Åsa, Ericson Åsa, Törlind Peter
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 237 s. :
  ISBN: 9789144108858
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 1,4,6

  Modul 1: hantverkslitteratur

  Stoppa
  Evans Katarina, Brieditis Katarina
  [Stockholm] : Hemslöjdens förlag : [2019] : 46 sidor :
  ISBN: 9789187471179
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gustafsson Kerstin Paradis
  Ull och ulltekniker
  Stockholm : GML Förlag : 2013 : 99 s. :
  ISBN: 9789187247552
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stora boken om stickning
  Hubert Margaret, Wawra Joanne, Andersson Monika
  Stockholm : Känguru : 2011 : 240 s. :
  ISBN: 978-91-86289-48-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stora boken om virkning
  Hubert Margaret, Fund Ken
  Stockholm : Känguru : 2011 : 272 s. :
  ISBN: 9789186289492
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Modul 2

  Mellan tanke och handling. Reflektioner kring slöjdlärare och genus i slöjdsalen.
  Bakke Hanna, Lundholm Ewelina
  Umeå univeristet : 2015 :
  http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:782311/FULLTEXT01.pdf
  Obligatorisk

  Hartman Sven G.
  Slöjd, bildning och kultur : om pedagogisk slöjd i historia och nutid
  Stockholm : Carlsson : 2014 : 248 s. :
  ISBN: 9789173316576
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  UR Samtiden - Slöjdbiennalen 2014 : Slöjd och genus
  Utbildningsradion : 2014 : TV-program :
  UR.se
  Obligatorisk

  Lärlabbet : Estetikens kraft
  Utbildningsradion : 2016 : TV-program :
  UR.se
  Obligatorisk

  Estetiska lärprocesser
  UR Play, Lärlabbet : 2016 :
  http://urplay.se/program/192724-larlabbet-estetiska-larprocesser?cmpid=del%3Acl%3A20200614%3Aurplay
  Obligatorisk

  Lärlabbet : Estetik för alla
  Utbildningsradion : 2016 : TV-program :
  UR.se
  Obligatorisk

  Modul 2: hantverkslitteratur

  Bäckman Nina
  Börja väv
  CT Impress : 2008 :
  Vävmagasinet
  Obligatorisk

  Rudebrant Renée
  Uttryck med nål och tråd : handbok i fritt broderi
  [Hestra] : Isaberg förlag : [2018] : 160 sidor :
  ISBN: 9789185089024
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Knytteknik kompendium
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen

  Tygtryck kompendium
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen

  Vävteknik - enkla vävar
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen

  Modul 3

  Cederblad Jarl
  Learning by observation : upplevelse och lärande av hantverkskunskaper genom förevisning
  Umeå : Institutionen för estetiska ämnen : 2007 : 90 s. :
  ISBN: 978-91-7264-278-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen

  Frohagen Jenny
  Att kunna såga rakt : Om manuell bildning i skolämnet slöjd
  2016 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-132764
  Obligatorisk

  Gustavsson Bernt
  Vad är kunskap? : en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap
  Stockholm : Statens skolverk : b Fritze [distributör] : 2002 : 125 s. :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=1108
  ISBN: 91-85009-19-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lindström Lars
  Estetiska lärprocesser om, i, med och genom slöjd
  Tidningen KRUT. nr 133/134 : 2008 :
  http://krut.a.se/133/krut133-134.pdf
  Obligatorisk

  Skåreus (red) Eva
  Tema slöjd: nordisk forskning, bedömning och läroplaner. Tilde nr 16
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2019 :
  Tilde - Rapporter från Institutionen för estetiska ämnen, nr 16
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Borg, Kajsa (2016) "Tycke och smak kan man väl inte bedöma?!" Om bedömning i slöjdämnet. Ss. 89-118.

