Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Små barns tal och språkutveckling, 7,5 hp

Engelskt namn: Children`s development of speech and language

Denna kursplan gäller: 2018-08-27 och tillsvidare

Kurskod: 2LÄ002

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, 2009-11-02

Reviderad av: Prefekten, 2018-06-25

Innehåll

I kursen studeras små barns utveckling och lärande med stöd av olika teorier. Speciellt fokus läggs vid teorier om barns tal - och språkutveckling och hur olika språkliga uttrycksformer som bild, berättelser, musik och dramalek kan ge stöd för denna utveckling. Vidare bearbetas hur vuxnas förhållningssätt och agerande påverkar små barns lärande och utveckling. I kursen granskas även hur vardagliga situationer kan ta sig uttryck ur ett genusperspektiv.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för barns tal- och språkutveckling med stöd av teorier
 • redogöra för hur olika uttrycksformer kan stödja barns språkutveckling
Färdigheter och förmåga
 • beskriva och diskutera hur vardagliga situationer påverkar barns utveckling och lärande ur ett genusperspektiv
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över barns tal- och språkutveckling utifrån olika teoretiska och metodiska aspekter
 • diskutera och problematisera hur vuxnas förhållningssätt påverkar barns lärande och utveckling

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs nätbaserat och på distans utan obligatoriska fysiska sammankomster. Undervisningen består av litteraturstudier, nätbaserade filmer, individuella examinerande uppgifter där forumdeltagarna ger varandra konstruktiv återkoppling.
 

Examination

Examination sker fortlöpande i form av skriftliga uppgifter med praktiska inslag och forumdiskussioner. Kursen består av deluppgifter som bedöms utifrån såväl tvågradig som tregradig betygsskala.

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller underkänd.

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera kring olika teoretiska och metodiska aspekter samt kunna analysera med stöd av teoretiska begrepp.

Den som erhållit betyget Godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 34

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Larsson Karolina
  Att få barnets språk att växa : strategier för språkutveckling i förskolan, skolan och hemma
  Stockholm : Stefan Hertz utbildning : [2016] : 144 s. :
  ISBN: 978-91-980475-1-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hämeenniemi Marika
  Att sätta könsnormer i gungning
  Ingår i:
  En rosa pedagogik
  Stockholm : Liber : 2011 : 212 s. : sid. 101-112 :
  http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:302864/FULLTEXT01.pdf
  Obligatorisk

  Ehrlin Anna
  Estetiska uttrycksformer i teori och praktik : bild-, drama- och musikdidaktik
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 158 sidor :
  ISBN: 9789147131778
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Braxell Stina
  Skapande barn : att arbeta med bild i förskolan / [Stina Braxell]
  Stockholm : Lärarförbundets förlag : 2010 : 143 s. :
  ISBN: 978-91-977615-7-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nordgren Pia M.
  Språk i sikte : barns interaktionsutveckling i relation till perception och kognition
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 167 sidor :
  ISBN: 9789144135038
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nivbrant Wedin Eva
  Utveckla språket med musik : rörliga rytmer och toner att ta på
  Hestra : Isaberg förlag : 2013 : 157 s. :
  ISBN: 9789176948880
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Aktuella artiklar tillkommer.

  Referenslitteratur

  Eidevald Christian
  Det finns inga tjejbestämmare : att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek
  Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation : 2009 : 214 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-7732z Fulltext
  ISBN: 978-91-628-7692-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindö Rigmor
  Det tidiga språkbadet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 285 s. :
  ISBN: 978-91-44-04802-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Pramling Samuelsson Ingrid
  Konsten att lära barn estetik : en utvecklingspedagogisk studie av barns kunnande inom musik, poesi och dans
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 160 s. :
  ISBN: 9789144108124
  Se bibliotekskatalogen Album

  Öhman Margareta
  Låt leken främja språket
  Första upplagan : Stockholm : Gothia kompetens : [2022] : 239 sidor :
  ISBN: 9789177413103
  Se bibliotekskatalogen Album

  Språkarbeta : systematiskt, lekfullt och utforskande
  Sandø Heidi, Myran Iris Hansson‏
  Första upplagans första tryckning : Stockholm : Natur & Kultur : [2020] : 96 sidor :
  ISBN: 9789127458734
  Se bibliotekskatalogen Album

  Språkleka i förskolan : barns möjlighet till ett rikt språk
  Sjöberg Catarina, Tingbrand Teresa
  Första upplagan : Stockholm : Gothia fortbildning : [2018] : 150 sidor :
  ISBN: 9789177410447
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sjöberg Catarina
  Språkstörning hos barn 3-7 år
  Första upplagan : Stockholm : Gothia fortbildning : [2020] : 187 sidor :
  ISBN: 9789177411949
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tonér Signe
  Tecken : ett verktyg för ökad kommunikation
  1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 96 s. :
  ISBN: 9789127444089
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2021 vecka 3

