"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Statistik A1, 15 hp

Engelskt namn: Statistics, Basic Level

Denna kursplan gäller: 2023-06-26 till 2023-12-10 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 2ST005

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statistik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Statistik

Beslutad av: Prefekt, statistiska institutionen, 2008-06-25

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2023-06-22

Innehåll

Kursen består av fyra moment.

Moment 1: Statistikens grunder 1, (7 hp)
Moment 2: Inlämningsuppgift i statistikens grunder 1, (2.5 hp)
Moment 3: Statistikens grunder 2, (4 hp)
Moment 4: Inlämningsuppgift i statistikens grunder 2, (1.5 hp)

Moment 1  

Under momentet behandlas de grundläggande stegen i en statistisk undersökning. Alterna­tiva sätt att samla in data diskuteras. Metoder för att grafiskt eller numeriskt beskriva data behandlas, i syfte att ge en illustrativ och sammanfattande bild av en ofta komplicerad verklighet. Inferensteori är ett annat vik­tigt område inom statistiken. Området behandlar metoder för att dra slutsatser om populat­ioner utifrån stickprov. Metoder för punktskattning, konfidensintervall och hypotes­prövning kommer att behandlas under momentets gång. Kopplingen mellan statist­isk hypotesprövning och hypotetisk-deduktiv metod diskuteras. Stor vikt läggs vid för­ståelse av viktiga statistiska begrepp inom momentets ram. Under momentet ges många olika exempel på hur statistiska metoder används i olika tillämpningssituationer. Utförande av enklare statistiska analyser med hjälp av relevant programvara, samt tolkning av erhållna resultat kommer att vara ett frekvent inslag under momentet.

 
Moment 2

Momentet består av att i grupp genomföra en enkätundersökning i syfte att praktiskt tillämpa den kunskap som inhämtats i moment 1. Uppgiften består i stora drag av att

 • planera en undersökning,
 • konstruera en enkät,
 • samla in data,
 • analysera insamlade data,
 • sammanställa resultatet av undersökningen i en rapport,
 • presentera resultaten muntligt vid minst ett obligatoriskt semi­narium,
 • granska en annan grupps rapport.

Moment 3

Fokus i momentet ligger på att beskriva samt analysera samband mellan två eller flera variabler. Metoder som korrelation, enkel linjär samt multipel linjär regression behand­las ingående. Stor vikt läggs vid förståelse av viktiga statistiska begrepp inom momen­tets ram. Under momentet ges många olika exempel på hur statistiska metoder används i olika tillämpningssituationer. Utförande av enklare statistiska analyser med hjälp av relevant programvara, samt tolkning av erhållna resultat kommer att vara ett frekvent inslag under momentet.

Moment 4

Momentet består av att i grupp genomföra en omfattande uppgift i syfte att praktiskt tillämpa den kunskap som inhämtats i moment 3. Uppgiften består i stora drag av att

 • analysera ett datamaterial,
 • sammanställa resultatet av undersökningen i en rapport,
 • presentera resultaten muntligt vid minst ett obligatoriskt semi­narium,
 • granska en annan grupps rapport.

 

Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

 • redogöra för de grundläggande stegen i en statistisk undersökning,
 • redogöra för den grundläggande statistiska terminologi som är relevant för respek­tive moment i kursen,
 • tillämpa statistiska metoder såsom punktskattning, konfidensintervall samt hypotes­prövning,
 • tolka erhållna statistiska resultat och sätta dem i sitt sammanhang,
 • genomföra sambandsanalyser i form av enkla och multipla linjära regressionsana­lyser,
 • utifrån frågeställning och typ av data välja lämpliga statistiska analysmetoder bland dem som kursen behandlar,
 • genomföra en enkätundersökning,
 • skriftligt och muntligt redovisa resultat av genomförda statistiska undersök­ningar,
 • kritiskt granska ett statistiskt arbete,
 • använda relevant programvara för bearbetning, analys och presentation av data­material,

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg


Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, datorlektioner, seminarier och handled­ning. Obligatoriska seminarier förekommer inom moment 2 och moment 4.

Examination

Kunskaps­kontrollen sker genom skriftliga individuella salstentamina av moment 1 och 3. På salstentamina ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl Godkänd (VG).

Vid mo­ment 2 och 4 sker examinationen genom skriftliga rapporter som även presenteras munt­ligt vid minst ett obligatoriskt seminarium. Opponering av annan grupps arbete är också en del av examinationen inom moment 2 och 4. På rapporter, muntliga presentationer, opponeringar, inlämningsuppgifter samt seminariedeltagande ges endast betygen Godkänd (G) eller Underkänd (U). För de obligatoriska momenten fastställs vissa datum då redogörelse ska inlämnas och/eller muntlig presentation ges.

Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar (prov) och sätts först när alla obligatoriska prov är godkända.

Studerande som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg. För studerande som ej blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator eller rättande lärare utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Student ska vända sig till studierektor med en sådan begäran senast två veckor innan nästa provtillfälle. 

Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garante­ras två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Anpassningar
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination, och som har erhållit ett beslut om rätt till stöd från samordnare för studenter med funktionsnedsättning vid Studentcentrum, ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 26

The practice of statistics for business and economics
Alwan Laryth C, Craig Bruce A., McCabe George P.
Fifth edition : New York : Macmillan Education : [2020] : xxxiii, 767, 19, 20, 46, 7 sidor :
ISBN: 9781319324810
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Kompletterande litteratur, ca. 50 sidor.