  Modul 3: hantverkslitteratur

  Sy dina egna kläder : en komplett handbok med tekniker, material och inspiration
  Bardwell Sandra, Junker Miranda Ulrika
  Stockholm : Bonnier fakta : 2012 : 269 s. :
  ISBN: 978-91-7424-243-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gerlings Charlotte
  Alla kan sy : lär dig sy med tydliga steg för steg-instruktioner
  London : Arcturus : 2015 : 128 s. :
  ISBN: 9781784049034
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Junker Miranda Ulrika
  Sy - grunder och teknik
  Stevali : 2018 :
  Obligatorisk

  Stora boken om stickning
  Hubert Margaret, Wawra Joanne, Andersson Monika
  Stockholm : Känguru : 2011 : 240 s. :
  ISBN: 978-91-86289-48-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stora boken om virkning
  Hubert Margaret, Fund Ken
  Stockholm : Känguru : 2011 : 272 s. :
  ISBN: 9789186289492
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Textiles
  Kadolph Sara J., Marcketti Sara B.
  Twelfth edition. : Boston : Pearson : [2017] : xii, 628 pages :
  ISBN: 978-0-13-412863-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lappa
  Evans Katarina, Brieditis Katarina
  [Stockholm] : Hemslöjdens förlag : [2019] : 47 sidor :
  ISBN: 9789187471162
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ändra
  Evans Katarina, Brieditis Katarina, Ljungström Cecilia
  [Stockholm] : Hemslöjdens förlag : [2020] : 47 sidor :
  ISBN: 9789187471209
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Birgerstam Pirjo
  Skapande handling : om idéernas födelse
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 235 s. :
  ISBN: 91-44-01399-X
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2022 vecka 46

  Samtliga moduler

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
  Skolverket : 2022 :
  https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/aktuella-forandringar-pa-grundskoleniva/andrade-laroplaner-och-kursplaner-hosten-2022
  Obligatorisk

  Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd. (2021)
  Skolverket : 2021 :
  https://www.skolverket.se/publikationer?id=7850
  Obligatorisk

  Samtliga moduler: hantverkslitteratur

  Textiles
  Kadolph Sara J., Marcketti Sara B.
  Twelfth edition. : Boston : Pearson : [2017] : xii, 628 pages :
  ISBN: 978-0-13-412863-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Slow fashion : din guide till smart och hållbart mode
  Dahlén Jennie, Leymann Johanna
  Ordfront förlag : 2023 : 180 sidor :
  ISBN: 9789177753728
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Går även bra med tidigare förlaga

  Modul 1

  Birgerstam Pirjo
  Skapande handling : om idéernas födelse
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 235 s. :
  ISBN: 91-44-01399-X
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fantasi och kreativitet i barndomen.
  Vygotskij Lev Semenovic, Öberg Lindsten Kajsa
  Göteborg : Daidalos : 1995 : 111 s. :
  ISBN: 91-7173-011-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Design : process och metod
  Wikberg Nilsson Åsa, Ericson Åsa, Törlind Peter
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 237 s. :
  ISBN: 9789144108858
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 1,4,6

  Modul 1: hantverkslitteratur

  Stoppa
  Evans Katarina, Brieditis Katarina
  [Stockholm] : Hemslöjdens förlag : [2019] : 46 sidor :
  ISBN: 9789187471179
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gustafsson Kerstin Paradis
  Ull och ulltekniker
  Stockholm : GML Förlag : 2013 : 99 s. :
  ISBN: 9789187247552
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stora boken om stickning
  Hubert Margaret, Wawra Joanne, Andersson Monika
  Stockholm : Känguru : 2011 : 240 s. :
  ISBN: 978-91-86289-48-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stora boken om virkning
  Hubert Margaret, Fund Ken
  Stockholm : Känguru : 2011 : 272 s. :
  ISBN: 9789186289492
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Modul 2

  Mellan tanke och handling. Reflektioner kring slöjdlärare och genus i slöjdsalen.
  Bakke Hanna, Lundholm Ewelina
  Umeå univeristet : 2015 :
  http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:782311/FULLTEXT01.pdf
  Obligatorisk

