"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Slöjd, textil 2b, distans, 15 hp

Engelskt namn: Sloyd, Textile 2b, Distance

Denna kursplan gäller: 2013-01-21 och tillsvidare

Kurskod: 6TX020

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2012-12-19

Innehåll

Slöjd textil 2b distans 15 hp, Slöjd i samhällsperspektiv
Kursen innehåller skapande arbete i relation till slöjden i samhället och samhället i slöjden. Kulturer i den egna skolan och samhället identifieras och analyseras som utgångspunkt för skapande arbete i slöjd. Process och resultat bearbetas och presenteras med hjälp av digitala verktyg. Personlig valda fördjupande slöjdområden behandlas i ett tematiskt sammanhang. Personliga planer utarbetas utifrån gällande styrdokument. Kursen sammanfattas i en rapport med vetenskaplig ansats.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande

Kunskap och förståelse
- visa kunskap om och i kursens ingående hantverk

- kunna söka egna uttryckssätt i slöjdens hantverk genom att problematisera, utforska och utveckla egna idéer

- kunna relatera slöjden till samhället och samhället till slöjden

- kunna redogöra för didaktisk tillämpning av i kursen ingående hantverk och arbetsprocesser

- ha orienterat sig om forskning inom slöjdens område

Färdighet och förmåga
- visa förmåga att genomföra och presentera en gestaltning

- självständigt kunna planera, genomföra och utvärdera eget valt fördjupningsarbete
- kunna presentera arbetsprocess och resultat med hjälp av olika digitala verktyg

- kunna skriva en kortare rapport med ett vetenskapligt upplägg

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- visa fördjupad förmåga att kunna granska och kommentera egna och andras hantverk och texter i relation till ämnesområdet slöjd

- visa förmåga att utvärdera det egna arbetet och de egna ämneskunskaperna i syfte att aktivt bearbeta utvecklingsområden och söka ny kunskap

- på ett vetenskapligt sätt kunna dokumentera och utvärdera den egna arbetsprocessen

- kunna redogöra för och reflektera över sambandet mellan kursens olika delar

- kunna problematisera slöjdämnets syfte och innehåll i skola och samhälle samt kunna presentera en plan och vision för slöjden i skolan

Behörighetskrav

Slöjd, textil 2a, distans 15hp

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, hantverksgenomgångar/laborationer, workshop, individuellt arbete, tematiska studier, litteraturstudier, handledning och grupparbete. Utgångspunkt skall vara ett problem- och processorienterat arbetssätt som ligger till grund för diskussioner, reflektioner och analyser samt ger beredskap för ett flexibelt arbetssätt i den kommande yrkesverksamheten. Under kursen arbetar de studerande praktiskt och teoretiskt, individuellt och i grupp, med problemorienterade temastudier där ämnets specifika uttryck lyfts fram. De studerandes egna val och idéer utgör grunden för genomförandet. IKT-inslag förekommer i form av digital konferensplattform. Dokumentation i digital form sker kontinuerligt som ett led i studenternas kompetensuppföljning och progression. Den studerande ska ha tillgång till internetuppkopplad dator och digitalkamera.

Examination

Formativ bedömning sker under pågående kurs. Examination grundas på redovisningar enskilt eller i grupp och i form av produkter, skriftlig och digital dokumentation, skriftliga uppgifter och seminarier. Examination sker även visuellt genom uppvisade färdigheter och förmågor. Obligatorisk närvaro vid sammankomsterna.

Reflektion och analys av det praktiska arbetet tillmäts stor betydelse. Vid betygsättning på enskilt moment och på hel kurs används något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.

För betyget Väl Godkänd läggs vikt vid att den studerande visar på en högre grad av praktisk, teoretisk och estetisk medvetenhet samt kan bedöma och argumentera för val genom att bryta ner, kombinera och sätta samman olika moment i kursinnehållet och didaktiskt utveckla beslut och medvetna ställningstaganden.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.
I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.

Litteratur

 • Giltig från: 2019 vecka 45

  Hållbar utveckling : ämnesdidaktisk tematisering för grundskolan
  Sund Per, Sund Louise
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 247 sidor :
  ISBN: 9789147122592
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sjöberg Barbro
  Skissboken - en genrebeskrivning
  Ingår i:
  Med formgivning i fokus
  Vasa : Pedagogiska fakulteten, Åbo akademi : 2009 : 110 s. :
  Obligatorisk

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11
  Skolverket : 2011 :
  Hämtas från
  Obligatorisk

  Skåreus(red) Eva
  Estetiska ämnen och genus
  Gleerups Utbildning AB : 2018 :
  ISBN: 978-91-40-69503-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Samt egen vald litteratur, minst 300 sidor från tre olika källor. Kommentarmaterial till kursplanerna. Ämnesfilm: mms://stream.skolverket.se/film/skola2011/amnesfilmer/amnesfilm_slojd_800.wmv Kommentarmaterial: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2544 Diskussionsmaterial: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2565

 • Giltig från: 2013 vecka 3

  Björneloo Inger
  Hållbar utveckling : att undervisa utifrån helheter och sammanhang
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2008 : 143 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-47-08473-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Slöjda för livet :b om pedagogisk slöjd
  Borg Kajsa, Lindström Lars
  Stockholm : Lärarförbundets förlag : 2008 : 212 s. :
  ISBN: 978-91-976598-6-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (Kap. 8, 9 o 10)

  Sjöberg Barbro
  Skissboken - en genrebeskrivning
  Ingår i:
  Med formgivning i fokus
  Vasa : Pedagogiska fakulteten, Åbo akademi : 2009 : 110 s. :
  Obligatorisk

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr11
  Skolverket : 2011 :
  Hämtas från
  Obligatorisk

  Skåreus(red) Eva
  Estetiska ämnen och genus
  Gleerups Utbildning AB : 2018 :
  ISBN: 978-91-40-69503-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Valfri litteratur ca 300 sidor. Kommentarmaterial till kursplanerna. Ämnesfilm: mms://stream.skolverket.se/film/skola2011/amnesfilmer/amnesfilm_slojd_800.wmv Kommentarmaterial: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2544 Diskussionsmaterial: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2565