Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Statsvetenskapliga analysinriktningar, 15 hp

Engelskt namn: Approaches to Political Science

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 2SV036

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Statsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Statsvetenskapliga institutionen

Beslutad av: Prefekt, 2009-05-28

Reviderad av: Prefekten, 2020-02-24

Innehåll

Kursens syfte är att fördjupa de studerandes kunskaper i viktiga samtida statsvetenskapliga analysinriktningar. Kursen skall bidra till att ge en översikt i fråga om bredden i det statsvetenskapliga kunskapsfältet men också ge möjlighet till individuell fördjupning. Olika analysinriktningars kärna och variationsbredd samt empiriska tillämpbarhet behandlas. Särskild tonvikt läggs vid jämförelser mellan analysinriktningar och deras eventuella inbördes kommensurabilitet. Kursen präglas av ett kritiskt och problematiserande förhållningssätt.

Kurslitteraturen består av dels obligatorisk grundlitteratur, dels litteratur om varje analysinriktning som väljs vid kursens inledning och som är beroende av vilka analysinriktningar som väljs. För varje analysinriktning består dock kurslitteraturen av en bok som presenterar analysinriktningen, en artikel/bokkapitel/avhandling som representerar en empirisk tillämpning och en artikel/bokkapitel som kritiskt granskar analysinriktningen.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs förväntas studenten avseende kunskap och förståelse
 • på ett kritiskt och initierat sätt kunna redogöra för bredden i de statsvetenskapliga analysinriktningarna
 • ha fördjupade kunskaper i någon eller några analysinriktningar med särskild relevans för den studerandes eget forsknings- eller studieintresse
 • ha tillgodogjort sig ett kritiskt och problematiserande förhållningssätt till både etablerade och nya analysinriktningar
 
För godkänd kurs ska den studerande avseende färdighet och förmåga kunna
 • presentera teorimaterial på ett redigt och övertygande sätt
 • självständigt genomföra en opposition och sätta in andras arbeten i ett vidare teoretiskt sammanhang.

Behörighetskrav

Särskild behörighet: Statsvetenskap 90 hp (60p) inkl självständigt arbete eller Freds- och konfliktstudier 90 hp (60p) inkl självständigt arbete 15 hp eller motsvarande.
Dessutom krävs En A och, när undervisningsspråket är svenska, svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Undervisningens upplägg

Kursen består av sex delar. Under varje del behandlas en analysinriktning. Tre av dessa - institutionalism, rational choice och post-strukturalism - är obligatoriska. De återstående tre väljs inledningsvis av kursdeltagarna tillsammans med ansvarig lärare. Exempel på analysinriktningar som kan komma ifråga är behaviourism, critical realism, feminism, Marxism och grön politisk teori. Varje del innefattar två pass, dels en presentation utförd av någon/några av de studerande, dels ett seminarium som dessa studenter håller i. Gästföreläsningar med forskare som tillämpar analysinriktningar kan hållas i anslutning till seminariet. Under kursens gång görs successiva jämförelser. Kursen avslutas med ett slutseminarium under vilket examinationspapper ventileras varvid någon annan av deltagarna fungerar som opponent.

Examination

Kursen examineras genom:
 • Obligatoriska seminarier med muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter (U/G)
 • Individuell skriftlig rapportuppgift (U-VG)

​Betyg på kursen sätts först när alla uppgifter och obligatoriska moment är godkända. Betygsskalan för kursen består av betygen Underkänd(U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG). För att erhålla betyget Godkänd (G) på hela kursen krävs betyget Godkänd (G) på alla seminarier och på rapportuppgiften som skrivs som slutexamination. För att erhålla betyget Väl godkänd (VG) på kursen krävs betyget Godkänd (G) på alla seminarier och uppgiftersamt Väl godkänd (VG) på rapportuppgiften.

Generella regler kring examination
En student som inte helt uppfyller målen för en examination kan, efter beslut av ansvarig lärare, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen kan anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten, men kompletteringsuppgiften måste i omfång motsvara den ursprungliga examinationen.

