Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Strategier och verktyg för kvalitetsarbete, 7,5 hp

Engelskt namn: Strategies and tools in quality management

Denna kursplan gäller: 2017-08-21 och tillsvidare

Kurskod: 5TN028

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Gemensamt Tekn nat fakultet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-08-23

Innehåll

Kursen behandlar ett företags grundläggande förutsättningar, dess processer och styrning. Begreppet kvalitet och den historiska framväxten av verksamhetsfilosofier och koncept som Lean, Six Sigma och kvalitetssystem behandlas.
Lean är en filosofi som fokuserar på att effektivisera verksamhetens processflöden och syftar till att eliminera alla faktorer som inte långsiktigt skapar värde för kunden. Six Sigma är ett faktabaserat och resultatfokuserat förbättringskoncept som används för att i projektform identifiera processers problem, fastställa grundorsakerna samt ta fram förbättringar. Kärnan i Six Sigma är att mäta och analysera och därmed basera förändringar på fakta.
I anknytning till Lean diskuteras den japanska verksamhetsfilosofin och västerländska tillämpningar av Lean. Viktiga principer som kundvärde, process, enstycksflöde, förbrukningsstyrning och ständiga förbättringar lyfts fram. I kursen behandlas problemlösningsmodellen PDCA samt vanliga Lean-verktyg som bland annat 5S, värdeflödesanalys och rotorsaksanalys. Även ledarskapet i en leanorganisation diskuteras.
Inom Six Sigma ges en bild av dess helhetskoncept, organisation samt problemlösningsmodellen DMAIC bestående av faserna definiera, mäta, analysera, förbättra och kontrollera. Kursen tar översiktligt upp de verktyg som ofta används inom Six Sigma, som FMEA, de 7 QCT-verktygen, styrdiagram, duglighetsanalys, och mätsystemanalys.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
  • beskriva bakgrunden till Lean och Six Sigma och vilken betydelse den har fått i dagens organisationer
  • förklara olika kvalitetsbegrepp och redogöra för vikten av kvalitetsarbete vid både utveckling och produktion av varor och tjänster
  • förklara ledarskapets betydelse vid kvalitets- och förbättringsarbete
  • redogöra för strategierna och principerna bakom Lean och Six Sigma
  • redogöra för metoder för utformning, analys och styrning av processer
  • beskriva de i kursen presenterade verktygen för kvalitets- och förbättringsarbete
  • förklara tillvägagångsätten vid användningen av problemlösningsmodellerna PDCA och DMAIC
  • beskriva vanliga roller och rollstrukturer vid förbättringsprojekt med Six Sigma

Färdighet och förmåga
  • tillämpa de i kursen presenterade verktygen för kvalitets- och förbättringsarbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kritiskt diskutera strategierna och principerna bakom Lean.

 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst två års sammanlagda studier inkluderande 15 hp i matematisk statistik eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, litteraturseminarier samt handledning under laborationer och praktiska övningar. Under kursen inbjuds gästföreläsare med olika perspektiv på kvalitetsarbete. Alla redovisningstillfällen är obligatoriska moment i kursen.

Examination

Examinationen sker genom skriftligt prov och gruppuppgift, litteraturseminarier och skriftliga redovisningar av datorlaborationer. På det skriftliga provet ges något av omdömena Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På gruppuppgiften, litteraturseminarierna och de skriftliga redovisningarna av datorlaborationerna ges något av omdömena Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på kursen krävs det att alla examinerande delar är godkända. Betyget på kursen bestäms av omdömet på det skriftliga provet.

Studerande som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för att få ett högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 34

Lean : gör avvikelser till framgång
Petersson Per, Ahlsén Svante
3., [omarb.] uppl. : Bromma : Part Media : 2015 : 357 s. :
ISBN: 9789198037234
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Sex Sigma : resultatorienterat förbättringsarbete som ger ökad lönsamhet och nöjdare kunder vid produktion av varor och tjänster
Sörqvist Lars, Höglund Folke
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 184 s. :
ISBN: 9789144114378
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst