"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Statistik B: Teori, 15 hp

Engelskt namn: Statistics B: Theory

Denna kursplan gäller: 2020-09-28 och tillsvidare

Kurskod: 2ST052

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statistik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Statistik

Beslutad av: Rektor för Handelshögskolan, 2020-09-10

Innehåll

Kursen består av två moment:

Moment 1: Matematik för statistiker (6 hp)
Moment 2: Sannolikhetsteori och statistisk inferensteori (9 hp)       
    
Moment 1
Momentet inleds med sådana delar av elementär algebra och elementära funktioner som behövs för studiet av sannolikhetsteori och statistisk inferensteori. Därefter behandlas derivator, integraler och optimering av funktioner av en variabel, med tonvikt på situationer som uppkommer inom sannolikhetsteori och statistisk inferensteori. Detta följs av funktioner för flera variabler och optimering av sådana funktioner, med inriktning mot tillämpningar inom statistik. Genomgående exemplifieras den matematiska teorin med situationer som senare kommer att tas upp inom sannolikhetsteorin, statistiska inferensteorin och andra efterföljande kurser i statistik.
 
Moment 2
Momentet inleds med en breddning samt fördjupning av den sannolikhetsteori som ingår i kursen Statistik A genom att sannolikhetsbegreppet, olika fördelningsbegrepp för en- och två-dimensionella stokastiska variabler samt för funktioner av stokastiska variabler behandlas.  Speciellt studeras egenskaper hos och användningen av fördelningar, inklusive samplingfördelningar, som ofta förekommer i tillämpningar. Stor vikt läggs på begreppsförståelse. Under momentets senare del breddas och fördjupas den statistiska inferensteori som ingår i kursen Statistik A. Generella skattningsmetoder, egenskaper hos estimatorer och generella metoder inom hypotesprövning för konstruktion av test behandlas. Den statistiska inferensteorins användbarhet påvisas löpande under momentet med exempel från olika tillämpningsområden. Genomgående läggs stor vikt vid både förståelse och tillämpning av viktiga statistiska begrepp och metoder som ingår i momentet. Vikt läggs även vid förmåga till analys av statistiska problemsituationer, t ex val av tänkbar sannolikhetsfördelning och tillhörande statistisk inferensmetod.

Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

1.    tillämpa de matematiska verktyg som tas upp i kursen,
2.    förklara de mest centrala sannolikhetsteoretiska begreppen,
3.    tillämpa de sannolikhetsteoretiska begrepp och de fördelningar som tas upp i kursen,  
4.    härleda några vanligt förekommande samplingfördelningar,
5.    tillämpa samplingfördelningar,
6.    förklara innebörden i de viktigaste begreppen och resultaten inom statistisk inferensteori,
7.    tillämpa de begrepp inom statistisk inferensteori som tas upp i kursen,
8.    tillämpa den statistiska inferensteorin för att analysera data som kännetecknas av slumpmässiga variationer.

Behörighetskrav

Univ: Statistik A, 30 hp, eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och handledning. Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan komma att ges på engelska.

Examination

Kunskapskontrollen sker genom individuella skriftliga salstentamina på båda momenten. På de skriftliga salstentamina ges något av omdömena Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga tentamina är godkända. Betyget på kursen bestäms av omdömet på moment 2 och sätts först när alla obligatoriska moment är examinerade.
 
Studerande som godkänts på ett prov får inte undergå förnyat prov för att uppnå ett högre betyg. För studerande som ej blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema.

Efter två underkända prov på ett moment har studenten rätt att begära byte av examinator. Skriftlig begäran lämnas till studierektor senast två veckor före nästa examinationstillfälle.
   
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
I de fall en kursplan har upphört att gälla eller genomgått större förändringar garanteras studenterna minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Övriga föreskrifter

Undervisningen i vissa kursmoment/delar av moment kan komma att ges på engelska.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 26

Moment 1

Mathematical statistics with applications
Wackerly Dennis D., Mendenhall William, Scheaffer Richard L.
7. ed. : Southbank : Thomson Learning : 2008 : xxii, 912 s. :
ISBN: 9780495385080
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Essential mathematics for economic analysis
Sydsæter Knut, Hammond Peter J., Strøm Arne, Carvajal Andrés M.
Sixth edition : Harlow : Pearson : [2021] : xviii, 952 sidor :
ISBN: 9781292359281
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Moment 2

Mathematical statistics with applications
Wackerly Dennis D., Mendenhall William, Scheaffer Richard L.
7. ed. : Southbank : Thomson Learning : 2008 : xxii, 912 s. :
ISBN: 9780495385080
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst