Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska för åk 4-6, kurs 2, 7,5 hp

Engelskt namn: Swedish for Grades 4-6, Course 2

Denna kursplan gäller: 2020-08-17 och tillsvidare

Kurskod: 6SV025

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanisitsk fakultetsnämnd, 2011-11-16

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2019-11-04

Innehåll

Kursen syftar till att utveckla kunskaper inom skriv- och läsundervisning i år 4-6 ur teoretiska och didaktiska perspektiv varvid vikten av kontinuitet och mångfald betonas.

Kursen behandlar olika aspekter på literacy och multimodalitet. Texter, innefattande tryckta och digitala läromedel samt elevtexter, analyseras och granskas med hjälp av grammatiska och textanalytiska verktyg. Det litteraturvetenskapliga, intersektionella och didaktiska perspektivet bildar bakgrund för analys av barnlyrik, saga och fantasy. Skönlitteratur som läromedel diskuteras och läsförståelseundervisning fördjupas, varvid textsamtalet som verktyg betonas. I kursen fördjupas diskussionen om olika faktorer som kan påverka skriv- och läsutveckling ur ett första- och andraspråksperspektiv. Studenterna analyserar olika diagnostiska verktyg och använder sig av dessa när de dokumenterar, bedömer samt kommunicerar barns skriv- och läsutveckling. Kursen behandlar språkinriktad undervisning och skrivande med fokus på instruerande och utredande text. I samband med detta övar studenten sitt eget skrivande. Den retoriska modellen som verktyg för tal och skrift tillämpas. Skolpraktikens texttyper behandlas och lärarens professionella skrivande övas.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
 • ge en fördjupad redogörelse för teorier och aktuell forskning om skriv- och läsutveckling, i ett flerspråkighetsperspektiv samt ett första- och andraspråksperspektiv;
 • visa fördjupad förståelse för grammatiken som verktyg i arbetet med elevtexter;
 • jämföra olika lässtrategiers påverkan på barns lärande;
 • jämföra olika didaktiska strategier för skriv- och läsutveckling utifrån aktuell forskning.
Färdighet och förmåga
 • analysera och granska texter med hjälp av olika metoder och modeller;
 • motivera val av och planera för skönlitteratur och/eller sakprosa i undervisningen;
 • planera och utvärdera skriv- och läsundervisning med utgångspunkt i teorier, styrdokument och beprövad erfarenhet;
 • utifrån dokumentation ställa samman ett skriftligt omdöme;
 • skriva mottagaranpassade och välformulerade texter som ingår i den professionella lärarens yrkesutövning;
 • använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm och visa förmåga att mottagar- och situationsanpassa sitt skriftspråk;
 • använda retoriska verktyg i tal och skrift.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera och reflektera över barns och ungdomars mediavärld ur ett didaktiskt perspektiv och visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och kompetens inom området för det pedagogiska arbetet;
 • reflektera över barnlyrikens, sagans och fantasyns etiska och intersektionella dimensioner.

Behörighetskrav

Svenska för åk 4-6 10 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarier, redovisningar och gruppövningar. Seminarier och redovisningar är obligatoriska.

Examination

Kursen examineras genom skriftlig hemtentamen, redovisningar och seminarier. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Kursen bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande har uppnått detta betyg på den skriftliga hemtentamen.

Student som erhållit godkänt betyg får ej genomgå förnyat prov. Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov) på kurs där hon/han någon gång har registrerats. Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.

Studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas.

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 40

  Kurslitteratur

  Språk i samspel : retorik för pedagoger
  Almström Persson Gunilla, Blomström Vendela, Vogel Anna, Wirdenäs Karolina
  1. uppl. : Stockholm : Aglaktuq : 2016 : 138 s. :
  ISBN: 9789163920882
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 86-138

  Mångfaldens möjligheter : litteratur- och språkdidaktik i Norden [Elektronisk resurs] : Elfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Göteborg, 5-6 december 2013
  Andersson Peter, Holmberg Per, Lyngfelt Anna, Nordenstam Anna
  Göeborg : Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning / Göteborgs universitet : 2014 : 377 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-141971
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 131-153

  Andersson Varga Pernilla
  Elever skriver
  Skolverket :
  Lärportalen: Modul: Tolka och skriva text Del 4: Elever skriver
  Obligatorisk

  Poetry in third grade: Getting started
  Carver Sekeres , Gregg
  The Reading Teacher : 2007 :
  Länk
  Obligatorisk

  Böcker inom och omkring oss
  Chambers Aidan, Chambers Aidan., Kuick Katarina
  Ny, rev., utg. : Huddinge : X Publishing : 2011 : 293 s. :
  ISBN: 978-91-85763-19-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 127-288

