"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Spanska B, 30 hp

Engelskt namn: Spanish B

Denna kursplan gäller: 2020-08-17 och tillsvidare

Kurskod: 1SP027

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Spanska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2017-06-20

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2020-06-22

Innehåll

Grammatik och textuppbyggnad, skriftlig språkfärdighet, språkvetenskap, språkhistoria, litteratur och interkulturell fördjupning i det moderna Spaniens och det moderna Latinamerikas kultur och samhällsliv. Muntliga språkfärdighetsövningar ingår i delkurserna 3, 5, 6 och 7.

Kursen omfattar följande delkurser:
1. Grammatik och textuppbyggnad, 5 högskolepoäng
Studier av ett antal områden i den spanska grammatiken och spansk syntax i ett kontrastivt perspektiv gentemot svenska.

2. Projektplan inom lingvistik eller litteratur, 5 högskolepoäng
Träning i skriftlig produktion och argumentation samt källhantering i vetenskaplig text. Normregler för akademisk spanska. Delkursen innehåller även ett mindre skriftligt arbete med vetenskaplig ansats kring en problemställning inom lingvistik eller litteratur.

3.  Språkvetenskap, 4,5 hp
Studier i allmän och spansk språkvetenskap.

4. Språkhistoria, 3 högskolepoäng
Studier av huvuddragen i spanskans utveckling från latinet till våra dagar. Vidare behandlas spanskans släktskap med och influenser från andra språk.

5. Spanskspråkig litteratur, 7,5 högskolepoäng
Studier av såväl litteraturhistoriska epoker och genrer under 1900-talet som litteraturvetenskapliga teorier och begrepp. De ingående litterära verken analyseras utifrån olika litteraturvetenskapliga perspektiv.

6. Interkulturell fördjupning Latinamerika, 2,5 högskolepoäng
Utifrån ett interkulturellt perspektiv studeras aktuella texter om Latinamerikas kultur och samhällsliv. Kunskaperna tillämpas genom enskilda fördjupningsarbeten.

7. Interkulturell fördjupning Spanien, 2,5 högskolepoäng
Utifrån ett interkulturellt perspektiv studeras aktuella texter om Spaniens kultur och samhällsliv. Kunskaperna tillämpas dels genom enskilda fördjupningsarbeten.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

 • sammanfatta huvuddragen i spanskspråkig litteraturhistoria från modernismen fram till våra dagar;
 • visa grundläggande kunskaper om språkvetenskaplig terminologi på spanska;
 • sammanfatta och exemplifiera grundläggande drag gällande spanskans utveckling från latinet till våra dagar, huvudsakligen med avseende på fonologi och morfologi, men även vokabulär;
 • visa fördjupade kunskaper om Spaniens och Latinamerikas kultur- och samhällsliv;

Färdighet och förmåga

 • ur ett kontrastivt perspektiv tillämpa kunskaper om spansk syntax, fraseologi, idiomatiska uttryck, grammatik, synonymik och stilistik;
 • applicera modeller för att skriva vetenskapliga uppsatser genom att följa grundläggande normer för forskningsetik och källkritik;
 • analysera skönlitteratur tematiskt och strukturellt;
 • kunna söka, sammanställa och presentera information, både muntligt och skriftligt på spanska;

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • resonera kring samhällsförhållanden och kulturella företeelser i Spanien och Latinamerika;
 • kritiskt granska och värdera språk- och litteraturvetenskapliga forskningsrön.

Behörighetskrav

22,5 hp spanska inom intervallet 1-30 hp i vilka grammatik ska ingå, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

1. Grammatik och textuppbyggnad, 5 högskolepoäng
Föreläsningar och gruppövningar i spansk grammatik, där studiet av några kapitel i en spanskspråkig grammatik ingår.
Övningar i vokabulär, fraseologi, idiomatiska uttryck, grammatik, synonymik och stilistik, skriftlig översättning ingår.

