"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Supply Chain Management II, 7,5 hp

Engelskt namn: Supply Chain Management II

Denna kursplan gäller: 2021-08-23 och tillsvidare

Kurskod: 2FE198

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Företagsekonomi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: USBE Företagsekonomi

Beslutad av: Rektor vid Handelshögskolan, 2013-06-13

Reviderad av: Rektor för Handelshögskolan, 2021-05-27

Innehåll

Supply chain management har utvecklats från ett operativt område, fokuserat på optimeringen av en organisations inkommande varuflöden, till ett område för strategisk hantering av logistiska system i en övergripande resursflödeskedja. Denna resursflödeskedja innehåller vanligtvis en mängd sammanlänkade organisationer lokalt, regionalt och globalt. Supply chain management II är en avancerad kurs om frågeställningar som kommer upp i planerandet av resursflöden, inte endast med avseende på den fokala organisationen utan även på övergripande industriella nätverk, samhället i övrigt och miljön. Därför är även hållbar utveckling av central betydelse i kursen. I detta sammanhang behandlas särskilt transporter och klimatförändring, relaterade till globala, nationella och lokala förhållanden och åtaganden. Exempel på andra viktiga områden som behandlas i kursen är returlogistik och utkontraktering. I returlogistik måste organisationer inte endast ta hänsyn till sina produkter utan även till avfallshantering. Vid utkontraktering uppstår såväl direkta som indirekta ansvar för organisationer, etiskt och avtalsmässigt, att hantera miljökonsekvenser likväl som sociala frågor inom det övergripande leveranssystemet.

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs ska den studerande kunna: 

  • visa analytiska och integrerande förmågor i frågor om leveranssystemets inre och yttre effektivitet, med användning av olika perspektiv i termer av värden och teoribas
  • applicera tillägnad kunskap för att möjliggöra beslutsfattande baserat på strategiska överväganden inom leveranssystemet, inklusive intressentdialog
  • analysera och utvärdera betydelsen av stora utmaningar i leverantörsnätverk, särskilt resursbegränsningar, miljörisker och sociala frågor
  • analysera och utvärdera den ökade rollen för returlogistik och utkontraktering om supply chain management
  • visa förmåga att utvärdera behov av omställning inom handel och logistik till följd av klimatförändringen
  • visa förmåga att arbeta med, och presentera, avancerade och integrerande praktiska frågor om supply chain management i organisationer

Behörighetskrav

90 hp varav 7,5 hp  Supply Chain Management I eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Lärandet stöds genom en fallstudie där studenterna arbetar med olika delar av ett större verkligt fall. Gentemot detta behandlas konventionella frågor inom supply chain management, såsom lokalisering, transport, kostnadseffektivitet, leveranssäkerhet och optimering, tillsammans med frågor som hör till ekologisk hållbarhet och globalt ansvarstagande. Studenternas grundläggande förståelse inom supply chain management sträcks nu ut till den strategiska nivån. I huvudsak läggs arbetet upp kring en vetenskapligt baserad rapport där studenterna använder sin tidigare kunskap tillsammans med modern forskning inom supply chain management med ett miljöperspektiv.

Examination

Examineringen består i en projektuppgift, en individuell skriftlig tentamen samt genom seminariedeltagande. Ett större fall, inom vilket studenter kommer att utföra specifika uppgifter, kommer att användas genom kursen. Ett godkänt betyg krävs på var och en av kursens delar

Följande betygssystem används:

Väl godkänd, (VG, 75 % eller mer),
Godkänd, (G, 50 % eller mer), och
Underkänd (U, mindre än 50 %).

Betyg på kursen utdelas när studenten har blivit godkänd på alla ingående examinationer och obligatoriska kurselement.
 
För att uppnå betyget Väl godkänd på kurser bestående av fyra lika stora moment måste studenten ha uppnått det betyget VG i minst tre av fyra kursmoment. För övriga kurser ges betyget VG när studenten uppnått minst 75 % av den sammanlagda vägda poängsumman.

För student som underkänts vid respektive moments avslutande provtillfälle anordnas ett nytt provtillfälle inom ca 2 månader. Därutöver förekommer extra tentamensmöjlighet varje läsår veckan före höstterminsstart. Kompletteringar av obligatoriska uppgifter skall ske senast två veckor efter moments slutdatum. Obligatoriska delar (seminarium, PM-uppgifter, praktikfallsuppgifter, cases, datorövningar etc.) som ej görs under avsatt tid får fullgöras nästa gång kursen ges. Om formen för examination ej går att upprepa, kan annan form användas.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

När en student har underkänts på en examination vid två tillfällen, har han eller hon rätt att begära att få en annan betygsättande lärare. En skriftlig begäran om att få en annan examinator skall inlämnas till studierektorn senast två veckor innan nästa examinationsmöjlighet. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om anpassad examinationsform.
 
Studenter som har blivit godkända på en examination kan inte göra en omtentamen för att få ett högre betyg.
Student som inte kan uppvisa giltig fotolegitimation eller motsvarande får inte delta i tentamensskrivning.

Disciplinära åtgärder kan vidtas mot student som använder otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas. Regler och föreskrifter gällande produktionen av akademiska texter, och korrekt källhänvisning kommer att tillämpas på alla skriftliga uppgifter (se instruktioner i Företagsekonomis uppsatsmanual). Texter kan komma att kontrolleras mot Urkunds källor. I övrigt gäller Umeå universitets regelverk för utbildning på grund- och avancerad nivå.

Undervisningsaktiviteter förutsätts stödja studenterna i att uppnå lärandemålen, vilket bland annat kan ske genom att förklara, fördjupa, komplettera eller ge kontraster till kurslitteraturen och annat kursmaterial.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande sker enligt Umeå universitets tillgodoräknandeordning.
Kursen överlappar helt eller delvis 2FE199-201 och kan därmed inte tas med i samma examen

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 34

Kurslitteratur

Kursen baseras på vetenskapliga artiklar och rapporter (cirka 400-600 sidor) som presenteras senast vid kursstart. Materialet kommer att finnas tillgängligt via universitetsbibliotekets databaser eller göras tillgängligt på annat sätt.

Referenslitteratur

Umeå School of Business, Economics and Statistics USBE. Thesis writing in Business Administration. Thesis manual. (latest edition)
USBE Företagsekonomi :
https://www.umu.se/en/student/usbe/thesis-and-degree-project-work/

Ytterligare individuell litteratur som fokuserar på specifika ämnen kan komma att krävas för att momentets uppgifter ska kunna färdigställas.