"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktion, 15 hp

Engelskt namn: The Profession of the Special Education Teacher

Denna kursplan gäller: 2019-08-12 och tillsvidare

Kurskod: 6SP052

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Specialpedagogik: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2018-06-25

Reviderad av: Prefekten, 2019-03-22

Innehåll

Kursen handlar om specialpedagogens och speciallärarens yrkesfunktioner, uppdrag och olika roller.

I modul 1 bearbetas och praktiseras teorier och metoder för professionella samtal och rådgivning i specialpedagogiska frågor. Särskilt belyses individuella samtal och handledning samt grupphandledning som pedagogiskt redskap för kollegialt lärande och samverkan med andra yrkesgrupper. Vidare introduceras teorier om konflikthantering. Tonvikt läggs vid de olika yrkesfunktionernas roller i förhållande till konfliktsituationer i skolmiljö.

Modul 2 diskuterar specialpedagogens och speciallärarens roller och uppdrag i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd. Särskilt betonar modulen arbetet med pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram på skol- och gruppnivå samt betydelsen av extra anpassningar för formandet av inkluderande lärmiljöer. Verksamhetsrelevanta styrdokument samt styrningsprocesser på skol- och gruppnivå uppmärksammas och problematiseras i förhållande till ovanstående insatser.

Modul 3 problematiserar betydelsen av förhållningssätt, självkännedom och empatisk förmåga i förhållande till den specialpedagogiska yrkesfunktionen liksom aspekter av social rättvisa, mänskliga rättigheter, kränkningar och diskriminering.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Professionella samtal och konflikthantering, 7,5 hp
(Counselling and Conflict Management 7,5 credits)

För godkänd modul skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • Redogöra för centrala teorier och metoder inom kunskapsområdet professionella samtal  

Färdigheter och förmåga

 • Agera handledare utifrån funktionen som kvalificerad samtalspartner och rådgivare
 • Analysera autentiska samtal med utgångspunkt i centrala samtalsmetodiska begrepp 
 • Analysera och problematisera förhållningssätt och strategier i konflikthantering

Modul 2: Specialpedagogens och speciallärarens roller och uppdrag, 5 hp
(Role and Assignment of Special Educator and Specialist teacher, 5 credits)

För godkänd modul skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

 • Visa förståelse för hur styrdokument och styrningsprocesser påverkar den pedagogiska praktiken på skol- och gruppnivå
 • Beskriva betydelsen av samverkan med verksamheter och yrkesgrupper i elevhälsans arbete

Färdigheter och förmåga

 • Genomföra pedagogiska utredningar och analysera åtgärdsprogram på skol- och gruppnivå

Värderingsförmåga och förhållningssätt​

 • Diskutera och analysera den specialpedagogiska yrkesfunktionens betydelse för verksamheters arbete med utvecklandet av lärmiljöer 

Modul 3: Förhållningsätt, självkännedom och empatisk förmåga, 2,5 hp
(Approaches, self-knowledge and empathy, 2,5 credits)

För godkänd modul skall den studerande kunna:

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • Reflektera över och problematisera betydelsen av självkännedom, förhållningssätt och empatisk förmåga i relation till professionsuppdraget och dess etik 

Behörighetskrav

Lärarexamen eller motsvarande samt minst tre års lärarerfarenhet efter examen.

Undervisningens upplägg

I kursen finns obligatoriska inslag som kräver fysisk närvaro på campus, se vidare i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, workshops, seminarier och nätbaserade uppgifter. Huvuddelen av kursens avsnitt introduceras genom föreläsningar. Därefter följer bearbetningar i form av workshops, seminarier och skriftliga uppgifter. Tillämpande delar genomförs med skriftliga uppgifter och redovisningar där studenterna får tillfälle att pröva sin förståelse. Delar av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Detta kan innebära specifika krav på viss teknisk utrustning och kompetens. Den studerande behöver också tillgång till enklare teknisk utrustning för att genomföra digitala ljudupptagningar. Utvärdering sker efter avslutad kurs.

