Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Statistik och empirisk metod, 7,5 hp

Engelskt namn: Statistical Methods for Cognitive Science

Denna kursplan gäller: 2022-08-15 och tillsvidare

Kurskod: 2KO015

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statistik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav
Kognitionsvetenskap: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för psykologi

Beslutad av: Programkommittén för kognitionsvetenskapliga utbildningar, 2007-11-15

Reviderad av: Prefekten, 2021-10-14

Innehåll

Kursen ger grundläggande metod- och statistikkunskaper inom områden som är relevanta för ämnet beteendevetenskap och andra empiriska vetenskaper. Kursen behandlar olika typer av forskningsdesign, datainsamlings- och dataanalysmetoder och deras möjligheter och begränsningar. Under kursen ges de studerande färdighetsträning i utföra statistiska analyser av empiriskt material och att tolka resultaten från dessa analyser. Vidare ges studenterna färdighetsträning i att planera och genomföra en intervjuundersökning. Att kritiskt granska upplägg, metod och resultat i vetenskapliga arbeten och reflektera över forskningsetiska överväganden är också ett viktigt inslag i kursen.

Förväntade studieresultat

Efter momentet skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse
* Visa kunskap om grundläggande begrepp inom psykologisk forskningsmetod
* Visa kunskap om datainsamlingsmetoder och förstå i vilka sammanhang olika metoder bör användas
* Visa grundläggande kunskap om beskrivande statistik, statistisk inferens samt sannolikhetslära
* Visa kunskap om forskningsetiska riktlinjer

Färdighet och förmåga
* Visa förmåga att tolka resultat från statistiska analyser
* Visa färdighet att planera och genomföra en intervjuundersökning
* Visa förmåga att kritiskt granska vetenskapligt arbete med avseende på frågeställningar, metod, resultat, slutsatser samt etiska aspekter.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar/genomgångar, grupparbete, seminarier, datalabbar och handledning. Undervisande inslag på kursen kan ske digitalt. På kursen genomför studenterna ett grupparbete i form av en mindre intervjuundersökning. Grupparbetet redovisas muntligt vid ett obligatoriskt redovisningstillfälle. Vidare genomför studenterna, individuellt, en kritisk granskning av en vetenskaplig artikel som. Missat tillfälle kompletteras genom deltagande i uppsamlingsseminarium.
 
Förekomst av obligatorisk undervisning anges i schema. Rätten att erhålla undervisning inklusive handledning gäller endast under den tid som kurstillfället pågår som studenten har registrerats på.

Examination

Examinationen sker dels individuellt, dels i grupp. Den individuella examinationen består dels av en skriftlig salstentamen där såväl forskningsmetodik som statistik examineras. Dels genom en kritisk granskning av en vetenskaplig artikel som redovisas genom en skriftlig inlämningsuppgift. Grupparbetet examineras muntligen i grupp.
 
Muntliga examinerande inslag kan ske digitalt.
 
Förekomst av examinerande moment anges i schema. All förekommande undervisning kan ge stöd för examination. Beslut om avvikelse från aktuell examinationsform fattas av berörd examinator .

Betyg för kursen/respektive moment sätts när det skriftliga provet/proven och alla obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan består av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd. Studerande har rätt till 5 examinationstillfällen. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle enligt Universitetets "Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå". En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekt vid Institutionen för psykologi. Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska examinator, i samråd med kursansvarig lärare och studievägledare, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 33

Statistik för beteendevetare : faktabok
Borg Elisabet, Westerlund Joakim
3., [uppdaterade och omarb.] uppl. : Malmö : Liber : 2012 : 552 s. :
ISBN: 978-91-47-09737-1 (korr.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Research methods in psychology
Smith Jonathan A., Breakwell Glynis M., Wright Daniel B.
4. ed : London : SAGE : 2011 : 602 s. :
ISBN: 0857022636
Se bibliotekskatalogen Album

Artiklar tillkommer efter anvisning av ansvarig lärare på kursen/momentet