"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Sociologiska perspektiv på arbete och familj, 7,5 hp

Engelskt namn: Sociology of Work and Family

Denna kursplan gäller: 2022-06-06 och tillsvidare

Kurskod: 2SO206

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-02-24

Reviderad av: Prefekten, 2022-06-06

Innehåll

Kursen introducerar flera teman där beröringspunkter mellan familj, utbildningssystem, arbetsmarknad och välfärdsstat tas upp. Kursen behandlar bland annat familjemönster och familjestrukturer och förändringar i dessa, samt hur dessa hänger samman med arbetsmarknaden och välfärdsstatens utformning. Vidare berörs processer som äger rum på mikronivå inom familjer.

Förväntade studieresultat

För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse kunna:

  • redogöra för sociologiska perspektiv på arbete, familj, och välfärdsstat
  • visa på en bred förståelse för centrala frågor, teman och forskningsområden som berör arbete, familj och välfärdsstat.

För godkänt moment ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna:

  • identifiera nya och viktiga forskningsfrågor rörande relationerna mellan arbete, familj och välfärdsstat
  • demonstrera analytisk förmåga genom att kunna hitta och sammanställa relevant forskning och skilja mellan trovärdig och icke-trovärdig information
  • både muntligt och skriftligt kunna kommunicera beträffande teorier, argument och begrepp som är relaterade till arbete, familj och välfärdsstat.

För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt kunna:

  • granska och värdera olika teoretiska och metodologiska perspektiv för att belysa relevanta forskningsfrågor.

Behörighetskrav

90 högskolepoäng inom ett samhällsvetenskapligt huvudområde inklusive examensarbete 15 hp, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs Engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och individuella arbeten. Kursen lägger stor vikt vid aktivt deltagande. All undervisning sker på engelska.

Examination

Examinationen sker i form av anvisade skriftliga uppgifter till seminarierna (individuellt eller i grupp) samt individuellt författade uppgifter. Seminariedeltagande och genomförande av anvisade uppgifter inför seminarierna, presentationer samt författade papper kommer att ligga till grund för ett individuellt betyg. Det svenska betygssystemet innebär att studenten bedöms som Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. För jämförelse av betyg har Umeå universitet beslutat att ECTS Grading Table (EGT) ska användas. Internationella studenters hemuniversitet ansvarar för översättning till deras lokala betygssystem.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 23

Students are required to read a range of material including books, on-line and printed reports, and articles. Students are additionally expected to search for relevant literature by themselves. The following books are required reading;

Böcker

Gendered Tradeoffs: Women, Family, and Workplace Inequality in Twenty-One Countries [Elektronisk resurs]
Hook Jennifer Lynn, Pettit Becky
Russell Sage Foundation : 2009 :
Obligatorisk

The Second Demographic Transition meets globalization: A comprehensive theory to understand changes in family formation in an era of rising uncertainty
Mills M, Blossfeld H. P
In Evans, A., & Baxter, J. (eds.). Negotiating the Life Course (pp. 9-33). Springer Netherlands. : 2013 :
Obligatorisk
Läsanvisning: Available as e-book at Umeå University Library.

Forskningsartiklar kommer att inkluderas i den obligatoriska läslistan för kursen.