  Hartman Sven G.
  Slöjd, bildning och kultur : om pedagogisk slöjd i historia och nutid
  Stockholm : Carlsson : 2014 : 248 s. :
  ISBN: 9789173316576
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  UR Samtiden - Slöjdbiennalen 2014 : Slöjd och genus
  Utbildningsradion : 2014 : TV-program :
  UR.se
  Obligatorisk

  Lärlabbet : Estetikens kraft
  Utbildningsradion : 2016 : TV-program :
  UR.se
  Obligatorisk

  Estetiska lärprocesser
  UR Play, Lärlabbet : 2016 :
  http://urplay.se/program/192724-larlabbet-estetiska-larprocesser?cmpid=del%3Acl%3A20200614%3Aurplay
  Obligatorisk

  Lärlabbet : Estetik för alla
  Utbildningsradion : 2016 : TV-program :
  UR.se
  Obligatorisk

  Modul 2: hantverkslitteratur

  Bäckman Nina
  Börja väv
  CT Impress : 2008 :
  Vävmagasinet
  Obligatorisk

  Rudebrant Renée
  Uttryck med nål och tråd : handbok i fritt broderi
  [Hestra] : Isaberg förlag : [2018] : 160 sidor :
  ISBN: 9789185089024
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Knytteknik kompendium
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen

  Tygtryck kompendium
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen

  Vävteknik - enkla vävar
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen

  Modul 3

  Cederblad Jarl
  Learning by observation : upplevelse och lärande av hantverkskunskaper genom förevisning
  Umeå : Institutionen för estetiska ämnen : 2007 : 90 s. :
  ISBN: 978-91-7264-278-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen

  Frohagen Jenny
  Att kunna såga rakt : Om manuell bildning i skolämnet slöjd
  2016 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-132764
  Obligatorisk

  Gustavsson Bernt
  Vad är kunskap? : en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap
  Stockholm : Statens skolverk : b Fritze [distributör] : 2002 : 125 s. :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=1108
  ISBN: 91-85009-19-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lindström Lars
  Estetiska lärprocesser om, i, med och genom slöjd
  Tidningen KRUT. nr 133/134 : 2008 :
  http://krut.a.se/133/krut133-134.pdf
  Obligatorisk

  Skåreus (red) Eva
  Tema slöjd: nordisk forskning, bedömning och läroplaner. Tilde nr 16
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2019 :
  Tilde - Rapporter från Institutionen för estetiska ämnen, nr 16
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Borg, Kajsa (2016) "Tycke och smak kan man väl inte bedöma?!" Om bedömning i slöjdämnet. Ss. 89-118.

  Modul 3: hantverkslitteratur

  Sy dina egna kläder : en komplett handbok med tekniker, material och inspiration
  Bardwell Sandra, Junker Miranda Ulrika
  Stockholm : Bonnier fakta : 2012 : 269 s. :
  ISBN: 978-91-7424-243-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gerlings Charlotte
  Alla kan sy : lär dig sy med tydliga steg för steg-instruktioner
  London : Arcturus : 2015 : 128 s. :
  ISBN: 9781784049034
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Junker Miranda Ulrika
  Sy - grunder och teknik
  Stevali : 2018 :
  Obligatorisk

  Stora boken om stickning
  Hubert Margaret, Wawra Joanne, Andersson Monika
  Stockholm : Känguru : 2011 : 240 s. :
  ISBN: 978-91-86289-48-5
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stora boken om virkning
  Hubert Margaret, Fund Ken
  Stockholm : Känguru : 2011 : 272 s. :
  ISBN: 9789186289492
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Textiles
  Kadolph Sara J., Marcketti Sara B.
  Twelfth edition. : Boston : Pearson : [2017] : xii, 628 pages :
  ISBN: 978-0-13-412863-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lappa
  Evans Katarina, Brieditis Katarina
  [Stockholm] : Hemslöjdens förlag : [2019] : 47 sidor :
  ISBN: 9789187471162
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ändra
  Evans Katarina, Brieditis Katarina, Ljungström Cecilia
  [Stockholm] : Hemslöjdens förlag : [2020] : 47 sidor :
  ISBN: 9789187471209
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2021 vecka 23

