"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Social and Environmental Entrepreneurship C, 7,5 hp

Engelskt namn: Social and Environmental Entrepreneurship C

Denna kursplan gäller: 2020-12-21 och tillsvidare

Kurskod: 2FE209

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2014-10-30

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2020-10-08

Innehåll

Socialt entreprenörskap och ekoprenörskap har blivit flitigt använda begrepp, både i Sverige och internationellt. Men vad innebär dessa former av entreprenörskap egentligen? Hur ser dagens praktik ut? Och vad har denna praktik för betydelse för samhällsutvecklingen? Med utgångspunkt i aktuella samhällsutmaningar kommer det här momentet att utforska, problematisera och analysera – teoretiska, praktiska och politiska perspektiv – på dessa former av entreprenörskap.

Kursen ges och examineras i sin helhet på engelska.

Förväntade studieresultat

Efter genomgånget moment ska den studerande kunna:

 • Diskutera och kritiskt reflektera över begreppen socialt entreprenörskap och ekoprenörskap
 • Diskutera och analysera kopplingen mellan samhälleliga utmaningar och socialt entreprenörskap respektive ekoprenörskap
 • Reflektera över, och analysera, entreprenörskapets roll för hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling
 • Utifrån relevanta och trovärdiga källor diskutera och analysera olika aspekter av socialt entreprenörskap och ekoprenörskap
 • I skriftlig och muntlig form designa och föreslå en social- eller ekoprenöriell verksamhet
 • muntligt och skriftligt kunna kommunicera för kursen centrala begrepp på engelska

Behörighetskrav

60 hp företagsekonomi grundkurs och fortsättningskurs (A/B) eller motsvarande, varav godkänt 45 hp eller motsvarande i något av följande ämnen: ekonomisk historia, idéhistoria, informatik, media och kommunikationsvetenskap, pedagogik, psykologi, socialt arbete, sociologi, statsvetenskap. Gymnasium: Engelska B/6

Undervisningens upplägg

På den här kursen ges möjlighet att fördjupa kunskaperna om det sociala entreprenörskapet/ekoprenörskapet i teori och praktik. Lärandeaktiviteterna inkluderar föreläsningar, gästföreläsningar, diskussioner, förberedelse och deltagande i seminarier, och arbete i grupp.

Under föreläsningarna presenteras och diskuteras olika perspektiv på socialt entreprenörskap/ekoprenörskap, t.ex. olika hållbarhetsperspektiv. Läraktiviteter kommer att stödja studenternas självständiga utforskande av forskningslitteraturen och deras applicerande av denna kunskap i planeringen av entreprenöriell verksamhet. Dessa aktiviteter kommer att genomsyras av en kritisk och reflekterande hållning till de fokuserade fenomenen, genom diskussioner av samhälleliga roller, implikationer och konfliktlinjer.

Studenterna kommer att utveckla generiska färdigheter: skriftlig och muntlig presentation på engelska, presentationsteknik, informationsinsamling och grupparbete, såväl som att individuellt uttrycka en kritiskt reflekterande hållning till ämnet.
 

Examination

Kursen examineras genom seminarier, skriftlig gruppuppgift med workshops och muntlig presentation samt en skriftlig individuell hemtentamen. Samtliga examinerande moment måste vara godkända för att få godkänt på kursen. Alla examinationer kommer att vara på engelska.

Se även ovan under respektive moment.

Följande betygssystem används:
Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).

Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.

För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75% av den sammanlagda vägda poängsumman.

För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.

Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.

Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå: http://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund--och-avancerad-niva

Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.
 

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 31

  Kurslitteratur

  15-20 vetenskapliga artiklar som anges innan kursens start, 300-500 sidor totalt.

  Referenslitteratur till kursen

  Kommer att anges innan kursens start. Ytterligare individuell litteratur som fokuserar på specifika ämnen kan behövas för att kunna slutföra momentet.

  Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
  USBE Business Administration :
  https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

 • Giltig från: 2020 vecka 52

  Kurslitteratur

  10-15 vetenskapliga artiklar som anges innan kursens start, 200-450 sidor totalt.

  Referenslitteratur till kursen

  Kommer att anges innan kursens start. Ytterligare individuell litteratur som fokuserar på specifika ämnen kan behövas för att kunna slutföra momentet.

  Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
  USBE Business Administration :
  https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/