Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska för åk 4-6, kurs 1, 15 hp

Engelskt namn: Swedish for Grades 4-6, Course 1

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 6SV024

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanisitsk fakultetsnämnd, 2011-08-15

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2021-09-13

Innehåll

Med fokus på år 4-6 behandlas språk-, skriv- och läsutveckling samt undervisningsstrategier relaterade till aktuell forskning, styrdokument och beprövad erfarenhet.

Delkurs 1: Barns språkutveckling (5hp)
Delkursen behandlar frågor om identitet, interaktion, språklig variation och attityder ur ett sociolingvistiskt- och literacyperspektiv. Språkutveckling studeras utifrån grammatiska och betydelsemässiga aspekter. Vidare behandlas interaktionens betydelse och språkmiljöns inverkan på lärande. Betydelsen av barns språkliga medvetenhet diskuteras, liksom interaktionens betydelse och språkmiljöns inverkan på barns språkutveckling och lärande. Planering av goda lärandemiljöer för alla barns språkutveckling behandlas, och didaktiska förhållningssätt diskuteras. Språk- och litteracitetsutveckling i det flerspråkiga och mångkulturella samhället behandlas. Retoriken som verktyg för tal och skrift presenteras och tillämpas. Ett processorienterat förhållningssätt och responsarbete introduceras.

Delkurs 2: Skönlitteraturens roll i läs- och skrivutvecklingen (5hp)
Läsförståelse behandlas ur ett didaktiskt och språkinriktat perspektiv, varvid innehåll och språk i olika texter granskas och bearbetas. Barnlitteraturens historia och genrer beskrivs. Skönlitteraturens betydelse för barns språkutveckling studeras och bearbetas ur ett litteraturvetenskapligt och didaktiskt perspektiv, varvid frågor som rör intersektionalitet, berättartekniska och multimodala perspektiv uppmärksammas. IKT och estetiska lärprocesser bearbetas både teoretiskt och praktiskt i samband med skriftspråkslärande. Studenten övar sig att skriva diskursiv text.

Delkurs 3: Läs- och skrivutveckling (5hp) 
Svenska språkets grammatik behandlas övergripande. Teorier om skrivinlärning och skrivutveckling samt läsmetodiska teorier och strategier, innefattande avkodning och läsförståelse behandlas översiktligt samt belyses utifrån ett flerspråkighetsperspektiv. Den fortsatta läs- och skrivutvecklingen betonas och läs- och skrivmetodiska strategier praktiseras. Modulen ger en översikt om texttyper och härvid behandlas även informationssökning och källkritik. Studenten övar sig att skriva diskursiv text.

Förväntade studieresultat

Delkurs 1
För betyget Godkänd ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
 • redogöra övergripande för barns talspråkutveckling i relation till svenskans fonologi och fonetik;
 • redogöra för barns tidiga skriftspråksutveckling;
 • redogöra för relationen mellan ord och begrepp samt barns begreppsutveckling; 
 • redogöra övergripande för språket som socialt och kulturellt fenomen;
 • redogöra och diskutera olika språklärande miljöers påverkan på första- och andraspråkselevers språklärande.
Färdighet och förmåga
 • planera och presentera språkutvecklande undervisningssituationer och motivera planeringen mot bakgrund av de teorier som kursen behandlar;
 • utföra enklare analys av barns muntliga språk och tidiga skriftspråk;
 • disponera och presentera ett innehåll med retoriska verktyg muntligt och skriftligt;
 • uttrycka sig klart, funktionellt och normenligt i skrift.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa självkännedom om sitt ledarskap i förhållande till sin retoriska förmåga och identifiera sitt eget behov av ytterligare utveckling.
Delkurs 2
För betyget Godkänd ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
 • redogöra översiktligt för barn- och ungdomslitteraturens historia och utmärkande drag i olika genrer samt barnromanens olika berättarperspektiv;
 • tolka och reflektera över innehåll i barn- och ungdomslitteratur.