I normalfallet tilldelas studenten kompletteringsuppgiften i samband med kursavslut eller i samband med att betyg meddelas på det ordinarie examinationstillfället. När väl studenten tagit del av kompletteringsuppgiften har hen tio arbetsdagar på sig att slutföra uppgiften. Om studenten inte uppfyller detta inom utsatt tid kan komplettering endast genomföras nästa tillfälle kursen ges eller under de uppsamlingsveckor som institution genomför under vecka 34 och 35.

I de fall komplettering inte är möjlig (anges vid varje specifik examinationsuppgift ovan) gäller omprov. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver tillämpas uppsamlingsveckor vilket innebär att kompletteringar behandlas under fasta tider på året oberoende när kursen/momentet gavs. Dessa uppsamlingsveckor sker vecka 34 och 35.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller del av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform.
 
Tillgodoräknande
Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02).
 
Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas.
 
Efter avslutad kurs kan denna kurs tillgodoräknas som fristående kurs. Observera att det är den institution eller det program som tillåter tillgodoräknande som avgör möjligheten till tillgodoräknande och omfattningen av denna. Den studerande bör därför alltid i förhand klargöra möjligheterna till tillgodoräknande hos ansvarig institution eller program.

Övriga föreskrifter

Kursen avslutas med en skriven och anonym kursutvärdering. Under kursens gång genomförs dessutom utvärderingar i form av kursråd, samt att studenten bereds möjlighet att anonymt ge synpunkter i digital form.

Litteratur

 • Giltig från: 2021 vecka 35

  Core Reading

  Hay Colin
  Political analysis : a critical introduction
  Basingstoke : Palgrave : 2002 : xiii, 314 s. :
  ISBN: 0-333-75002-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Doing political science and international relations : theories in action
  Savigny Heather., Marsden Lee.
  Basingstoke : Palgrave Macmillan : 2011. : xiv, 321 s. :
  ISBN: 0-230-24586-2 ¹65.00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Theory and methods in political science
  Lowndes Vivien, Marsh David, Stoker Gerry
  Fourth edition : London : Palgrave : 2018 : 391 sidor :
  ISBN: 978-1-137-60351-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Reflexive methodology : new vistas for qualitative research
  Alvesson Mats, Sköldberg Kaj
  Third edition : Los Angeles : Sage : 2018 : xii, 437 sidor :
  ISBN: 9781473964242
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Literature on compulsory analytical approaches

  Institutionalism

  Why institutions matter : the new institutionalism in political science
  Lowndes Vivien, Roberts Mark
  Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan : 2013. : x, 236 pages :
  ISBN: 978-0-333-92955-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Van Hees M.
  Explaining institutions: a defence of reductionism
  Ingår i:
  European journal of political research [Elektronisk resurs]
  Oxford : Blackwell : 1997- : 32 : sid. 51-69 :
  Obligatorisk

  The new Institutionalism: organizational factors in political life
  March J. G., Olsen J. P.
  Ingår i:
  The American political science review[Elektronisk resurs]
  [Washington, D.C., etc.] : American Political Science Association. : 78 : sid. 734-749 :

  Peters B. Guy.
  Institutional theory in political science : the new institutionalism
  Fourth edition. : Northampton, MA : Edward Elgar Pub. : [2019] : xii, 293 pages :
  ISBN: 9781786437921
  Se bibliotekskatalogen Album

  Poststructuralism and Social Constructivism

  Belsey Catherine
  Poststructuralism : a very short introduction
  New York : Oxford University Press : 2002 : 117 s. :
  ISBN: 0-19-280180-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Cole Mike
  Might it be in the practice that it fails to succeed? A Marxist critique of claims for postmodernism and poststructuralism as forces for social change and social justice
  Ingår i:
  British journal of sociology of education [Elektronisk resurs].
  London : Taylor & Francis : 1999- : 24 : sid. 487-500 :
  Obligatorisk

  Selby Jan
  Engaging Foucault: Discourse, Liberal Governance and the Limits of Foucauldian IR
  Ingår i:
  International relations [Elektronisk resurs]
  London : Sage : 2001- : 21 :
  Obligatorisk

  Discourse analysis as theory and method
  Winther Jørgensen Marianne, Phillips Louise
  London : Sage : 2002 : 229 s. :
  ISBN: 0761971114
  Se bibliotekskatalogen Album