Examination

Fysisk närvaro vid obligatoriska moment fordras för godkänt resultat på kursen, om inte annat anges i kurstillfällets gällande schema och studieguide.

Modul 1: Professionella samtal och konflikthantering, 7,5 hp
(Counselling and Conflict Management 7,5 credits)

Modulen examineras genom en individuell skriftlig uppgift och nätbaserade diskussionsuppgifter som examineras i en tvågradig skala, Underkänd (U) och Godkänd (G).  

Modul 2: Specialpedagogens och speciallärarens roller och uppdrag, 5 hp
(Role and Assignment of Special Educator and Specialist teacher, 5 credits)

Modulen examineras genom en individuell skriftlig uppgift och gruppövningar som examineras i en tvågradig skala, Underkänd (U) och Godkänd (G).  

Modul 3: Förhållningsätt, självkännedom och empatisk förmåga, 2,5 hp
(Approaches, self-knowledge and empathy, 2,5 credits)

Modulen examineras genom en individuell skrivuppgift som examineras i en tregradig skala, Underkänd (U), Godkänd (G), Väl Godkänd. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Betyg på hel kurs utgör en sammanfattande bedömning av resultaten på de olika examinationerna och sätts efter avslutad kurs. Hel kurs bedöms enligt skalan Väl godkänd, Godkänd eller underkänd. För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För att erhålla betyget Väl godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på individuell skriftlig inlämningsuppgift. Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att problematisera kring olika teoretiska och metodiska aspekter samt kunna analysera med stöd av teoretiska begrepp.

Den som erhållit betyget Godkänd (G) på kursen kan ej examineras för högre betyg. Den som utan godkänt resultat på genomgått ordinarieprov samt ett omprov för en kurs eller en del av kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att hos prefekten begära att få en annan examinator utsedd.

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet. 

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller verksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt.
För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Övriga föreskrifter

I de fall en kurs upphört att gälla eller kursplan genomgått större förändringar garanteras minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat erbjudas.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 34

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten.

  Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
  Stockholm : Skolverket : 2014 : 78 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175591162
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nilholm Claes
  En inkluderande skola - möjligheter, hinder och dilemman
  Studentlitteratur AB : 2018 : 170 sidor :
  ISBN: 9789144126241
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Cederberg-Scheike Annika
  Handledning för kollegialt lärande
  Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur : [2016] : 148 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11254-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kotte Elaine
  Inkluderande undervisning : lärares uppfattningar om lektionsplanering och lektionsarbete utifrån ett elevinkluderande perspektiv
  Malmö : Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola : 2017 : 231 s. :
  Online
  ISBN: 978-91-7104-783-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: kap 1, 3 och 4.

  Konflikthantering i professionellt lärarskap
  Friberg Birgitta, Hakvoort Ilse
  Fjärde upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 293 sidor :
  ISBN: 9789151102771
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kap 1, 2, 3 och 4.

  Konstruktiva stödsamtal : perspektiv och redskap vid handledning, rådgivning, mentorskap och coachning
  Bjørndal Cato R. P., Sjösten Lisa
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 296 sidor :
  ISBN: 9789147122639
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Irisdotter Sara
  Läraren och yrkesetiken : principer, värden och förhållningssätt i förskolans och skolans vardag
  Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 193 sidor :
  ISBN: 9789144120881
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Inledning och kap 8.

  Runström Nilsson Petra
  Pedagogisk utredning och kartläggning : att analysera och bedöma elevers behov av särskilt stöd
  Fjärde upplagan : Malmö : Gleerup : [2019] : 159 sidor :
  ISBN: 9789151102351
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Professionell vägledning : med samtal som redskap.
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  Lund : Studentlitteratur : 2007 : 115 s. :
  ISBN: 91-44-00235-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Specialpedagogers/speciallärares arbete i den dagliga skolpraktiken [Elektronisk resurs] : En analys av sex fallstudier
  Möllås Gunvie, Gustafson Katarina, Klang Nina, Göransson Kerstin
  2017 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-48556
  ISBN: 978-91-7063-795-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bruce Barbro
  Specialpedagogik i professionellt lärarskap : synsätt och förhållningssätt
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2016 : 168 s. :
  ISBN: 9789140689276
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Styrning och ledning av svensk förskola och skola : en introduktion
  Ringarp Johanna, Nihlfors Elisabet
  Andra upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 109 sidor :
  ISBN: 9789151103136
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar och annat material tillkommer och tillhandahålls av läraren.