Färdighet och förmåga
 • analysera barnromanen utifrån litteraturvetenskapliga begrepp;
 • föreslå och använda didaktiska metoder för bearbetning av litteratur;
 • analysera och diskutera barn- och ungdomslitteraturens och mediers roll i barns språk-, läs- och skrivutveckling;
 • tolka och diskutera språk och innehåll i barnlitteratur ur ett intersektionellt perspektiv;
 • diskutera hur olika läsförståelsestrategier kan användas i undervisningen;
 • använda skrivmetodiska strategier;
 • använda IKT och estetiska verktyg i språkundervisningen;
 • uttrycka sig klart, funktionellt och normenligt i skrift.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över IKT och estetiska verktygs användning i språkundervisningen.
Delkurs 3
För betyget Godkänd ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
 • redogöra övergripande för svenska språkets grammatik;
 • redogöra för teorier om barns skriv- och läsutveckling samt relatera dessa till grundskolans styrdokument;
 • redogöra för och diskutera olika läs- och skrivstrategiers påverkan på barns lärande;
 • beskriva utmärkande drag i olika texttyper;
 • beskriva och jämföra olika språkutvecklande strategier med avseende på barns första- och andraspråksutveckling ur elev- och lärarperspektiv;
 • redogöra för källkritiska kriterier.
Färdighet och förmåga
 • genomföra enklare grammatisk analys för att tillämpa i undervisningen;
 • kritiskt förhålla sig till och argumentera för olika metoder i elevers läs- och skrivutveckling;
 • ge konstruktiv respons;
 • uttrycka sig klart, funktionellt och normenligt i skrift.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elevers första- och andraspråk;
 • visa självkännedom om sitt eget läsande och skrivande samt identifiera sitt eget behov av ytterligare läs- och skrivutveckling.

Behörighetskrav

Grundlärare som profession (UK), 6 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarier, redovisningar och gruppövningar. Seminarier redovisningar och gruppövningar är obligatoriska.

Examination

Delkurs 1: examineras genom redovisning, seminarier och skriftlig hemtentamen.

Delkurs 2: examineras genom seminarier, redovisning och skriftlig hemtentamen.

Delkurs 3: examineras genom seminarier, skriftlig salstentamen och skriftlig hemtentamen.

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Skriftliga tentamina bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. Övrig examination bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på moment som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. 

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk. 

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Alatalo Tarja
Läsundervisningens grunder
Andra upplagan : Malmö : Gleerup : [2019] : 319 sidor :
ISBN: 9789151102764
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Alatalo Tarja
Högläsning : didaktik för språk-, läs- och skrivutveckling
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 132 sidor :
ISBN: 9789144137889
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Språk i samspel : retorik för pedagoger
Almström Persson Gunilla, Blomström Vendela, Vogel Anna, Wirdenäs Karolina
1. uppl. : Stockholm : Aglaktuq : 2016 : 138 s. :
ISBN: 9789163920882
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Språklig sårbarhet i förskola och skola : : barnet, språket och pedagogiken
Bruce Barbro, Sventelius Eva, Ivarsson Ulrika, Svensson Anna-Karin
Lund : Studentlitteratur : 2016 : 264 s. :
ISBN: 9789144058160
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Kapitel 2-3 och 5-7

Chambers Aidan
Böcker inom och omkring oss
[Ny utg.] : Stockholm : Gilla böcker : 2014 : 293 s. :
ISBN: 978-91-86634-54-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 13-123

Einarsson Jan
Språket och språkarna
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 264 s. :
ISBN: 9789144076843
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kreativ grammatikundervisning : från förskoleklass till åk 6
Eriksson Jessica, Grönvall Fransson Camilla, Johansson Annelie
Andra upplagan : Ingarö : Columbus förlag : 2017 : 247 sidor :
ISBN: 978-91-85617-34-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet
Gibbons Pauline, Aldén Kristina, Sandell Ring Anniqa
Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 275 sidor :
ISBN: 9789144128948
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kåreland Lena
Skönlitteratur för barn och unga : historik, genrer, termer, analyser
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 248 s. :
ISBN: 978-91-44-08676-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 7-60, 91-154

Lundin Katarina
Språkets byggstenar : grammatik och textarbete för lärarstuderande F-6
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur AB : [2019] : 150 sidor :
ISBN: 9789144125367
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Parmenius-Swärd Suzanne
Läs- och skrivportalen > Moduler > Grundskola > Lässtrategier för sakprosa > 3. Vad är sakprosa
Skolverket : 2015 :
https://lasochskrivportalen.skolverket.se/webcenter/larportal/api/document/path/laslyftet/Material/Moduler/3-Grundskola/006_lasstrateger_for_sakprosa/del_03/material/Flik/Del_03_MomentA/Artiklar/M6_4-9_03A_01_sakprosa%20(1).docx
Obligatorisk