  Rational Choice

  Hindmoor Andrew
  Rational Choice
  Basingstoke : Palgrave : 2006 :
  Obligatorisk

  Pathologies of rational choice theory : a critique of applications in political science
  Green Donald P., Shapiro Ian
  New Haven : Yale University Press : cop. 1994 : xi, 239 s. :
  ISBN: 0-300-05914-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Explaining modes of participation: a dynamic test of alternative rational choice models
  Bäck Hanna, Teorell Jan, Westholm Anders
  Ingår i:
  Scandinavian political studies [Elektronisk resurs]
  Oxford : Blackwell : 1998- : 34 : sid. 74-97 :
  Obligatorisk

  Literature on selected analytical approaches

  At the beginning of the course, the students and the lecturer select three additional approaches for further study.

  Feminism

  Donovan Josephine
  Feminist theory : the intellectual traditions
  4. ed., rev. and expanded. : New York : Continuum : 2012. : xvi, 287 p. :
  ISBN: 978-1-4411-6830-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Regional development policies and the constructions of gender equality: the Swedish case
  Hudson C, Rönnblom M.
  Ingår i:
  European journal of political research [Elektronisk resurs]
  Oxford : Blackwell : 1997- : 46 : sid. 47-68 :
  Obligatorisk

  “This agenda will never be politically popular” : Central Europe’s anti-gender mobilization and the Czech Women, Peace and Security agenda
  O’Sullivan Míla, Krulišová Kateřina
  Ingår i:
  International feminist journal of politics [Elektronisk resurs]
  London : Routledge : 1999- : 22 : sid. 526-549 :
  https://doi.org/10.1080/14616742.2020.1796519
  Obligatorisk

  Mohanty Chandra Talpade
  Under western eyes. Feminist scholarship and colonial discourses.
  Ingår i:
  Feminist review.
  London,c 1979- : 1979- : sid. 61-88 :

  Green Political Theory

  Political theory and the ecological challenge
  Dobson Andrew, Eckersley Robyn
  Cambridge : Cambridge University Press : 2006 : 262 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip067/2006001738.html
  ISBN: 0-521-54698-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Green political theory in a climate-changed world: between innovation and restraint
  Symons Jonathan, Karlsson Rasmus
  Ingår i:
  Environmental politics [Elektronisk resurs].
  London : Taylor & Francis : 2001- : 24 : sid. 173-192 :
  Obligatorisk

  Carter Neil
  The politics of the environment : ideas, activism, policy
  2. ed. : Cambridge ;a New York : Cambridge University Press : 2007 : xxi, 410 s. :
  ISBN: 978-0-521-68745-4 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Critical Realism

  Danermark Berth
  Explaining society : critical realism in the social sciences
  London : Routledge : 2002 : 221 s. :
  ISBN: 041522182X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fleetwood Steve
  Ontology in Organization and Managements Studies: A Critical Realist Perspective
  Ingår i:
  Organization [Elektronisk resurs]
  London : Sage : 1999- : 12 : sid. 197-222 :
  Obligatorisk

  Kurki M.
  Critical realism and causal analysis in international relations
  Ingår i:
  Millennium [Elektronisk resurs]
  London : Millennium Publ. Group : 1971- : 35 : sid. 361-378 :
  Obligatorisk

  Marxism

  Marxism and social science
  Gamble Andrew, Marsh David, Tant Tony
  Basingstoke : Macmillan : 1999 : 381 s. :
  ISBN: 0-333-65595-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Burnham Peter
  Class, capital and crisis. A return to fundamentals
  Ingår i:
  Political studies review [Elektronisk resurs]
  Oxford : Blackwell : 2003- : 8 : sid. 27-39 :
  Obligatorisk

  Pearce Carol
  A critique of Marxism-Leninism as theory and praxis
  Ingår i:
  Review of African political economy [Elektronisk resurs]
  19uu- : sid. 102-114 :
  Obligatorisk