  Valbar litteratur

  Bruce (red.) Barbro
  Att vara speciallärare, 2 uppl : Specialisering språk-, skriv- och läsutveckling, matematikutveckling samt intellektuell funktionsnedsättning
  2 uppl. : Gleerups Utbildning AB : 2022 : 208 sidor :
  ISBN: 9789151107486
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Barnsamtal : den framgångsrika samvaron och samtalets betydelse för barn med samspelssvårigheter
  Kinge Emilie, Lindelöf Inger
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : cop. 2018 : 220 sidor :
  ISBN: 978-91-44-12091-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  En förskola för alla : specialpedagogik, inkludering och likvärdighet
  Nielsen Anneli, Nyroos Mikaela
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2022] : 193 sidor :
  ISBN: 9789147141487
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kap 2, 3 och 4.

  Öhman Anna
  Etiska perspektiv på specialpedagogers yrkesroll och pedagogiska praktik
  Första upplagan: Lund: Studentlitteratur : 2022 :
  Läsanvisning: Inledning och kap 2, 6, 7, 8 och 9.

  Hållbart och meningsfullt lärande : undervisning för elever med intellektuell funktionsnedsättning
  Wåger Jonny, Östlund Daniel
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 248 sidor :
  ISBN: 9789144137605
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kap 2, 3 och 10.

  Lyssnandets pedagogik : etik och demokrati i pedagogiskt arbete
  Åberg Ann, Lenz Taguchi Hillevi
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 209 sidor :
  ISBN: 9789147122813
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Relationskompetens i pedagogernas värld
  Juul Jesper, Jensen Helle, Öhman Margareta
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2009 : 271 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-47-02060-7 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Øvreeide Haldor
  Samtal med barn : metodiska samtal med barn i svåra livssituationer
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 256 s. :
  ISBN: 978-91-44-05634-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mårtens Ylva
  Vad säger barnen?
  [Ny utg.] : Stockholm : Atlas : 2016 : 382 s. :
  ISBN: 9789173895170
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Greene Ross W.
  Vilse i skolan : hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt
  3. [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 332 s. :
  ISBN: 978-91-44-10970-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar och annat material tillkommer. Tillhandahålls av läraren.

 • Giltig från: 2020 vecka 35

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
  Stockholm : Skolverket : 2014 : 78 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175591162
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bruce Barbro
  Att vara speciallärare : språk-, skriv- och läsutveckling respektive matematikutveckling
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2018] : 176 sidor :
  ISBN: 9789151100623
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Runström Nilsson Petra
  Elevhälsa : samverka, förebygga, bygga
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : 2017 : 130 sidor :
  ISBN: 978-91-40-69491-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Nilholm Claes
  En inkluderande skola - möjligheter, hinder och dilemman
  Studentlitteratur AB : 2018 : 170 sidor :
  ISBN: 9789144126241
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Cederberg-Scheike Annika
  Handledning för kollegialt lärande
  Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur : [2016] : 148 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11254-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kotte Elaine
  Inkluderande undervisning : lärares uppfattningar om lektionsplanering och lektionsarbete utifrån ett elevinkluderande perspektiv
  Malmö : Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola : 2017 : 231 s. :
  Online
  ISBN: 978-91-7104-783-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar.