  Samtliga moduler

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Skolverket : 2016 :
  https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/laroplan-och-kursplaner-for-grundskolan/laroplan-lgr11-for-grundskolan-samt-for-forskoleklassen-och-fritidshemmet
  Obligatorisk

  Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd. (2021)
  Skolverket : 2021 :
  https://www.skolverket.se/publikationer?id=7850
  Obligatorisk

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
  Skolverket : 2022 :
  https://www.skolverket.se/undervisning/grundskolan/aktuella-forandringar-pa-grundskoleniva/andrade-laroplaner-och-kursplaner-hosten-2022
  Obligatorisk

  Samtliga moduler: hantverkslitteratur

  Slow fashion : din guide till smart och hållbart mode
  Johansson Jennie, Nilsson Johanna
  Stockholm : Ordfront : cop. 2016 : 183 s. :
  ISBN: 9789170379161
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Modul 1

  Birgerstam Pirjo
  Skapande handling : om idéernas födelse
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 235 s. :
  ISBN: 91-44-01399-X
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fantasi och kreativitet i barndomen.
  Vygotskij Lev Semenovic, Öberg Lindsten Kajsa
  Göteborg : Daidalos : 1995 : 111 s. :
  ISBN: 91-7173-011-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Design : process och metod
  Wikberg Nilsson Åsa, Ericson Åsa, Törlind Peter
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 237 s. :
  ISBN: 9789144108858
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 1,4,6

  Modul 1: hantverkslitteratur

  Paetau Sjöberg Gunilla
  Tova : gammal teknik på nytt sätt
  4. [uppl.] : Stockholm : Natur och kultur/Fakta etc. : 2009 : 215 s. :
  ISBN: 978-91-27-11993-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Modul 2

  Mellan tanke och handling. Reflektioner kring slöjdlärare och genus i slöjdsalen.
  Bakke Hanna, Lundholm Ewelina
  Umeå univeristet : 2015 :
  http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:782311/FULLTEXT01.pdf
  Obligatorisk

  Hartman Sven G.
  Slöjd, bildning och kultur : om pedagogisk slöjd i historia och nutid
  Stockholm : Carlsson : 2014 : 248 s. :
  ISBN: 9789173316576
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  UR Samtiden - Slöjdbiennalen 2014 : Slöjd och genus
  Utbildningsradion : 2014 : TV-program :
  UR.se
  Obligatorisk

  Lärlabbet : Estetikens kraft
  Utbildningsradion : 2016 : TV-program :
  UR.se
  Obligatorisk

  Estetiska lärprocesser
  UR Play, Lärlabbet : 2016 :
  http://urplay.se/program/192724-larlabbet-estetiska-larprocesser?cmpid=del%3Acl%3A20200614%3Aurplay
  Obligatorisk

  Lärlabbet : Estetik för alla
  Utbildningsradion : 2016 : TV-program :
  UR.se
  Obligatorisk

  Modul 2: hantverkslitteratur

  Bäckman Nina
  Börja väv
  CT Impress : 2008 :
  Vävmagasinet
  Obligatorisk

  Rudebrant Renée
  Uttryck med nål och tråd : handbok i fritt broderi
  [Hestra] : Isaberg förlag : [2018] : 160 sidor :
  ISBN: 9789185089024
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Knytteknik kompendium
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen

  Tygtryck kompendium
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen

  Vävteknik - enkla vävar
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen

  Modul 3

  Cederblad Jarl
  Learning by observation : upplevelse och lärande av hantverkskunskaper genom förevisning
  Umeå : Institutionen för estetiska ämnen : 2007 : 90 s. :
  ISBN: 978-91-7264-278-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen

  Frohagen Jenny
  Att kunna såga rakt : Om manuell bildning i skolämnet slöjd
  2016 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-132764
  Obligatorisk

  Gustavsson Bernt
  Vad är kunskap? : en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap
  Stockholm : Statens skolverk : b Fritze [distributör] : 2002 : 125 s. :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=1108
  ISBN: 91-85009-19-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lindström Lars
  Estetiska lärprocesser om, i, med och genom slöjd
  Tidningen KRUT. nr 133/134 : 2008 :
  http://krut.a.se/133/krut133-134.pdf
  Obligatorisk

  Skåreus (red) Eva
  Tema slöjd: nordisk forskning, bedömning och läroplaner. Tilde nr 16
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2019 :
  Tilde - Rapporter från Institutionen för estetiska ämnen, nr 16
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Borg, Kajsa (2016) "Tycke och smak kan man väl inte bedöma?!" Om bedömning i slöjdämnet. Ss. 89-118.

  Modul 3: hantverkslitteratur

  Sy dina egna kläder : en komplett handbok med tekniker, material och inspiration
  Bardwell Sandra, Junker Miranda Ulrika
  Stockholm : Bonnier fakta : 2012 : 269 s. :
  ISBN: 978-91-7424-243-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gerlings Charlotte
  Alla kan sy : lär dig sy med tydliga steg för steg-instruktioner
  London : Arcturus : 2015 : 128 s. :
  ISBN: 9781784049034
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Junker Miranda Ulrika
  Sy - grunder och teknik
  Stevali : 2018 :
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Stora boken om stickning
  Hubert Margaret, Wawra Joanne, Andersson Monika
  Stockholm : Känguru : 2011 : 240 s. :
  ISBN: 978-91-86289-48-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stora boken om virkning
  Hubert Margaret, Fund Ken
  Stockholm : Känguru : 2011 : 272 s. :
  ISBN: 9789186289492
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Textiles
  Kadolph Sara J., Marcketti Sara B.
  Twelfth edition. : Boston : Pearson : [2017] : xii, 628 pages :
  ISBN: 978-0-13-412863-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2020 vecka 25

  Samtliga moduler

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Stockholm : Skolverket : 2011 : 279 s. :
  Fritt tillgängligt via Skolverkets webbplats
  ISBN: 978-91-38-32541-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd
  Skolverket : 2011 :
  Skolverkets hemsida
  Obligatorisk

  Samtliga moduler: hantverkslitteratur

  Slow fashion : din guide till smart och hållbart mode
  Johansson Jennie, Nilsson Johanna
  Stockholm : Ordfront : cop. 2016 : 183 s. :
  ISBN: 9789170379161
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Textiles
  Kadolph Sara J., Marcketti Sara B.
  Twelfth edition. : Boston : Pearson : [2017] : xii, 628 pages :
  ISBN: 978-0-13-412863-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Modul 1

  Birgerstam Pirjo
  Skapande handling : om idéernas födelse
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 235 s. :
  ISBN: 91-44-01399-X
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Fantasi och kreativitet i barndomen.
  Vygotskij Lev Semenovic, Öberg Lindsten Kajsa
  Göteborg : Daidalos : 1995 : 111 s. :
  ISBN: 91-7173-011-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Design : process och metod
  Wikberg Nilsson Åsa, Ericson Åsa, Törlind Peter
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 237 s. :
  ISBN: 9789144108858
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kapitel 1,4,6

  Modul 1: hantverkslitteratur

  Paetau Sjöberg Gunilla
  Tova : gammal teknik på nytt sätt
  4. [uppl.] : Stockholm : Natur och kultur/Fakta etc. : 2009 : 215 s. :
  ISBN: 978-91-27-11993-2 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Modul 2