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Larsson Karolina
  Att få barnets språk att växa : strategier för språkutveckling i förskolan, skolan och hemma
  Stockholm : Stefan Hertz utbildning : [2016] : 144 s. :
  ISBN: 978-91-980475-1-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hämeenniemi Marika
  Att sätta könsnormer i gungning
  Ingår i:
  En rosa pedagogik
  Stockholm : Liber : 2011 : 212 s. : sid. 101-112 :
  http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:302864/FULLTEXT01.pdf
  Obligatorisk

  Lindö Rigmor
  Det tidiga språkbadet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 285 s. :
  ISBN: 978-91-44-04802-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ehrlin Anna
  Estetiska uttrycksformer i teori och praktik : bild-, drama- och musikdidaktik
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2020] : 158 sidor :
  ISBN: 9789147131778
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Braxell Stina
  Skapande barn : att arbeta med bild i förskolan / [Stina Braxell]
  Stockholm : Lärarförbundets förlag : 2010 : 143 s. :
  ISBN: 978-91-977615-7-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nivbrant Wedin Eva
  Utveckla språket med musik : rörliga rytmer och toner att ta på
  Hestra : Isaberg förlag : 2013 : 157 s. :
  ISBN: 9789176948880
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Aktuella artiklar tillkommer.

  Referenslitteratur

  Westerlund Monica
  Barn i början : språkutveckling i förskoleåldern
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2009 : 192 s. :
  ISBN: 978-91-27-41257-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Strid Anna
  Bygg barns ordförråd
  Första upplagans första tryckning : Stockholm : Natur & Kultur : 2016 : 143 sidor :
  ISBN: 9789127439474
  Se bibliotekskatalogen Album

  Eidevald Christian
  Det finns inga tjejbestämmare : att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek
  Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation : 2009 : 214 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-7732z Fulltext
  ISBN: 978-91-628-7692-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Pramling Samuelsson Ingrid
  Konsten att lära barn estetik : en utvecklingspedagogisk studie av barns kunnande inom musik, poesi och dans
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 160 s. :
  ISBN: 9789144108124
  Se bibliotekskatalogen Album

  Språkleka i förskolan : barns möjlighet till ett rikt språk
  Sjöberg Catarina, Tingbrand Teresa
  Första upplagan : Stockholm : Gothia fortbildning : [2018] : 150 sidor :
  ISBN: 9789177410447
  Se bibliotekskatalogen Album

  Sjöberg Catarina
  Språkstörning hos barn 3-7 år
  Första upplagan : Stockholm : Gothia fortbildning : [2020] : 187 sidor :
  ISBN: 9789177411949
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tonér Signe
  Tecken : ett verktyg för ökad kommunikation
  1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 96 s. :
  ISBN: 9789127444089
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2020 vecka 38

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Larsson Karolina
  Att få barnets språk att växa : strategier för språkutveckling i förskolan, skolan och hemma
  Stockholm : Stefan Hertz utbildning : [2016] : 144 s. :
  ISBN: 978-91-980475-1-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hämeenniemi Marika
  Att sätta könsnormer i gungning
  Ingår i:
  En rosa pedagogik
  Stockholm : Liber : 2011 : 212 s. : sid. 101-112 :
  http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:302864/FULLTEXT01.pdf
  Obligatorisk

  Eidevald Christian
  Det finns inga tjejbestämmare : att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek
  Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation : 2009 : 214 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-7732z Fulltext
  ISBN: 978-91-628-7692-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindö Rigmor
  Det tidiga språkbadet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 285 s. :
  ISBN: 978-91-44-04802-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Pramling Samuelsson Ingrid
  Konsten att lära barn estetik : en utvecklingspedagogisk studie av barns kunnande inom musik, poesi och dans
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 160 s. :
  ISBN: 9789144108124
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Braxell Stina
  Skapande barn : att arbeta med bild i förskolan / [Stina Braxell]
  Stockholm : Lärarförbundets förlag : 2010 : 143 s. :
  ISBN: 978-91-977615-7-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nivbrant Wedin Eva
  Utveckla språket med musik : rörliga rytmer och toner att ta på
  Hestra : Isaberg förlag : 2013 : 157 s. :
  ISBN: 9789176948880
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Aktuella artiklar tillkommer.

  Referenslitteratur

  Westerlund Monica
  Barn i början : språkutveckling i förskoleåldern
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2009 : 192 s. :
  ISBN: 978-91-27-41257-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Strid Anna
  Bygg barns ordförråd
  Första upplagans första tryckning : Stockholm : Natur & Kultur : 2016 : 143 sidor :
  ISBN: 9789127439474
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fantasi och kreativitet i barndomen.
  Vygotskij Lev Semenovic, Öberg Lindsten Kajsa
  Göteborg : Daidalos : 1995 : 111 s. :
  ISBN: 91-7173-011-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tonér Signe
  Tecken : ett verktyg för ökad kommunikation
  1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 96 s. :
  ISBN: 9789127444089
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2018 vecka 37

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Braxell Stina
  Skapande barn : att arbeta med bild i förskolan / [Stina Braxell]
  Stockholm : Lärarförbundets förlag : 2010 : 143 s. :
  ISBN: 978-91-977615-7-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Eidevald Christian
  Det finns inga tjejbestämmare : att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek
  Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation : 2009 : 214 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-7732z Fulltext
  ISBN: 978-91-628-7692-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hämeenniemi Marika
  Att sätta könsnormer i gungning
  Ingår i:
  En rosa pedagogik
  Stockholm : Liber : 2011 : 212 s. : sid. 101-112 :
  http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:302864/FULLTEXT01.pdf
  Obligatorisk

  Larsson Karolina
  Att få barnets språk att växa : strategier för språkutveckling i förskolan, skolan och hemma
  Stockholm : Stefan Hertz utbildning : [2016] : 144 s. :
  ISBN: 978-91-980475-1-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindö Rigmor
  Det tidiga språkbadet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 285 s. :
  ISBN: 978-91-44-04802-4
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nivbrant Wedin Eva
  Utveckla språket med musik : rörliga rytmer och toner att ta på
  Hestra : Isaberg förlag : 2013 : 157 s. :
  ISBN: 9789176948880
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Pramling Samuelsson Ingrid
  Konsten att lära barn estetik : en utvecklingspedagogisk studie av barns kunnande inom musik, poesi och dans
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 160 s. :
  ISBN: 9789144108124
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fantasi och kreativitet i barndomen.
  Vygotskij Lev Semenovic, Öberg Lindsten Kajsa
  Göteborg : Daidalos : 1995 : 111 s. :
  ISBN: 91-7173-011-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Aktuella artiklar tillkommer.

  Referenslitteratur

  Westerlund Monica
  Barn i början : språkutveckling i förskoleåldern
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2009 : 192 s. :
  ISBN: 978-91-27-41257-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Strid Anna
  Bygg barns ordförråd
  Första upplagans första tryckning : Stockholm : Natur & Kultur : 2016 : 143 sidor :
  ISBN: 9789127439474
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tonér Signe
  Tecken : ett verktyg för ökad kommunikation
  1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2016 : 96 s. :
  ISBN: 9789127444089
  Se bibliotekskatalogen Album

 • Giltig från: 2018 vecka 35

  Braxell Stina
  Skapande barn : att arbeta med bild i förskolan / [Stina Braxell]
  Stockholm : Lärarförbundets förlag : 2010 : 143 s. :
  ISBN: 978-91-977615-7-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Eidevald Christian
  Det finns inga tjejbestämmare : att förstå kön som position i förskolans vardagsrutiner och lek
  Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation : 2009 : 214 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hj:diva-7732z Fulltext
  ISBN: 978-91-628-7692-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindö Rigmor
  Det tidiga språkbadet
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2009 : 285 s. :
  ISBN: 978-91-44-04802-4
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nivbrant Wedin Eva
  Utveckla språket med musik : rörliga rytmer och toner att ta på
  Hestra : Isaberg förlag : 2013 : 157 s. :
  ISBN: 9789176948880
  Se bibliotekskatalogen Album

  Pramling Samuelsson Ingrid
  Konsten att lära barn estetik : en utvecklingspedagogisk studie av barns kunnande inom musik, poesi och dans
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 160 s. :
  ISBN: 9789144108124
  Se bibliotekskatalogen Album

  Westerlund Monica
  Barn i början : språkutveckling i förskoleåldern
  1. utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2009 : 192 s. :
  ISBN: 978-91-27-41257-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fantasi och kreativitet i barndomen.
  Vygotskij Lev Semenovic, Öberg Lindsten Kajsa
  Göteborg : Daidalos : 1995 : 111 s. :
  ISBN: 91-7173-011-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Hämeenniemi Marika
  Att sätta könsnormer i gungning
  Ingår i:
  En rosa pedagogik
  Stockholm : Liber : 2011 : 212 s. : sid. 101-112 :
  http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:302864/FULLTEXT01.pdf

  Aktuella artiklar tillkommer.