  Åsén Nordström Elisabeth
  Kollegialt lärande genom pedagogisk handledning och lärande samtal
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 133 sidor :
  ISBN: 9789147117161
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Konflikthantering i professionellt lärarskap
  Friberg Birgitta, Hakvoort Ilse
  Fjärde upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] : 293 sidor :
  ISBN: 9789151102771
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kap 1, 2, 3 och 4.

  Konstruktiva stödsamtal : perspektiv och redskap vid handledning, rådgivning, mentorskap och coachning
  Bjørndal Cato R. P., Sjösten Lisa
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2017] : 296 sidor :
  ISBN: 9789147122639
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Irisdotter Sara
  Läraren och yrkesetiken : principer, värden och förhållningssätt i förskolans och skolans vardag
  Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 193 sidor :
  ISBN: 9789144120881
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Runström Nilsson Petra
  Pedagogisk utredning och kartläggning : att analysera och bedöma elevers behov av särskilt stöd
  Fjärde upplagan : Malmö : Gleerup : [2019] : 159 sidor :
  ISBN: 9789151102351
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Professionell vägledning : med samtal som redskap.
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  Lund : Studentlitteratur : 2007 : 115 s. :
  ISBN: 91-44-00235-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Specialpedagogers/speciallärares arbete i den dagliga skolpraktiken [Elektronisk resurs] : En analys av sex fallstudier
  Möllås Gunvie, Gustafson Katarina, Klang Nina, Göransson Kerstin
  2017 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-48556
  ISBN: 978-91-7063-795-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Bruce Barbro
  Specialpedagogik i professionellt lärarskap : synsätt och förhållningssätt
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2016 : 168 s. :
  ISBN: 9789140689276
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Styrning och ledning av svensk förskola och skola : en introduktion
  Ringarp Johanna, Nihlfors Elisabet
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2017] : 101 sidor :
  ISBN: 978-91-40-69230-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vetenskapliga artiklar och styrdokument som lagtexter och läroplaner tillkommer.

  Välj mellan dessa sex titlar

  Barnsamtal : den framgångsrika samvaron och samtalets betydelse för barn med samspelssvårigheter
  Kinge Emilie, Lindelöf Inger
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : cop. 2018 : 220 sidor :
  ISBN: 978-91-44-12091-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Lyssnandets pedagogik : etik och demokrati i pedagogiskt arbete
  Åberg Ann, Lenz Taguchi Hillevi
  Andra upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 209 sidor :
  ISBN: 9789147122813
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Relationskompetens i pedagogernas värld
  Juul Jesper, Jensen Helle, Öhman Margareta
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2009 : 271 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-47-02060-7 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Øvreeide Haldor
  Samtal med barn : metodiska samtal med barn i svåra livssituationer
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 256 s. :
  ISBN: 978-91-44-05634-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Mårtens Ylva
  Vad säger barnen?
  [Ny utg.] : Stockholm : Atlas : 2016 : 382 s. :
  ISBN: 9789173895170
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Greene Ross W.
  Vilse i skolan : hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt
  3. [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 332 s. :
  ISBN: 978-91-44-10970-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar och annat material tillkommer. Tillhandahålls av läraren.

 • Giltig från: 2019 vecka 34

  Med "obligatorisk" kurslitteratur avses huvudsaklig och rekommenderad litteratur för att tillgodogöra sig kursens innehåll och uppnå de förväntade studieresultaten. Obligatorisk litteratur går att beställa som ljudbok från UmUB vid behov.

  Bruce Barbro
  Specialpedagogik i professionellt lärarskap : synsätt och förhållningssätt
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2016 : 168 s. :
  ISBN: 9789140689276
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Cederberg-Scheike Annika
  Handledning för kollegialt lärande
  Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur : [2016] : 148 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11254-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Konflikthantering i professionellt lärarskap
  Hakvoort Ilse, Friberg Birgitta
  3., [uppdaterade och utökade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2015 : 248 s. :
  ISBN: 9789140691675
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kap 1, 2, 3 och 4.

  Professionell vägledning : med samtal som redskap.
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  Lund : Studentlitteratur : 2007 : 115 s. :
  ISBN: 91-44-00235-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Group counseling : strategies and skills
  Jacobs Edward E., Jacobs Edward E.
  7th ed. : Australia : Brooks/Cole Cengage Learning : 2012. : xvi, 480 p. :
  ISBN: 978-0-8400-3393-2
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar.

  Kotte Elaine
  Inkluderande undervisning : lärares uppfattningar om lektionsplanering och lektionsarbete utifrån ett elevinkluderande perspektiv
  Malmö : Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola : 2017 : 231 s. :
  Online
  ISBN: 978-91-7104-783-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar.

  Specialpedagogers/speciallärares arbete i den dagliga skolpraktiken [Elektronisk resurs] : En analys av sex fallstudier
  Möllås Gunvie, Gustafson Katarina, Klang Nina, Göransson Kerstin
  2017 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-48556
  ISBN: 978-91-7063-795-7
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Runström Nilsson Petra
  Pedagogisk kartläggning : att utreda och dokumentera elevers behov av särskilt stöd
  3., [uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2015 : 134 s. :
  ISBN: 9789140686022
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Runström Nilsson Petra
  Elevhälsa : samverka, förebygga, bygga
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : 2017 : 130 sidor :
  ISBN: 978-91-40-69491-1
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sundqvist Christel
  Perspektivmöten i skola och handledning : lärares tankar om specialpedagogisk handledning
  Åbo : Åbo Akademi : 2012 : 235 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-951-765-658-0
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar.

  Tetler Susan
  Från idé till praxis : vägar till inkluderande lärmiljöer i tolv svenska kommuner : forskarnas rapport
  Stockholm : Ifous : 2015 : 135 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-982841-1-9
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar.

  Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
  Stockholm : Skolverket : 2014 : 78 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175591162
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  von Ahlefeld Nisser Désirée
  Specialpedagogers och speciallärares olika roller och uppdrag [Elektronisk resurs] : skilda föreställningar möts och möter en pedagogisk praktik
  Oslo : 2014 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-14197
  Obligatorisk

  Styrning och ledning av svensk förskola och skola : en introduktion
  Ringarp Johanna, Nihlfors Elisabet
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2017] : 101 sidor :
  ISBN: 978-91-40-69230-6
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vetenskapliga artiklar och styrdokument som lagtexter och läroplaner tillkommer.

  Välj mellan dessa fyra böcker

  Barnsamtal : den framgångsrika samvaron och samtalets betydelse för barn med samspelssvårigheter
  Kinge Emilie, Lindelöf Inger
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : cop. 2018 : 220 sidor :
  ISBN: 978-91-44-12091-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Greene Ross W.
  Vilse i skolan : hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt
  3. [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 332 s. :
  ISBN: 978-91-44-10970-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Relationskompetens i pedagogernas värld
  Juul Jesper, Jensen Helle, Öhman Margareta
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2009 : 271 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-47-02060-7 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Øvreeide Haldor
  Samtal med barn : metodiska samtal med barn i svåra livssituationer
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 256 s. :
  ISBN: 978-91-44-05634-0
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar och annat material tillkommer. Tillhandahålls av läraren.

 • Giltig från: 2019 vecka 33

  Bruce Barbro
  Specialpedagogik i professionellt lärarskap : synsätt och förhållningssätt
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2016 : 168 s. :
  ISBN: 9789140689276
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar

  Cederberg-Scheike Annika
  Handledning för kollegialt lärande
  Upplaga 1:1 : Lund : Studentlitteratur : [2016] : 148 sidor :
  ISBN: 978-91-44-11254-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Konflikthantering i professionellt lärarskap
  Hakvoort Ilse, Friberg Birgitta
  3., [uppdaterade och utökade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2015 : 248 s. :
  ISBN: 9789140691675
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kap 1, 2, 3 och 4.