  Skåreus Eva
  Tilde nr 16. Tema slöjd: nordisk forskning, bedömning och läroplaner
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2016 :
  https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/humfak/institutionen-for-estetiska-amnen-i-lararutbildningen/tilde/rapportserie/tilde_16.pdf
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Borg, Kajsa (2016) Vem har makten och ansvaret för utveckling eller avveckling av ett skolämne? Reformer och förändringar i slöjdlärarutbildningen 1960-2011

  Oscarsson Stina
  Demokratins immunförsvar i Pedagogiska magasinet
  Pedagogiska Magasinet : 2013 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen

  UR Samtiden - Slöjdbiennalen 2014 : Slöjd och genus
  Utbildningsradion : 2014 : TV-program :
  UR.se

  Westerlund Stina
  Lust och olust : elevers erfarenheter i textilslöjd
  Umeå : Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet : 2015 : 303 s. (PDF) :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-100171
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 11-14, 187-21

  Wiklund Ulla
  Estetiken öppnar klassrummets och själens fönster
  Pedagogiska Magasinet : 2013 :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen

  Modul 2: hantverkslitteratur

  Bäckman Nina
  Börja väv
  CT Impress : 2008 :
  Vävmagasinet
  Obligatorisk

  Rudebrant Renée
  Uttryck med nål och tråd : handbok i fritt broderi
  [Hestra] : Isaberg förlag : [2018] : 160 sidor :
  ISBN: 9789185089024
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Knytteknik kompendium
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen

  Tygtryck kompendium
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen

  Vävteknik - enkla vävar
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen

  Modul 3

  Cederblad Jarl
  Learning by observation : upplevelse och lärande av hantverkskunskaper genom förevisning
  Umeå : Institutionen för estetiska ämnen : 2007 : 90 s. :
  ISBN: 978-91-7264-278-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen

  Frohagen Jenny
  Att kunna såga rakt : Om manuell bildning i skolämnet slöjd
  2016 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-132764
  Obligatorisk

  Gustavsson Bernt
  Vad är kunskap? : en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap
  Stockholm : Statens skolverk : b Fritze [distributör] : 2002 : 125 s. :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=1108
  ISBN: 91-85009-19-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lindström Lars
  Estetiska lärprocesser om, i, med och genom slöjd
  Tidningen KRUT. nr 133/134 : 2008 :
  http://krut.a.se/133/krut133-134.pdf
  Obligatorisk

  Skåreus Eva
  Tilde nr 16. Tema slöjd: nordisk forskning, bedömning och läroplaner
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2016 :
  https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/humfak/institutionen-for-estetiska-amnen-i-lararutbildningen/tilde/rapportserie/tilde_16.pdf
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Borg, Kajsa (2016) "Tycke och smak kan man väl inte bedöma?!", s. 89-118

  Modul 3: hantverkslitteratur

  Sy dina egna kläder : en komplett handbok med tekniker, material och inspiration
  Bardwell Sandra, Junker Miranda Ulrika
  Stockholm : Bonnier fakta : 2012 : 269 s. :
  ISBN: 978-91-7424-243-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Gerlings Charlotte
  Alla kan sy : lär dig sy med tydliga steg för steg-instruktioner
  London : Arcturus : 2015 : 128 s. :
  ISBN: 9781784049034
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Heller Eva-Maria
  Sy - grunder och teknik
  [Köln, Tyskland] : [Naumann & Göbel Verlagsgesellschaft mbH] : [2018?] : 63 sidor :
  ISBN: 9783625134299
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Referenslitteratur

  Hartman Sven G.
  Slöjd, bildning och kultur : om pedagogisk slöjd i historia och nutid
  Stockholm : Carlsson : 2014 : 248 s. :
  ISBN: 9789173316576
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stora boken om stickning
  Hubert Margaret, Wawra Joanne, Andersson Monika
  Stockholm : Känguru : 2011 : 240 s. :
  ISBN: 978-91-86289-48-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Stora boken om virkning
  Hubert Margaret, Fund Ken
  Stockholm : Känguru : 2011 : 272 s. :
  ISBN: 9789186289492
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2019 vecka 26

