"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Spanska, Kvalifikationskurs (steg 3-4), 15 hp

Engelskt namn: Spanish, Qualification Course (level 3-4)

Denna kursplan gäller: 2022-08-08 och tillsvidare

Kurskod: 1SP031

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-03-29

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2022-03-07

Innehåll

Grammatik, text och vokabulär, skriftlig produktion, muntlig språkfärdighet.

Kursen omfattar följande moduler:

Modul 1. Grammatik, text och skriftlig produktion, 8 hp
Utvidgat studium av den spanska grammatikens formlära och syntax med tillämpningsövningar. Textstudier som inriktas mot läsförståelse, vokabulär och fraseologi. Fortsatt träning i att uttrycka sig skriftligt på spanska.

Modul 2. Muntlig språkfärdighet, 7 hp
Fortsatt träning i muntlig framställning liksom i uttal och hörförståelse.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse

  • kunna uppvisa kunskaper i grundläggande grammatiska strukturer och grundläggande vokabulär i spanska 

Färdighet och förmåga

  • kunna uppvisa relativt god förmåga att i skrift uttrycka sig korrekt på spanska;
  • kunna uppvisa relativt god förmåga att muntligt uttrycka sig korrekt på spanska;
  • kunna använda några olika strategier för att kunna kommunicera på spanska.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Spanska 2. Gymnasiekurskravet kan ersättas av universitetskursen Spanska, Nybörjarkurs (steg 1-2) 15 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

När kursen ges som campuskurs gäller följande:

Undervisningen består av lektionsundervisning och gruppövningar.

När kursen ges som nätkurs gäller följande:

Undervisningen är helt nätbaserad. Tillgång till dator krävs för fullgörande av de i kursen ingående uppgifterna. För information om tekniska krav på datorutrustning och internetuppkoppling, se https://www.umu.se/student/sprakstudier/dokument/.

Examination

All examination genomförs individuellt. 

Examinationen utgörs av:

Modul 1 Grammatik, text och skriftlig produktion (8 hp) (Grammar, text and written production)
Skriftligt prov (8 hp)

Modul 2 Muntlig språkfärdighet (7 hp) (Oral proficiency)
Muntligt prov (7 hp)

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Varje prov bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyad prövning för högre betyg. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans lägst 8 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. 

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk. 

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

En student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt. 

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/. Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 32

Ordböcker och andra hjälpmedel

Benson Ken
Norstedts spanska ordbok : spansk-svensk, svensk-spansk
Stockholm : Norstedts ordbok : 1999 : 1005, 760 s :
ISBN: 91-7227-077-2
Se Umeå UB:s söktjänst

Diccionario para la enseñanza de la lengua española : español para extranjeros
Barcelona : VOX : 2002 : xxxii, 1248 s.b ill. :
ISBN: 978-84-8332-111-9
Se Umeå UB:s söktjänst

Obligatorisk kurslitteratur

Modern spansk grammatik
Falk Johan, Sjölin Kerstin, Lerate Luis
5. uppl. : Stockholm : Liber : 2010 : 291 s. :
ISBN: 978-91-47-09215-4
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Caminando. : 3
Waldenström Elisabet, Westerman Ninni, Wik-Bretz Märet, Gustafsson Åsa
Fjärde upplagans första tryckning : Stockholm : Natur & Kultur : 2016 : 268 sidor :
ISBN: 978-91-27-44542-0
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Caminando. : 4
Waldenström Elisabet, Westerman Ninni, Wik-Bretz Märet, Gustafsson Åsa
4 uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 277 sidor :
ISBN: 978-91-27-44949-7
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

101 ejercicios elementales
Dahlin Maria-Carme, Liscano Carlos
1. uppl. : Stockholm : Bonnier Utbildning AB : 1994 : 78 s. :
ISBN: 91-622-0675-3
Se Umeå UB:s söktjänst

102 ejercicios de español : [övningar i spanska]
Dahlin Maria-Carme, Liscano Carlos
1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 1996 : 93 s. :
ISBN: 91-622-1560-4 ; 175:00
Se Umeå UB:s söktjänst

Modern spansk grammatik. : Övningsbok 1
Falk Johan, Sjölin Kerstin
3. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 53 s. :
ISBN: 978-91-47-02105-5
Se Umeå UB:s söktjänst

Modern spansk grammatik. : Övningsbok 2
Falk Johan, Sjölin Kerstin
3. uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 70 s. :
ISBN: 978-91-47-02106-2
Se Umeå UB:s söktjänst

Lecturas
Masoliver Joaquín, Vall Bärbel
1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 1994 : 144 s. :
ISBN: 91-622-0561-7
Se Umeå UB:s söktjänst

Caminando de nuevo 3 Elev-cd (10-pack)
Waldenström Elisabet, Wik-Bretz Märet, Westerman Ninni
Natur & Kultur : 2002 :
ISBN: 91-27-81629-X
Se Umeå UB:s söktjänst