  Post-Colonialism

  Loomba Ania
  Colonialism/postcolonialism
  Third edition. : 2015 : 304 pages :
  ISBN: 1138807184
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Postcolonialism, feminism, and religious discourse
  Donaldson Laura E, Kwok Pui-lan
  New York : Routledge : 2002 : 219 s. :
  ISBN: 0-415-92887-7 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Rattansi Ali
  Postcolonialism and Its Discontents
  Ingår i:
  Economy and society [Elektronisk resurs]
  London : Routledge : 2000- : 26 : sid. 480-800 :
  Obligatorisk

  Reimerson Elsa
  Between nature and culture: Exploring space for indigenous agency in the Convention on Biological Diversity
  Ingår i:
  Environmental politics [Elektronisk resurs].
  London : Taylor & Francis : 2001- : 22 : sid. 992-1009 :
  Obligatorisk

 • Giltig från: 2020 vecka 36

  Core Reading

  Hay Colin
  Political analysis : a critical introduction
  Basingstoke : Palgrave : 2002 : xiii, 314 s. :
  ISBN: 0-333-75002-0 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Doing political science and international relations : theories in action
  Savigny Heather., Marsden Lee.
  Basingstoke : Palgrave Macmillan : 2011. : xiv, 321 s. :
  ISBN: 0-230-24586-2 ¹65.00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Theory and methods in political science
  Lowndes Vivien, Marsh David, Stoker Gerry
  Fourth edition : London : Palgrave : 2018 : 391 sidor :
  ISBN: 978-1-137-60351-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Reflexive methodology : new vistas for qualitative research
  Alvesson Mats, Sköldberg Kaj
  Third edition : Los Angeles : Sage : 2018 : xii, 437 sidor :
  ISBN: 9781473964242
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Literature on compulsory analytical approaches

  For each approach, the expected reading consists of a major book, a critical examination and an empirical application.

  Institutionalism

  Why institutions matter : the new institutionalism in political science
  Lowndes Vivien, Roberts Mark
  Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan : 2013. : x, 236 pages :
  ISBN: 978-0-333-92955-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Van Hees M.
  Explaining institutions: a defence of reductionism
  Ingår i:
  European journal of political research [Elektronisk resurs]
  Oxford : Blackwell : 1997- : 32 : sid. 51-69 :
  Obligatorisk

  Nilsson Jens
  Local Political Decision-Making: A Case of Rationality of Appropriateness
  Ingår i:
  Local government studies [Elektronisk resurs].
  London : Taylor & Francis : 2001- : 41 : sid. 917-936 :
  Obligatorisk

  Christensen Tom
  Organization theory and the public sector
  London : Routledge : 2007 : xv, 191 p. :
  ISBN: 9780415433808
  Se bibliotekskatalogen Album

  The new Institutionalism: organizational factors in political life
  March J. G., Olsen J. P.
  Ingår i:
  The American political science review[Elektronisk resurs]
  [Washington, D.C., etc.] : American Political Science Association. : 78 : sid. 734-749 :

  What logics drive the choices of public decision-makers? [Elektronisk resurs]
  Nilsson Jens, Lundmark Carina, Sandström Annica
  Luleå : Luleå tekniska universitet : 2018 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:ltu:diva-66964
  ISBN: 978-91-7790-020-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Peters B. Guy.
  Institutional theory in political science : the new institutionalism
  Fourth edition. : Northampton, MA : Edward Elgar Pub. : [2019] : xii, 293 pages :
  ISBN: 9781786437921
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Poststructuralism and Social Constructivism

  Belsey Catherine
  Poststructuralism : a very short introduction
  New York : Oxford University Press : 2002 : 117 s. :
  ISBN: 0-19-280180-5
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fleetwood Steve
  Ontology in Organization and Managements Studies: A Critical Realist Perspective
  Ingår i:
  Organization [Elektronisk resurs]
  London : Sage : 1999- : 12 : sid. 197-222 :
  Obligatorisk

  Cole Mike
  Might it be in the practice that it fails to succeed? A Marxist critique of claims for postmodernism and poststructuralism as forces for social change and social justice
  Ingår i:
  British journal of sociology of education [Elektronisk resurs].
  London : Taylor & Francis : 1999- : 24 : sid. 487-500 :
  Obligatorisk