  Bearbetas under samtliga moduler

  Kommentarmaterial till kursplanen i slöjd
  Skolverket : 2011 :
  Skolverkets hemsida
  Obligatorisk

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011
  Skolverket : 2014 :
  https://www.skolverket.se/
  Obligatorisk

  Modul 1

  Fantasi och kreativitet i barndomen.
  Vygotskij Lev Semenovic, Öberg Lindsten Kajsa
  Göteborg : Daidalos : 1995 : 111 s. :
  ISBN: 91-7173-011-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Design : process och metod
  Wikberg Nilsson Åsa, Ericson Åsa, Törlind Peter
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 237 s. :
  ISBN: 9789144108858
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skåreus Eva
  Tilde nr 16. Tema slöjd: nordisk forskning, bedömning och läroplaner
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2016 :
  https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/humfak/institutionen-for-estetiska-amnen-i-lararutbildningen/tilde/rapportserie/tilde_16.pdf
  Obligatorisk

  Birgerstam Pirjo
  Skapande handling : om idéernas födelse
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 235 s. :
  ISBN: 91-44-01399-X
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Modul 2

  Oscarson Stina
  Demokratins immunförsvar i Pedagogiska magasinet
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2016 :
  https://pedagogiskamagasinet.se/demokratins-immunforsvar/
  Obligatorisk

  Skåreus(red) Eva
  Estetiska ämnen och genus
  Gleerups Utbildning AB : 2018 :
  ISBN: 978-91-40-69503-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skåreus Eva
  Tilde nr 16. Tema slöjd: nordisk forskning, bedömning och läroplaner
  Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2016 :
  https://www.umu.se/globalassets/organisation/fakulteter/humfak/institutionen-for-estetiska-amnen-i-lararutbildningen/tilde/rapportserie/tilde_16.pdf
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sidorna 29-88

  Design : process och metod
  Wikberg Nilsson Åsa, Ericson Åsa, Törlind Peter
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 237 s. :
  ISBN: 9789144108858
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läs kapitel 1, 4, 6

  Wiklund Ulla
  Estetiken öppnar klassrummets och själens fönster
  Pedagogiska Magasinet : 2013 :
  http://pedagogiskamagasinet.se/estetiken-oppnar-klassrummets-och-sjalens-fonster/
  Obligatorisk

  Modul 3

  Cederblad Jarl
  Learning by observation : upplevelse och lärande av hantverkskunskaper genom förevisning
  Umeå : Institutionen för estetiska ämnen : 2007 : 90 s. :
  ISBN: 978-91-7264-278-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Tillhandahålls av institutionen

  Frohagen Jenny
  Att kunna såga rakt : Om manuell bildning i skolämnet slöjd
  2016 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-132764
  Obligatorisk

  Gustavsson Bernt
  Vad är kunskap? : en diskussion om praktisk och teoretisk kunskap
  Stockholm : Myndigheten för skolutveckling : 2002 : 125 s. :
  Fulltext
  ISBN: 91-85128-99-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lindström Lars
  Estetiska lärprocesser om, i, med och genom slöjd
  Tidningen KRUT. Nr 133/134 : 2008 :
  http://krut.a.se/133/krut133-134.pdf
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Sid 57-68

  Westerlund Stina
  Lust och olust : elevers erfarenheter i textilslöjd
  Umeå : Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet : 2015 : 303 s. (PDF) :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-100171
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Hartman Sven G.
  Slöjd, bildning och kultur : om pedagogisk slöjd i historia och nutid
  Stockholm : Carlsson : 2014 : 248 s. :
  ISBN: 9789173316576
  Se Umeå UB:s söktjänst