2. Projektplan inom lingvistik eller litteratur, 5 högskolepoäng
Grupphandledning kring projektplan med akademisk ansats inom lingvistik eller litteratur.

3.  Språkvetenskap 4,5 högskolepoäng
Lektioner i språkvetenskap vari ingår muntliga språkfärdighetsövningar.

4.  Språkhistoria, 3 högskolepoäng
Lektioner och föreläsningar i språkhistoria.

5. Spanskspråkig litteratur, 7,5 högskolepoäng
Lektioner i litteraturhistoria och seminarier kring de lästa texterna.

6. Interkulturell fördjupning Latinamerika, 2,5 högskolepoäng
Lektioner om Latinamerikas kultur och samhällsliv.
Enskild handledning eller grupphandledning beroende på de studerandes ämnesval.

7. Interkulturell fördjupning Spanien, 2,5 högskolepoäng
Lektioner om Spaniens kultur och samhällsliv från 1970-talet och framåt.
Enskild handledning eller grupphandledning beroende på de studerandes ämnesval.

Examination

Moment 1. Grammatik och textuppbyggnad (Grammar and text structure), 5 högskolepoäng
Skriftligt prov i grammatik (5 hp)

Moment 2. Projektplan inom lingvistik eller litteratur, 5 högskolepoäng
a) Projektplan: Skriftliga inlämningsuppgifter (Project plan: written assignments) 2,5 hp
b) Projektplan: slutversion (Project plan: final version) 2,5 hp

Moment 3. Språkvetenskap 4,5 högskolepoäng (Linguistics)
Fortlöpande examination och skriftliga inlämningsuppgifter

Moment 4. Språkhistoria, 3 högskolepoäng (History of the Spanish language)
Skriftligt prov i språkhistoria.

Moment 5. Spanskspråkig litteratur, 7,5 högskolepoäng
a) Hemtentamen i litteraturhistoria (Literature history: written take-home exam) 2 hp
b) Fortlöpande examination av de studerade litterära verken samt litteraturteori (Literary texts and theory: Continuous examination) 5,5 hp

Moment 6. Interkulturell fördjupning Latinamerika, 2,5 högskolepoäng (Intercultural specialisation Latin America)
Fortlöpande examination samt ett avslutande seminarium kring en individuellt vald fördjupningsuppgift inom området Latinamerikas kultur och samhällsliv.  

Moment 7. Interkulturell fördjupning Spanien, 2,5 högskolepoäng (Intercultural specialisation Spain)
Fortlöpande examination samt ett avslutande seminarium kring en individuellt vald fördjupningsuppgift inom området Spaniens kultur och samhällsliv.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått detta betyg på lägst 20 högskolepoäng.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 31

  Moment 1. Grammatik och textuppbyggnad, 5 hp

  Fält Gunnar
  Spansk grammatik för universitet och högskolor
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 535 s. :
  ISBN: 91-44-01423-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Norstedts svensk-spanska ordbok : [56.000 ord och fraser]
  Benson Ken, Strandvik Ingemar, Santos Melero María Esperanza
  Stockholm : Norstedt : cop. 1993 : xxxviii, 685 s. :
  ISBN: 91-1-915612-X (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moment 2. Projektplan inom lingvistik eller litteratur, 5 hp

  Litteratur för projektplan väljs i samråd med examinerande lärare. Textkompendium tillkommer, tillhandahålls via lärplattform. Obligatoriskt.

  Lagerholm Per
  Språkvetenskapliga uppsatser
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 158 s. :
  ISBN: 978-91-44-05645-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Tivenius Olle
  Uppsatsens inre liv
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 106 s. :
  ISBN: 9789144110097
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bergsten Staffan
  Litteraturvetenskap : en inledning
  2., [rev. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2002 : 227 s. :
  ISBN: 91-44-02332-4 : 257:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moment 3. Språkvetenskap, 4,5 hp

  Kompendium med texter i lingvistik. Obligatoriskt. Tillhandahålls via lärplattform.

  Moment 4. Språkhistoria, 3 hp

  Medina López Javier
  Historia de la lengua española. : español medieval 1
  2. ed. : Madrid : Arco Libros : 2003 : 90 s. :
  ISBN: 84-7635-382-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moment 5. Spanskspråkig litteratur, 7,5 hp

  Dikter och noveller (ca. 600 sidor) tillkommer. Obligatoriskt. Tillhandahålles via lärplattform.

  Lemebel Pedro
  Tengo miedo torero
  1 ed. : Buenos Aires : Seix Barral : 2002 : 217 s. :
  ISBN: 9789507313516
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  La casa de Bernarda Alba
  García Lorca Federico, Josephs Allen, Caballero Juan
  31. ed. : Madrid : Cátedra : 2004 : 205 s. :
  ISBN: 84-376-0068-5 (även tidigare ed.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Matute Ana María
  Historias de la Artámila
  6. ed. en Destinolibro : Barcelona : Destino : 2002 : 172 s. :
  ISBN: 84-233-2323-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Historia de las literaturas hispánicas : aproximaciones críticas
  Castro Andrea, Jiménez Tornatore Eduardo
  1. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 285 s. :
  ISBN: 9789144072166
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moment 6. Interkulturell fördjupning Latinamerika, 2,5 hp

  Artiklar och texter tillhandahålls via lärplattform.

  Moment 7. Interkulturell fördjupning Spanien, 2,5 hp

  Artiklar och texter tillhandahålls via lärplattform.

 • Giltig från: 2023 vecka 30

  Moment 1. Grammatik och textuppbyggnad, 5 hp

  Fält Gunnar
  Spansk grammatik för universitet och högskolor
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 535 s. :
  ISBN: 91-44-01423-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Norstedts svensk-spanska ordbok : [56.000 ord och fraser]
  Benson Ken, Strandvik Ingemar, Santos Melero María Esperanza
  Stockholm : Norstedt : cop. 1993 : xxxviii, 685 s. :
  ISBN: 91-1-915612-X (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moment 2. Projektplan inom lingvistik eller litteratur, 5 hp

  Litteratur för projektplan väljs i samråd med examinerande lärare. Textkompendium tillkommer, tillhandahålls via lärplattform. Obligatoriskt.

  Lagerholm Per
  Språkvetenskapliga uppsatser
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 158 s. :
  ISBN: 978-91-44-05645-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Tivenius Olle
  Uppsatsens inre liv
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 106 s. :
  ISBN: 9789144110097
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bergsten Staffan
  Litteraturvetenskap : en inledning
  2., [rev. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2002 : 227 s. :
  ISBN: 91-44-02332-4 : 257:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moment 3. Språkvetenskap, 4,5 hp

  Kompendium med texter i lingvistik. Obligatoriskt. Tillhandahålls via lärplattform.

  Moment 4. Språkhistoria, 3 hp

  Medina López Javier
  Historia de la lengua española. : español medieval 1
  2. ed. : Madrid : Arco Libros : 2003 : 90 s. :
  ISBN: 84-7635-382-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moment 5. Spanskspråkig litteratur, 7,5 hp

  Dikter och noveller tillkommer. Obligatoriskt. Tillhandahålles via lärplattform.

  Lemebel Pedro
  Tengo miedo torero
  1 ed. : Buenos Aires : Seix Barral : 2002 : 217 s. :
  ISBN: 9789507313516
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mastretta Ángeles
  Arráncame la vida.
  4. ed. : Barcelona : Seix Barral : 1995 : 238 s. :
  ISBN: 84-322-3093-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  La casa de Bernarda Alba
  García Lorca Federico, Josephs Allen, Caballero Juan
  31. ed. : Madrid : Cátedra : 2004 : 205 s. :
  ISBN: 84-376-0068-5 (även tidigare ed.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Matute Ana María
  Historias de la Artámila
  6. ed. en Destinolibro : Barcelona : Destino : 2002 : 172 s. :
  ISBN: 84-233-2323-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Historia de las literaturas hispánicas : aproximaciones críticas
  Castro Andrea, Jiménez Tornatore Eduardo
  1. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 285 s. :
  ISBN: 9789144072166
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moment 6. Interkulturell fördjupning Latinamerika, 2,5 hp

  Artiklar och texter tillhandahålls via lärplattform.

  Moment 7. Interkulturell fördjupning Spanien, 2,5 hp

  Artiklar och texter tillhandahålls via lärplattform.

 • Giltig från: 2020 vecka 34

  Moment 1. Grammatik och textuppbyggnad, 5 hp

  Fält Gunnar
  Spansk grammatik för universitet och högskolor
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 535 s. :
  ISBN: 91-44-01423-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Norstedts svensk-spanska ordbok : [56.000 ord och fraser]
  Benson Ken, Strandvik Ingemar, Santos Melero María Esperanza
  Stockholm : Norstedt : cop. 1993 : xxxviii, 685 s. :
  ISBN: 91-1-915612-X (inb.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moment 2. Projektplan inom lingvistik eller litteratur, 5 hp

  Litteratur för projektplan väljs i samråd med examinerande lärare. Textkompendium tillkommer, tillhandahålls via lärplattform. Obligatoriskt.

  Lagerholm Per
  Språkvetenskapliga uppsatser
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 158 s. :
  ISBN: 978-91-44-05645-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Tivenius Olle
  Uppsatsens inre liv
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 106 s. :
  ISBN: 9789144110097
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bergsten Staffan
  Litteraturvetenskap : en inledning
  2., [rev. och utök.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2002 : 227 s. :
  ISBN: 91-44-02332-4 : 257:00
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moment 3. Språkvetenskap, 4,5 hp

  Kompendium med texter i lingvistik. Obligatoriskt. Tillhandahålls via lärplattform.

  Moment 4. Språkhistoria, 3 hp

  Medina López Javier
  Historia de la lengua española. : español medieval 1
  2. ed. : Madrid : Arco Libros : 2003 : 90 s. :
  ISBN: 84-7635-382-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moment 5. Spanskspråkig litteratur, 7,5 hp

  Kompendium med poesi tillkommer. Obligatoriskt. Tillhandahålles via lärplattform.

  Mastretta Ángeles
  Arráncame la vida.
  4. ed. : Barcelona : Seix Barral : 1995 : 238 s. :
  ISBN: 84-322-3093-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Puig Manuel
  El beso de la mujer araña
  8. ed. : Barcelona : Seix Barral : 1988 : 286 s. :
  ISBN: 84-322-3026-X
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  La casa de Bernarda Alba
  García Lorca Federico, Josephs Allen, Caballero Juan
  31. ed. : Madrid : Cátedra : 2004 : 205 s. :
  ISBN: 84-376-0068-5 (även tidigare ed.)
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Matute Ana María
  Historias de la Artámila
  6. ed. en Destinolibro : Barcelona : Destino : 2002 : 172 s. :
  ISBN: 84-233-2323-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  García Márquez Gabriel
  Cien años de soledad
  Madrid : Alfaguara : 2007. : cxxxviii, 609 p. :
  ISBN: 978-84-204-7183-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Buero Vallejo Antonio
  Historia de una escalera : Las meninas
  21. ed. : Madrid : Espasa Calpe : 1993 : 231 s. :
  ISBN: 84-239-1810-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Obligatorisk (endast Hisoria de una escalera)

  Historia de las literaturas hispánicas : aproximaciones críticas
  Castro Andrea, Jiménez Tornatore Eduardo
  1. ed. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 285 s. :
  ISBN: 9789144072166
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Moment 6. Interkulturell fördjupning Latinamerika, 2,5 hp

  Artiklar och texter tillhandahålls via lärplattform.

  Moment 7. Interkulturell fördjupning Spanien, 2,5 hp

  Artiklar och texter tillhandahålls via lärplattform.