  Callinicos Alex
  Against postmodernism : a marxist critique
  Cambridge : Polity : 1989 : 207 s. :
  ISBN: 0-7456-0613-X
  Se bibliotekskatalogen Album

  Müller Martin
  Lack and jouissance in hegemonic discourse of identification with the state
  Ingår i:
  Organization [Elektronisk resurs]
  London : Sage : 1999- : 20 : sid. 279–298 :

  Selby Jan
  Engaging Foucault: Discourse, Liberal Governance and the Limits of Foucauldian IR
  Ingår i:
  International relations [Elektronisk resurs]
  London : Sage : 2001- : 21 :

  Discourse analysis as theory and method
  Winther Jørgensen Marianne, Phillips Louise
  London : Sage : 2002 : 229 s. :
  ISBN: 0761971114
  Se bibliotekskatalogen Album

  Rational Choice

  Hindmoor Andrew
  Rational Choice
  Basingstoke : Palgrave : 2006 :
  Obligatorisk

  Pathologies of rational choice theory : a critique of applications in political science
  Green Donald P., Shapiro Ian
  New Haven : Yale University Press : cop. 1994 : xi, 239 s. :
  ISBN: 0-300-05914-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Explaining modes of participation: a dynamic test of alternative rational choice models
  Bäck Hanna, Teorell Jan, Westholm Anders
  Ingår i:
  Scandinavian political studies [Elektronisk resurs]
  Oxford : Blackwell : 1998- : 34 : sid. 74-97 :
  Obligatorisk

  Laver Michael
  Private desires, political action [Elektronisk resurs] : an invitation to the politics of rational choice
  London : SAGE : 1997 : PDF (163 s.) :
  ISBN: 978-1-4462-1704-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Olson Mancur
  The logic of collective action : public goods and the theory of groups
  7th pr. : Cambridge : Harvard University Press : 1977 : x, [2], 186 s. :
  ISBN: 0-674-53700-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Eriksson Lina.
  Rational choice theory : potential and limits
  Basingstoke : Palgrave Macmillan : 2011. : 284 s. :
  ISBN: 0230545084
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gilboa Itzhak
  Rational choice
  Cambridge, Mass. : MIT Press : 2010 : xviii, 158 p. :
  ISBN: 9780262014007
  Se bibliotekskatalogen Album

  Literature on selected analytical approaches

  At the beginning of the course, the students and the lecturer select three additional approaches for further study.

  Feminism

  Budgeon Shelley
  The Contradictions of Successful Femininity: third-Wave Feminism, Postfeminism and ‘New’ Femininities
  Ingår i:
  New femininities
  Houndmills, Basingstoke, Hampshire : Palgrave Macmillan : 2011 : xxi, 336 p. :
  Obligatorisk

  Donovan Josephine
  Feminist theory : the intellectual traditions
  4. ed., rev. and expanded. : New York : Continuum : 2012. : xvi, 287 p. :
  ISBN: 978-1-4411-6830-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Regional development policies and the constructions of gender equality: the Swedish case
  Hudson C, Rönnblom M.
  Ingår i:
  European journal of political research [Elektronisk resurs]
  Oxford : Blackwell : 1997- : 46 : sid. 47-68 :
  Obligatorisk

  Dietz Mary G.
  Current Controversies in Feminist Theory
  Ingår i:
  Annual review of political science.
  Palo Alto, Calif. : Annual Reviews Inc. : Vol. 1(1998)- : 6 : sid. 399-431 :

  Evans Mary
  The SAGE handbook of feminist theory
  London : SAGE Publications : 2014 : 650 p. :
  ISBN: 9781446252413
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mohanty Chandra Talpade
  Under western eyes. Feminist scholarship and colonial discourses.
  Ingår i:
  Feminist review.
  London,c 1979- : 1979- : sid. 61-88 :

  Green Political Theory

  Political theory and the ecological challenge
  Dobson Andrew, Eckersley Robyn
  Cambridge : Cambridge University Press : 2006 : 262 s. :
  http://www.loc.gov/catdir/toc/ecip067/2006001738.html
  ISBN: 0-521-54698-2
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Robinson J.
  Squaring the Circle? Some Thoughts on the Idea of Sustainable Development
  Ingår i:
  Ecological economics
  Amsterdam : Elsevier : 1989- : 48 : sid. 369-384 :
  Obligatorisk

