Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Statistik A1, 15 hp

Engelskt namn: Statistics, Basic Level

Denna kursplan gäller: 2016-11-07 till 2022-05-29 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2ST005

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statistik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Statistik

Beslutad av: Prefekt, statistiska institutionen, 2008-06-25

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2012-11-14

Innehåll


Kursen består av fyra moment.

Moment 1: Statistikens grunder 1, (7 hp)
Moment 2: Inlämningsuppgift i statistikens grunder 1, (2.5 hp)
Moment 3: Statistikens grunder 2, (4 hp)
Moment 4: Inlämningsuppgift i statistikens grunder 2, (1.5 hp)


Moment 1  

Under momentet behandlas de grundläggande stegen i en statistisk undersökning. Alterna­tiva sätt att samla in data diskuteras. Metoder för att grafiskt eller numeriskt beskriva data behandlas, i syfte att ge en illustrativ och sammanfattande bild av en ofta komplicerad verklighet. Inferensteori är ett annat vik­tigt område inom statistiken. Området behandlar metoder för att dra slutsatser om populat­ioner utifrån stickprov. Metoder för punktskattning, konfidensintervall och hypotes­prövning kommer att behandlas under momentets gång. Kopplingen mellan statist­isk hypotesprövning och hypotetisk-deduktiv metod diskuteras. Stor vikt läggs vid för­ståelse av viktiga statistiska begrepp inom momentets ram. Under momentet ges många olika exempel på hur statistiska metoder används i olika tillämpningssituationer. Utförande av enklare statistiska analyser med hjälp av relevant programvara, samt tolkning av erhållna resultat kommer att vara ett frekvent inslag under momentet.

 
Moment 2

Momentet består av att i grupp genomföra en enkätundersökning i syfte att praktiskt tillämpa den kunskap som inhämtats i moment 1. Uppgiften består i stora drag av att

 • planera en undersökning,
 • konstruera en enkät,
 • samla in data,
 • analysera insamlade data,
 • sammanställa resultatet av undersökningen i en rapport,
 • presentera resultaten muntligt vid minst ett obligatoriskt semi­narium,
 • granska en annan grupps rapport.

Moment 3

Fokus i momentet ligger på att beskriva samt analysera samband mellan två eller flera variabler. Metoder som korrelation, enkel linjär samt multipel linjär regression behand­las ingående. Stor vikt läggs vid förståelse av viktiga statistiska begrepp inom momen­tets ram. Under momentet ges många olika exempel på hur statistiska metoder används i olika tillämpningssituationer. Utförande av enklare statistiska analyser med hjälp av relevant programvara, samt tolkning av erhållna resultat kommer att vara ett frekvent inslag under momentet.

Moment 4

Momentet består av att i grupp genomföra en omfattande uppgift i syfte att praktiskt tillämpa den kunskap som inhämtats i moment 3. Uppgiften består i stora drag av att

 • analysera ett datamaterial,
 • sammanställa resultatet av undersökningen i en rapport,
 • presentera resultaten muntligt vid minst ett obligatoriskt semi­narium,
 • granska en annan grupps rapport.


 

Förväntade studieresultat


Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:
 • redogöra för de grundläggande stegen i en statistisk undersökning,
 • redogöra för den grundläggande statistiska terminologi som är relevant för respek­tive moment i kursen,
 • tillämpa statistiska metoder såsom punktskattning, konfidensintervall samt hypotes­prövning,
 • tolka erhållna statistiska resultat och sätta dem i sitt sammanhang,
 • genomföra sambandsanalyser i form av enkla och multipla linjära regressionsana­lyser,
 • utifrån frågeställning och typ av data välja lämpliga statistiska analysmetoder bland dem som kursen behandlar,
 • genomföra en enkätundersökning,
 • skriftligt och muntligt redovisa resultat av genomförda statistiska undersök­ningar,
 • kritiskt granska ett statistiskt arbete,
 • använda relevant programvara för bearbetning, analys och presentation av data­material,

Behörighetskrav

Engelska B, Matematik C, Samhällskunskap A. Eller: Engelska 6, Matematik 3b / 3c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 4/A4)

Undervisningens upplägg


Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, datorlektioner, seminarier och handled­ning. Obligatoriska seminarier förekommer inom moment 2 och moment 4.

Examination


Kunskaps­kontrollen sker genom skriftliga prov av moment 1 och 3. På skriftliga prov ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl Godkänd (VG).

Vid mo­ment 2 och 4 sker examinationen genom skriftliga rapporter som även presenteras munt­ligt vid minst ett obligatoriskt seminarium. Opponering av annan grupps arbete är också en del av examinationen inom moment 2 och 4. På rapporter, muntliga presentationer, opponeringar, inlämningsuppgifter samt seminariedeltagande ges endast betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). För de obligatoriska momenten fastställs vissa datum då redogörelse ska inlämnas och/eller muntlig presentation ges. Eventuella kompletteringar skall ske senast två veckor efter momentets slutdatum.

För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfat­tande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Studerande som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg. För studerande som ej blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema.

Efter två underkända prov på ett moment har studenten rätt att begära byte av examinator. Skrift­lig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstill­fälle.

Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garante­ras två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 33

The practice of statistics for business and economics
Alwan Laryth C, Craig Bruce A., McCabe George P.
Fifth edition : New York : Macmillan Education : [2020] : xxxiii, 767, 19, 20, 46, 7 sidor :
ISBN: 9781319324810
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kompletterande litteratur, ca. 50 sidor.