Greppa språket : ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet
2. uppl. : Stockholm : Skolverket : 2012 : 146 s. :
Fulltext
ISBN: 978-91-87115-26-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Strömquist Siv
Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
Åttonde upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 280 sidor :
ISBN: 9789151102504
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Tjernberg Catharina
Processinriktad läs- och skrivundervisning : en väg till inkludering?
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 198 sidor :
ISBN: 9789147124992
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Westlund Barbro
Aktiv läskraft : att undervisa i lässtrategier för förståelse : mellanstadiet
1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 280 s. :
ISBN: 9789127135987
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 11-172

Ett urval av texter kan tillkomma

Skönlitteratur

Vissa böcker läses av alla, men flertalet av titlarna fördelar kursansvarig ut gruppvis.

Ett annat jag : Projekt Gemini
Gerhardsen Carin, Lidbeck Petter
Stockholm : Rabén & Sjögren : [2019] : 178 sidor :
ISBN: 9789129714227
Se bibliotekskatalogen Album

Nidstången
Larsson Åsa, Korsell Ingela, Jonsson Henrik
Stockholm : Bonnier Carlsen : 2014 : 142 s. :
ISBN: 9789163879135
Se bibliotekskatalogen Album

Lindgren Astrid
Ronja rövardotter
R&S :
ISBN: 91-29-66748-8
Se bibliotekskatalogen Album

Nilsson Per
En morgon stod hon bara där : januari
Stockholm : Alfabeta : 2011 : 173 s. :
ISBN: 978-91-501-1286-3
Se bibliotekskatalogen Album

Cikada
Tan Shaun, Roseen Ulla
[Stockholm] : Lilla Piratförlaget : [2018] : 31 onumrerade sidor :
ISBN: 9789178130290
Se bibliotekskatalogen Album

Kattvinden
Öberg Helena, Lidström Kristin
Stockholm : Mirando bok : 2018 : 351 sidor :
ISBN: 9789198330373
Se bibliotekskatalogen Album

Fjädrar
Woodson Jacqueline, Dahl Alva
Stockholm : Natur & Kultur : 2019 : 157 sidor :
ISBN: 9789127161108
Se bibliotekskatalogen Album

Lindgren Barbro
Jättehemligt
[Rev. utg.] : Stockholm : Karneval : 2010 : 129 s. :
ISBN: 9789185703548
Se bibliotekskatalogen Album

Foley Douglas
Habib : meningen med livet
Stockholm : En bok för alla : [2018] : 213 sidor :
ISBN: 9789172217751
Se bibliotekskatalogen Album

Ivarsson Nina
Risulven Risulven
Stockholm : Rabén & Sjögren : [2017] : 153 sidor :
ISBN: 9789129703528
Se bibliotekskatalogen Album

Fågeln i mig flyger vart den vill
Lundberg Sara, Sundqvist Alexandra
Stockholm : Bokförlaget Mirando : [2017] : 119 onumrerade sidor :
ISBN: 9789198330335
Se bibliotekskatalogen Album

Lindell Elin
Den där Jonny Jonsson Johnson
Stockholm : Alfabeta : [2018] : 174 sidor :
ISBN: 9789150120370
Se bibliotekskatalogen Album

Din tur, Adrian
Öberg Helena, Lidström Kristin
Stockholm : Mirando : 2015 : 59 s. :
ISBN: 9789198139679
Se bibliotekskatalogen Album

Stark Ulf
Dårfinkar & dönickar
Stockholm : Bonnier Carlsen : 2017 : 189 sidor :
ISBN: 9789163899607
Se bibliotekskatalogen Album

Gripe Maria
Agnes Cecilia : en sällsam historia
[Ny utg.] : Stockholm : Bonnier Carlsen : 2014 : 296 s. :
ISBN: 9789163882036
Se bibliotekskatalogen Album

Styrdokument

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2019
Sjätte upplagan : [Stockholm] : Skolverket : 2019 : 299 sidor :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 9789138327500
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album