  Green political theory in a climate-changed world: between innovation and restraint
  Symons Jonathan, Karlsson Rasmus
  Ingår i:
  Environmental politics [Elektronisk resurs].
  London : Taylor & Francis : 2001- : 24 : sid. 173-192 :
  Obligatorisk

  Dobson Andrew
  Green political thought
  4. ed. : London : Routledge : 2007 : xi, 225 s. :
  ISBN: 0-415-40352-9
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Carter Neil
  The politics of the environment : ideas, activism, policy
  2. ed. : Cambridge ;a New York : Cambridge University Press : 2007 : xxi, 410 s. :
  ISBN: 978-0-521-68745-4 (pbk.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Critical Realism

  Danermark Berth
  Explaining society : critical realism in the social sciences
  London : Routledge : 2002 : 221 s. :
  ISBN: 041522182X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Fletcher Amber, J.
  Applying Critical Realism in Qualitative Research: Methodology Meets Method
  Ingår i:
  International journal of social research methodology [Elektronisk resurs].
  London : Taylor & Francis : 1999- : 20 : sid. 181-194 :
  Obligatorisk

  Kurki M.
  Critical realism and causal analysis in international relations
  Ingår i:
  Millennium [Elektronisk resurs]
  London : Millennium Publ. Group : 1971- : 35 : sid. 361-378 :
  Obligatorisk

  Archer Margaret Scotford
  Realist social theory : the morphogenetic approach
  Cambridge : Cambridge University Press : 1995 : 354 s. :
  ISBN: 0-521-48176-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tourish Dennis
  ’Evidence Based Management’, or ‘Evidence Oriented Organizing’? A critical realist perspective
  Ingår i:
  Organization [Elektronisk resurs]
  London : Sage : 1999- : 20 : sid. 173-192 :
  Obligatorisk

  Marxism

  Marxism and social science
  Gamble Andrew, Marsh David, Tant Tony
  Basingstoke : Macmillan : 1999 : 381 s. :
  ISBN: 0-333-65595-8
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Burnham Peter
  Class, capital and crisis. A return to fundamentals
  Ingår i:
  Political studies review [Elektronisk resurs]
  Oxford : Blackwell : 2003- : 8 : sid. 27-39 :
  Obligatorisk

  Pearce Carol
  A critique of Marxism-Leninism as theory and praxis
  Ingår i:
  Review of African political economy [Elektronisk resurs]
  19uu- : sid. 102-114 :
  Obligatorisk

  The new 'hidden abode': reflections on value and labour in the new economy
  Böhm Steffen, Land Chris
  Ingår i:
  Sociological review (Oxford) [Elektronisk resurs]
  Oxford : Blackwell : 1997- : 60 : sid. 217-240 :

  Creaven Sean
  Marxism and realism : a materialistic application of realism in the social sciences
  London : Routledge : 2000 : 325 s. :
  ISBN: 0-415-23622-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Post-Colonialsm

  Loomba Ania
  Colonialism/postcolonialism
  Third edition. : 2015 : 304 pages :
  ISBN: 1138807184
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Postcolonialism, feminism, and religious discourse
  Donaldson Laura E, Kwok Pui-lan
  New York : Routledge : 2002 : 219 s. :
  ISBN: 0-415-92887-7 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Rattansi Ali
  Postcolonialism and Its Discontents
  Ingår i:
  Economy and society [Elektronisk resurs]
  London : Routledge : 2000- : 26 : sid. 480-800 :
  Obligatorisk

  Reimerson Elsa
  Between nature and culture: Exploring space for indigenous agency in the Convention on Biological Diversity
  Ingår i:
  Environmental politics [Elektronisk resurs].
  London : Taylor & Francis : 2001- : 22 : sid. 992-1009 :
  Obligatorisk

  Orientalism
  Said Edward W., Sjöström Hans O.
  [Ny utg.] : Stockholm : Ordfront : 2000 : 517 s. :
  ISBN: 91-7324-794-4
  Se bibliotekskatalogen Album