"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Sociologiska perspektiv på människa och miljö, 7,5 hp

Engelskt namn: Sociology of Human-Environment Relationships

Denna kursplan gäller: 2022-06-06 och tillsvidare

Kurskod: 2SO207

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-02-24

Reviderad av: Prefekten, 2022-06-06

Innehåll

Kursen behandlar området miljösociologi och syftar till att ge studenterna djupare förståelse av förhållandena mellan samhälle och miljö. Vi fokuserar på miljöproblem som klimatförändring och förlust av biologisk mångfald; människors attityder och beteende i relation till dessa problem; och politiska svar som syftar till att adressera dem. Kursen granskar olika samhällsvetenskapliga perspektiv och begrepp som är relevanta för att förstå de miljömässiga utmaningar som människor och samhällen står inför. Dessa inkluderar ekologisk modernisering, miljöhänsyn, yttre, kollektiva åtgärder, postmaterialistiska värden och miljörättvisa.

Förväntade studieresultat

För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse ha:

  • kunskap om centrala frågor, viktiga teman och forskningsområden inom området miljösociologi
  • uppvisa en bred förståelse för sambandet mellan miljörelaterade attityder och beteenden

För godkänt moment ska den studerande avseende färdighet och förmåga:

  • uppvisa utvecklade forskningsfärdigheter, såsom förmågan att lokalisera och syntetisera relevant akademisk forskning samt identifiera relevanta frågeställningar inom fältet miljösociologi
  • uppvisa en analytisk förmåga och kommunikationsförmåga, både muntligt och skriftligt, gällande teori, argument och begrepp relaterade till området miljösociologi

För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:

  • uppvisa kunskap om olika metoder som kan används för att besvara forskningsfrågor inom fältet miljösociologi
  • uppvisa medvetenhet om vad samhällsvetenskap och miljösociologi kan tillföra det praktiska miljöarbetet i samhället, exempelvis hos myndigheter och i olika yrkesroller

Behörighetskrav

90 högskolepoäng inom ett samhällsvetenskapligt huvudområde inklusive examensarbete 15 hp, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs Engelska B/6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Kursen börjar med en serie föreläsningar och seminarier med syfte att ge studenterna en bred förståelse om relationen mellan samhälle och miljö. Föreläsningarna kommer fokusera på tre huvudsakliga teman: "Externaliteter och miljöpolitik", "Opinioner och beteenden", samt "Utveckling, handel och miljön". Seminarierna kommer att presentera viktiga verktyg för att kunna genomföra djupgående fallstudier på ett tids- och rumsmässigt avgränsat miljöproblem. Efter föreläsningarna och seminarierna kommer studenterna att välja ett specifikt tema eller forskningsfråga till examinationsuppgiften, med fokus på antingen surveyforskning om attityder och beteenden gällande miljö, eller någon form av fallstudie. Kursen förutsätter, och har en särskild betoning på, självständigt och aktivt deltagande.

Examination

Examinationen består av en individuellt författad essäuppgift samt presentation av denna på ett seminarium (obligatoriskt). För att bli examinerad på kursen ska studenten lämna in essäuppgiften samt delta på alla obligatoriska inslag angivna i kursen schema. Det svenska betygssystemet innebär att studenten bedöms som Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. För jämförelse av betyg har Umeå universitet beslutat att ECTS Grading Table (EGT) ska användas. Internationella studenters hemuniversitet ansvarar för översättning till deras lokala betygssystem.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om
pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 23

Climate Change and Society
Thomas Dietz, Shwom Rachel L., Whitley Cameron T.
Annual Review of Sociology 46: 135–58. : 2020 :
Obligatorisk
Läsanvisning: https://doi.org/10.1146/annurev-soc-121919-054614

Dunlap Riley E.
Environmental Sociology
International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (2nd ed.) 7: 796-803. : 2015 :
Obligatorisk
Läsanvisning: https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.91030-4

Fairbrother Malcolm
Externalities: why environmental sociology should bring them in.
Environmental Sociology 2[4]: 375-384. : 2016 :
Obligatorisk
Läsanvisning: https://doi.org/10.1080/23251042.2016.1196636

Sociological Perspectives on Climate Change and Society: A Review.
Islam Md Saidul, Edson Kieu
Climate 9: 7. : 2021 :
Obligatorisk
Läsanvisning: https://doi.org/ 10.3390/cli9010007

Steg Linda
Limiting climate change requires research on climate action.
Nature Climate Change 8: 759–761. : 2018 :
Obligatorisk
Läsanvisning: https://www.nature.com/articles/s41558-018-0269-8

Ytterligare texter/artiklar tillkommer.