Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Socialt arbete i ett internationellt perspektiv, 15 hp

Engelskt namn: Social work in an international Perspective

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 2SA184

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Socialt arbete: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för socialt arbete

Beslutad av: Prefekten, 2020-05-06

Reviderad av: Prefekten, 2022-01-31

Innehåll

Kursens övergripande mål är att ge ett internationellt perspektiv på det sociala arbetets målgrupper och socionomers verksamhetsområden. Vidare behandlas socionomers professionsroll och villkor för denna inom offentlig, privat och ideell sektor. Därutöver behandlas socionomens uppdrag, villkor och krav vilket problematiseras utifrån professionsetik. I kursen poängteras betydelsen av en vetenskaplig grund för att förstå och kritiskt analysera förutsättningar för det praktiska sociala arbetet. Att reflektera kring sig själv och sin framtida profession i relation till det sociala arbetet och dess målgrupper ingår i kursen. I kursen sker fältförlagda studier utomlands som syftar till att förbereda studenterna för internationellt socialt arbeta i olika kulturella kontexter. Under handledning kommer studenterna att observera och aktivt delta i socialt arbete i ett internationellt sammanhang. Kursen ger möjlighet att studera samspelet mellan individ, social situation och levnadsvillkor i det land fältstudierna genomförs.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
 
Efter avslutad kurs ska studenten, avseende kunskap och förståelse:

1) Visa grundläggande kunskap om det sociala arbetets målgrupper ur ett internationellt perspektiv.
2) Visa grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
3) Kunna identifiera och beskriva socionomers verksamhetsområden, arbetsuppgifter och professionsroll.   
4) Visa kunskap om hur socialt arbete med individer och grupper bedrivs i den kontext där fältstudierna bedrivs

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende färdighet och förmåga, kunna:
 
5) Visa grundläggande förmåga att förstå och analysera sociala problem i relation till det sociala arbetets olika målgrupper.
6) Kunna reflektera kring rollen som socialarbetare i relation till kön klass etnicitet och sexualitet i relation till kulturella skillnader och likheter.
7) Visa grundläggande färdighet och förmåga att använda ett jämförande perspektiv på en eller flera sociala verksamheter utifrån svenskt och internationellt sammanhang.
8) Exemplifiera hur socionomyrkens professionaliseringsprocesser villkoras av hur verksamhetsområdet utvecklas och förändras i den kontext där fältstudierna genomförts.

Efter avslutad kurs ska studenten, avseende värderingsförmåga och förhållningssätt, kunna:

9) Visa på självkännedom i relationen till det sociala arbetets målgrupper.
10) Visa förmåga att kunna reflektera över och diskutera professionsrollen utifrån professionsetik.
11) Visa förmåga att kunna reflektera över skillnader och likheter ur ett komparativt perspektiv på socialt arbete mellan svenska och internationella förhållanden och den egna professionsrollen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

För studenter antagna vid såväl campus- som distansutbildningen ges kursen som en blandning av campusförlagd undervisning och distansundervisning. Kursen genomförs i form av fältförlagda studier utomlands under en tidsperiod om minst 5 veckor, maximalt 8 veckor. De fältförlagda studierna ska genomföras i en social verksamhet. Undervisningen sker genom traditionell campusundervisning, nätburen undervisning med inspelade föreläsningar samt webbaserade seminarier och övningar. Umeå är samlingsort vilket innebär att alla examinationer (om inte annat meddelas av kursansvarig), vissa undervisningsinslag och de obligatoriska utbildningsmomenten sker på samlingsorten Umeå. Obligatoriska utbildningsmoment ingår i kursen, dessa framgår av schemat. Den sociala verksamhet som de fältförlagda studierna genomförs i ska godkännas av kursansvarig. Möjlighet finns att genomföra fältstudierna inom ramen Erasmus + programmet. Kursen inleds och avslutas med examinerande seminarier vid studieorten Umeå, alternativt via digitala seminarier.

Examination

Kursen examineras löpande via följande examinationer:
 • Individuell skriftlig reflektionsuppgift som är kopplad till studentens professionella och personliga utveckling
 • Aktivt deltagande i seminarium med ett internationellt jämförande perspektiv
 • Individuell skriftlig inlämningsuppgift som även presenteras muntligt vid ett seminarium
 • Utöver ovanstående examinationsformer ska ett intyg från handledare som styrker aktivt deltagande, samt omfattning, i verksamhetens aktiviteter lämnas in efter fältstudierna

För skriftliga inlämningsuppgifter gäller att studenten hanterar källor i enlighet med akademiskt vedertagna former samt att uppgifterna ska vara av god språklig standard.

För den individuella skriftliga inlämningsuppgiften ges något av betygen VG (Väl Godkänd), G (Godkänd) eller U (Underkänd). För övriga examinerande uppgifter ges något av betygen G (Godkänd) eller U (Underkänd).
 
Kursbetyget utgör en sammanfattande bedömning av examinationsresultaten och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Intyget från handledare eller motsvarande från fältstudieverksamheten betygssätts ej men utgör ett betygsunderlag som ska lämnas in till examinator efter genomförda fältstudier. För betyget väl godkänd på hela kursen krävs betyget VG på den individuella skriftliga uppgiften.

Student som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg.
Student som ej har godkänt resultat på något/några av kursens examinationsuppgifter erbjuds ett nytt tillfälle för examination.

Student som ej uppnått godkänt resultat på någon av examinationsuppgifterna kan efter beslut av examinator ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet.
 
Vad gäller regler för omprov och examination på annan ort följer institutionen Umeå universitets regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå: https://www.umu.se/regelverk/utbildning-pa-grund-och-avancerad-niva/regler-for-betyg-och-examination-pa-grund--och-avancerad-niva/

 
Ansökan om examination på annan ort sker på anvisad blankett som lämnas hos studentexpeditionen.
 
Student har rätt att byta examinator efter två icke godkända examinationer, om inte särskilda skäl talar emot det. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.                                                                                                                                                                                                                       
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande av kurs prövas individuellt. Information och blanketter gällande tillgodoräknande finns här: https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 24

  Att förstå sin egen utsatthet : stöd för professionella i människovårdande yrken
  Carlander Jakob, Wedeen Andreas
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 130 sidor :
  ISBN: 9789147126460
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jag lever ett liv som liknar ditt : en berättelse om att leva med en sårbar kropp
  Grue Jan, Hjälte Jens
  Stockholm : Weyler förlag : 2019 : 174 sidor :
  ISBN: 9789176811863
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Alkohol- och narkotikaproblem
  Johnson Björn, Richert Torkel, Svensson Bengt
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 381 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11238-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jordan Thomas
  Konflikthantering i arbetslivet : förstå, hantera, förebygg
  1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 191 s. :
  ISBN: 9789140688354
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Människobehandlande organisationer : villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete
  Johansson Staffan, Dellgran Peter, Höjer Staffan
  1.utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 384 s. :
  ISBN: 9789127136311
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Socialt arbete : en grundbok
  Meeuwisse Anna, Swärd Hans, Sunesson Sune, Knutagård Marcus
  3., [rev. och utök.] utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2016 : 544 s. :
  ISBN: 9789127141490
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Socionomen i myndigheten : göra gott, göra rätt och göra nytta
  Ponnert Lina, Svensson Kerstin
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 148 sidor :
  ISBN: 9789140695826
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Välfärdens aktörer : utmaningar för människor, professioner och organisationer
  Linde Stig, Svensson Kerstin
  Lund : Social Work Press : [2021] : 298 sidor :
  ISBN: 9789178955428
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

 • Giltig från: 2022 vecka 22

  Teori för socialt arbete
  Blom Björn, Morén Stefan
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 192 s. :
  ISBN: 9789144091655
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Att förstå sin egen utsatthet : stöd för professionella i människovårdande yrken
  Carlander Jakob, Wedeen Andreas
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2019] : 130 sidor :
  ISBN: 9789147126460
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jag lever ett liv som liknar ditt : en berättelse om att leva med en sårbar kropp
  Grue Jan, Hjälte Jens
  Stockholm : Weyler förlag : 2019 : 174 sidor :
  ISBN: 9789176811863
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Alkohol- och narkotikaproblem
  Johnson Björn, Richert Torkel, Svensson Bengt
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 381 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11238-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jordan Thomas
  Konflikthantering i arbetslivet : förstå, hantera, förebygg
  1. uppl. : Malmö : Gleerups Utbildning : 2015 : 191 s. :
  ISBN: 9789140688354
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Människobehandlande organisationer : villkor för ledning, styrning och professionellt välfärdsarbete
  Johansson Staffan, Dellgran Peter, Höjer Staffan
  1.utg. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 384 s. :
  ISBN: 9789127136311
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Socialt arbete : en grundbok
  Meeuwisse Anna, Swärd Hans, Sunesson Sune, Knutagård Marcus
  3., [rev. och utök.] utg. : Stockholm : Natur & Kultur : 2016 : 544 s. :
  ISBN: 9789127141490
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Socionomen i myndigheten : göra gott, göra rätt och göra nytta
  Ponnert Lina, Svensson Kerstin
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 148 sidor :
  ISBN: 9789140695826
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst