"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska för åk 4-6, kurs 2, 7,5 hp

Engelskt namn: Swedish for Grades 4-6, Course 2

Denna kursplan gäller: 2020-08-17 och tillsvidare

Kurskod: 6SV025

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanisitsk fakultetsnämnd, 2011-11-16

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2019-11-04

Innehåll

Kursen syftar till att utveckla kunskaper inom skriv- och läsundervisning i år 4-6 ur teoretiska och didaktiska perspektiv varvid vikten av kontinuitet och mångfald betonas.

Kursen behandlar olika aspekter på literacy och multimodalitet. Texter, innefattande tryckta och digitala läromedel samt elevtexter, analyseras och granskas med hjälp av grammatiska och textanalytiska verktyg. Det litteraturvetenskapliga, intersektionella och didaktiska perspektivet bildar bakgrund för analys av barnlyrik, saga och fantasy. Skönlitteratur som läromedel diskuteras och läsförståelseundervisning fördjupas, varvid textsamtalet som verktyg betonas. I kursen fördjupas diskussionen om olika faktorer som kan påverka skriv- och läsutveckling ur ett första- och andraspråksperspektiv. Studenterna analyserar olika diagnostiska verktyg och använder sig av dessa när de dokumenterar, bedömer samt kommunicerar barns skriv- och läsutveckling. Kursen behandlar språkinriktad undervisning och skrivande med fokus på instruerande och utredande text. I samband med detta övar studenten sitt eget skrivande. Den retoriska modellen som verktyg för tal och skrift tillämpas. Skolpraktikens texttyper behandlas och lärarens professionella skrivande övas.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

 • ge en fördjupad redogörelse för teorier och aktuell forskning om skriv- och läsutveckling, i ett flerspråkighetsperspektiv samt ett första- och andraspråksperspektiv;
 • visa fördjupad förståelse för grammatiken som verktyg i arbetet med elevtexter;
 • jämföra olika lässtrategiers påverkan på barns lärande;
 • jämföra olika didaktiska strategier för skriv- och läsutveckling utifrån aktuell forskning.

Färdighet och förmåga

 • analysera och granska texter med hjälp av olika metoder och modeller;
 • motivera val av och planera för skönlitteratur och/eller sakprosa i undervisningen;
 • planera och utvärdera skriv- och läsundervisning med utgångspunkt i teorier, styrdokument och beprövad erfarenhet;
 • utifrån dokumentation ställa samman ett skriftligt omdöme;
 • skriva mottagaranpassade och välformulerade texter som ingår i den professionella lärarens yrkesutövning;
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk;
 • använda retoriska verktyg i tal och skrift.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • värdera och reflektera över barns och ungdomars mediavärld ur ett didaktiskt perspektiv och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens inom området för det pedagogiska arbetet;
 • reflektera över barnlyrikens, sagans och fantasyns etiska och intersektionella dimensioner.

Behörighetskrav

Svenska för åk 4-6 10 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarier, redovisningar och gruppövningar. Seminarier och redovisningar är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen, redovisningar och seminarier. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Kursen bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande har uppnått detta betyg på den skriftliga hemtentamen.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov. Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas.

Litteratur