"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Statistik med inriktning mot logistik, 7,5 hp

Engelskt namn: Statistics with Specialization in Logistics

Denna kursplan gäller: 2018-03-05 och tillsvidare

Kurskod: 2ST034

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statistik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Statistik

Beslutad av: Programkommittén för Civilekonomprogrammen, 2008-02-14

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2018-02-22

Innehåll

Under kursen behandlas olika statistiska modeller för beslutsfattande och problemlösning under inslag av osäkerhet och risk. Dessa modeller är användbara inom logistik. Många beslut baseras på en uppskattning av framtida efterfrågan därför behandlas statistiska metoder som kan användas för att prognostisera efterfrågan baserad på historiska data. Statistiska modeller för lagerstyrning och inom köteori introduceras också. Med simulering kan man lära sig om verkliga logistiksystems beteende genom att simulera olika scenarier med en modell som beskriver systemet.

Förväntade studieresultat

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

- strukturera och lösa beslutsproblem i situationer under osäkerhet och risk,
- prognostisera framtida efterfrågan genom att tillämpa statistiska metoder,
- tillämpa relevanta statistiska modeller för lagerstyrning,
- tillämpa relevanta statistiska modeller inom köteori,
- strukturera upp projekt med hjälp av projektplaneringsmodeller
- ha kännedom om simulering som metod för att efterlikna verkliga systembeteenden.

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till kursen krävs att kursen Statistik A1, 15 högskolepoäng, eller motsvarande är godkänd.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, lektioner och datorlektioner. På kursen förekommer obligatoriska inlämningsuppgifter och gruppövningar.

Examination

Examination sker genom individuell skriftlig salstentamen och genom inlämningsuppgifter som omfattar skriftlig och muntlig presentation. På salstentamen erhålls bedömningen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl Godkänd (VG). På övriga examinerande delar erhålls bedömningarna U eller G.

Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.

Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter kursens slutdatum. Obligatoriska delar (inlämningsuppgifter, skriftliga och muntliga presentationer) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.

Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg. För studerande som ej blivit godkänd erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet.

Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 10

Kurslitteratur

Beslutsmodeller - Övningsbok
Edlund Per-Olov, Högberg Olle
senaste : Lund : Studentlitteratur : 189 s. :
ISBN: 91-44-44103-7
Se Umeå UB:s söktjänst

Beslutsmodeller : redskap för ekonomisk argumentation
Edlund Per-Olov, Högberg Olle, Leonardz Björn
senaste : Lund : Studentlitteratur : 435 s. :
http://www.studentlitteratur.se/o.o.i.s/810z Kompletterande material
ISBN: 91-44-00888-0
Se Umeå UB:s söktjänst

Referenslitteratur

Supply chain management : strategy, planning, and operation
Chopra Sunil, Meindl Peter
3. ed. : Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall : 2006, cop. 2007 : 536 s. :
http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip068/2006004948.html
ISBN: 0-13-173042-8
Se Umeå UB:s söktjänst

Christopher Martin
Logistics and supply chain management : creating value-adding networks
3. ed. : Harlow : Prentice Hall/Financial Times : 2005 : x, 305 s. :
ISBN: 0-273-68176-1 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Multivariate data analysis
Hair Joseph F., Anderson Rolph E., Tatham Ronald L., Black W. C.
senaste : Prentice Hall :