Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Sociologiska perspektiv på politiska attityder, 7,5 hp

Engelskt namn: Sociology of Political Attitudes

Denna kursplan gäller: 2020-03-09 och tillsvidare

Kurskod: 2SO205

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Sociologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Sociologiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-02-24

Innehåll

Kursen rör sig inom ramen för politisk sociologi. Mer specifikt ger den kunskap om de socioekonomiska och sociokulturella skiljelinjer som präglar det politiska klimatet i dagens Europa. Målet är att främja förståelsen om varför vissa politiska frågor och attityder dominerar vid en viss historisk tidpunkt och i en viss social kontext. Kursens innehåll är både teoretiskt och empiriskt, och fokus ligger på förklaringar och processer i relation till dominerande skiljelinjer, till exempel betydelsen av identitet och materiella förutsättningar. Metodologiska aspekter såsom val av metoder och eventuella fördelar och problem med olika typer av studier diskuteras också inom ramen för denna kurs.

Förväntade studieresultat

För godkänt moment ska den studerande avseende kunskap och förståelse:
 • Uppvisa kvalificerad kunskap om och förståelse för centrala politiska skiljelinjer i dagens Europa
 • Redogöra för olika perspektiv på processer och förklaringar i relation till centrala politiska skiljelinjer i dagens Europa.
För godkänt moment ska den studerande avseende färdighet och förmåga:
 • Visa analytisk förmåga vad gäller användningen av teorier, metoder, argument och empiriska resultat inom politisk sociologi och studiet av politiska skiljelinjer i Europa.
 • Visa forskningsfärdigheter inom fältet politisk sociologi genom att identifiera och sammanställa kunskapsläget vad gäller politiska skiljelinjer i Europa samt genom att planera och genomföra en relevant analys inom området.
För godkänt moment ska den studerande avseende värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • Visa förmåga att identifiera relevanta frågeställningar relaterat till politiska skiljelinjer i Europa, samt göra relevanta metodologiska avvägningar för att besvara dessa frågeställningar. 
 • Visa förmåga att förhålla sig till och förstå empiriska resultat i relation till relevanta teoretiska resonemang inom fältet politisk sociologi.
 • Visa förmåga att värdera olika angreppssätts styrkor och svagheter i relation till ett specifikt forskningsproblem.

Behörighetskrav

90 hp inom ett samhällsvetenskapligt huvudområde inklusive självständigt arbete 15 hp, eller motsvarande kunskaper. Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av gemensamma träffar och individuellt arbete. Träffarna rymmer inslag av föreläsning, diskussion och praktiska övningar och behandlar olika aspekter av det politiska klimatet i Europa. Genomgående på kursen läggs stor vikt på självständigt arbete och studenternas aktiva deltagande. All undervisning sker på engelska.

Examination

Examinationen sker i form av ett individuellt fördjupningsarbete samt genom aktivt deltagande i obligatoriska undervisningstillfällen. Om en student inte är närvarande eller aktivt deltar vid ett obligatoriskt undervisningstillfälle, krävs fullgörande av anvisade kompletteringsuppgifter. Det svenska betygssystemet innebär att studenten bedöms som Underkänd, Godkänd eller Väl Godkänd. För jämförelse av betyg har Umeå universitet beslutat att ECTS Grading Table (EGT) ska användas. Internationella studenters hemuniversitet ansvarar för översättning till deras lokala betygssystem.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 49

  The political consequences of contemporary immigration
  Eger Maureen, Bohman Andrea
  Sociology Compass 10(10): 877-892: ISSN: 1751-9020 : 2016 :
  Obligatorisk

  The transformative power of globalization and the structure of political conflict in Western Europe.
  Grande Edgar, Kreisi Hanspeter
  Political conflict in Western Europe Cambridge : Cambridge University Press: xvii, 349 p.: ISBN: 9781107625945 : 2012 :
  Obligatorisk

  Hechter Michael
  From Class to Culture
  American Journal of Sociology 110(2): 400-445 : 2004 :
  Obligatorisk

  Inglehart Ronald. F
  Changing values among western publics from 1970 to 2006
  West European Politics 31(1-2): 130-146 : 2008 :
  Obligatorisk

  Political Ideology: Its Structure, Functions, and Elective Affinities
  Jost John T, Federico Christopher, Napier Jaime L
  Annual Review of Psychology 60:307-37 : 2009 :
  Obligatorisk

  Cultural backlash : Trump, Brexit, and authoritarian populism
  Norris Pippa, Inglehart Ronald
  Cambridge : Cambridge University Press : [2019] : xiv, 540 pages :
  ISBN: 9781108444422
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Weakliem David L.
  Public opinion, political attitudes, and ideology
  Ingår i:
  The handbook of political sociology
  Cambridge, UK : Cambridge University Press : 2005 : xxi, 815 s. :
  Obligatorisk

  Texter tillkommer

 • Giltig från: 2020 vecka 11

  The political consequences of contemporary immigration
  Eger Maureen, Bohman Andrea
  Sociology Compass 10(10): 877-892: ISSN: 1751-9020 : 2016 :
  Obligatorisk

  Goodhart David
  The road to somewhere : the populist revolt and the future of politics
  London : Hurst & Company : 2017 : viii, 278 pages :
  ISBN: 9781849047999
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  The transformative power of globalization and the structure of political conflict in Western Europe.
  Grande Edgar, Kreisi Hanspeter
  Political conflict in Western Europe Cambridge : Cambridge University Press: xvii, 349 p.: ISBN: 9781107625945 : 2012 :
  Obligatorisk

  Hechter Michael
  From Class to Culture
  American Journal of Sociology 110(2): 400-445 : 2004 :
  Obligatorisk

  Inglehart Ronald. F
  Changing values among western publics from 1970 to 2006
  West European Politics 31(1-2): 130-146 : 2008 :
  Obligatorisk

  Political Ideology: Its Structure, Functions, and Elective Affinities
  Jost John T, Federico Christopher, Napier Jaime L
  Annual Review of Psychology 60:307-37 : 2009 :
  Obligatorisk

  Cultural backlash : Trump, Brexit, and authoritarian populism
  Norris Pippa, Inglehart Ronald
  Cambridge : Cambridge University Press : [2019] : xiv, 540 pages :
  ISBN: 9781108444422
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Weakliem David L.
  Public opinion, political attitudes, and ideology
  Ingår i:
  The handbook of political sociology
  Cambridge, UK : Cambridge University Press : 2005 : xxi, 815 s. :
  Obligatorisk

  Texter tillkommer