  Professionell vägledning : med samtal som redskap.
  Hägg Kerstin, Kuoppa Svea Maria
  Lund : Studentlitteratur : 2007 : 115 s. :
  ISBN: 91-44-00235-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Group counseling : strategies and skills
  Jacobs Edward E., Jacobs Edward E.
  7th ed. : Australia : Brooks/Cole Cengage Learning : 2012. : xvi, 480 p. :
  ISBN: 978-0-8400-3393-2
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar.

  Kotte Elaine
  Inkluderande undervisning : lärares uppfattningar om lektionsplanering och lektionsarbete utifrån ett elevinkluderande perspektiv
  Malmö : Fakulteten för lärande och samhälle, Malmö högskola : 2017 : 231 s. :
  Online
  ISBN: 978-91-7104-783-0
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar.

  Handledning i pedagogiskt arbete
  Kroksmark Tomas, Åberg Karin
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 464 s. :
  ISBN: 9789144021911
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Kap 3, 5 och 8.

  Specialpedagogers/speciallärares arbete i den dagliga skolpraktiken [Elektronisk resurs] : En analys av sex fallstudier
  Möllås Gunvie, Gustafson Katarina, Klang Nina, Göransson Kerstin
  2017 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-48556
  ISBN: 978-91-7063-795-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Runström Nilsson Petra
  Pedagogisk kartläggning : att utreda och dokumentera elevers behov av särskilt stöd
  3., [uppdaterade] uppl. : Malmö : Gleerup : 2015 : 134 s. :
  ISBN: 9789140686022
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Runström Nilsson Petra
  Elevhälsa : samverka, förebygga, bygga
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : 2017 : 130 sidor :
  ISBN: 978-91-40-69491-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skolkompassen : ett pedagogiskt kartläggningsmaterial för dig som möter elever som har svårt att navigera i skolan
  Sjölund Anna, Henrikson Lena W.
  1. uppl. : Stockholm : Gothia fortbildning : 2015 : 126 s. :
  ISBN: 978-91-7205-978-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sundqvist Christel
  Perspektivmöten i skola och handledning : lärares tankar om specialpedagogisk handledning
  Åbo : Åbo Akademi : 2012 : 235 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-951-765-658-0
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar.

  Tetler Susan
  Från idé till praxis : vägar till inkluderande lärmiljöer i tolv svenska kommuner : forskarnas rapport
  Stockholm : Ifous : 2015 : 135 s. :
  Fulltext
  ISBN: 978-91-982841-1-9
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Valda delar.

  Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram
  Stockholm : Skolverket : 2014 : 78 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175591162
  Se Umeå UB:s söktjänst

  von Ahlefeld Nisser Désirée
  Specialpedagogers och speciallärares olika roller och uppdrag [Elektronisk resurs] : skilda föreställningar möts och möter en pedagogisk praktik
  Oslo : 2014 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-14197

  Styrning och ledning av svensk förskola och skola : en introduktion
  Ringarp Johanna, Nihlfors Elisabet
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2017] : 101 sidor :
  ISBN: 978-91-40-69230-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Vetenskapliga artiklar och styrdokument som lagtexter och läroplaner tillkommer.

  Välj mellan dessa fyra böcker

  Barnsamtal : den framgångsrika samvaron och samtalets betydelse för barn med samspelssvårigheter
  Kinge Emilie, Lindelöf Inger
  Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : cop. 2018 : 220 sidor :
  ISBN: 978-91-44-12091-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Greene Ross W.
  Vilse i skolan : hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt
  3. [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 332 s. :
  ISBN: 978-91-44-10970-1
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Relationskompetens i pedagogernas värld
  Juul Jesper, Jensen Helle, Öhman Margareta
  2. uppl. : Stockholm : Liber : 2009 : 271 s. :
  Omslagsbild
  ISBN: 978-91-47-02060-7 (inb.)
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Øvreeide Haldor
  Samtal med barn : metodiska samtal med barn i svåra livssituationer
  3. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 256 s. :
  ISBN: 978-91-44-05634-0
  Se Umeå UB:s söktjänst