  Skrivundervisningens grunder
  Forsling Karin, Tjernberg Catharina
  Första upplagan : Malmö : Gleerups : [2020] :
  ISBN: 9789151102788
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ivanic Roz
  Discourses of Writing and Learning to Write
  Language and Education, vol. 18, No. 3. 2004. S. 220-245 : 2004 :
  Länk
  Obligatorisk

  Att undervisa nyanlända : metoder, reflektioner och erfarenheter
  Kaya Anna, Persson John
  1. uppl. : Stockholm : Natur & Kultur : 2016 : 267 s. :
  ISBN: 9789127146648
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Langer Judith A.
  Litterära föreställningsvärldar : litteraturundervisning och litterär förståelse
  Andra upplagan : Göteborg : Daidalos : 2017 : 243 sidor :
  ISBN: 9789171735140
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 13-40, 57-63, 99-122, 157-172

  Skrivrespons och bedömning av texter
  Skar Gustaf, Berge Kjell Lars
  Skolverket :
  Lärportalen: Modul: Skriva i alla ämnen, åk 4-6 Del 7: Skrivrespons och bedömning av texter
  Obligatorisk

  Nya språket lyfter! Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs
  Skolverket : 2017 :
  https://www.skolverket.se/publikationer?id=2474
  Obligatorisk

  Den skriftliga individuella utvecklingsplanen
  Stockholm : Skolverket : 2013 : 19 s. :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789175590707
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tjernberg Catharina
  Processinriktad läs- och skrivundervisning : en väg till inkludering?
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 198 sidor :
  ISBN: 9789147124992
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Westlund Barbro
  Aktiv läskraft : att undervisa i lässtrategier för förståelse : mellanstadiet
  1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 280 s. :
  ISBN: 9789127135987
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 173-209

  Wolf Lars
  Till dig en blå tussilago : att läsa och skriva lyrik i skolan
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 127 s. :
  ISBN: 91-44-00241-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 25-40, 58-65

  Öhman Anders
  Skugga intrigen
  Skolverket : 2016 :
  https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Gymnasieskola/011-perspektiv_litteraturundervisning/del_06
  Obligatorisk

  Ytterligare litteratur och artiklar kan tillkomma.

  Styrdokument

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2019
  Sjätte upplagan : [Stockholm] : Skolverket : 2019 : 299 sidor :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327500
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skönlitteratur

  Flickan med svavelstickorna
  Andersen H. C., Hartmann Susanna, Erlandsson Anita, Jensen Jørn
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2005 : 16 s. :
  ISBN: 91-622-6876-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den ståndaktige tennsoldaten
  Andersen H. C., Carstensen Bodil, Erlandsson Anita, Jensen Jørn
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2005 : 24 s. :
  ISBN: 91-622-6878-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mio, min Mio
  Lindgren Astrid, Wikland Ilon
  11. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2003 : 178, [2] s. :
  ISBN: 91-29-65770-9 (inb.) : 155:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Harry Potter och de vises sten
  Rowling J. K., Fries-Gedin Lena
  6. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2010 : 374 s. :
  ISBN: 978-91-29-67535-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  En valfri folksaga ur bröderna Grimms samlingar

  Referenslitteratur

  Lundin Katarina
  Språkets byggstenar : grammatik och textarbete för lärarstuderande F-6
  Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur AB : [2019] : 150 sidor :
  ISBN: 9789144125367
  Se bibliotekskatalogen Album

  Strömquist Siv
  Skrivboken : skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
  Åttonde upplagan : Malmö : Gleerups : [2019] : 280 sidor :
  ISBN: 9789151102504
  Se bibliotekskatalogen Album

  Barnens versbok : en antologi
  Forslind Ann, Widerberg Siv, Widerberg Gertrud
  Stockholm : Litteraturfrämjandet : 1986 : 261, [11] s. :
  ISBN: 91-7448-385-4 ; 10:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Karlsson Ola
  Svenska skrivregler
  Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11149-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gröngölingen är på väg : dikter för barn och andra
  Lindgren Barbro, Olausson Säll Katarina
  [Ny utg.] : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2010 : 52 s. :
  ISBN: 978-91-29-67215-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Melin Mårten
  Varm tass i mörkret
  Höganäs : Hegas : 2007 : 29 s. :
  ISBN: 9789186651725
  Se bibliotekskatalogen Album

  I denna vida värld : verser från många länder för barn och vuxna : en antologi
  Nordqvist Margareta, Lundgren Gunilla, Widerberg Siv
  Stockholm : En bok för alla : 1993 : 176 s. :
  ISBN: 91-7448-725-6 (inb.) ; 40:00
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Urval)

 • Giltig från: 2020 vecka 35

  Kurslitteratur

  Mångfaldens möjligheter : litteratur- och språkdidaktik i Norden [Elektronisk resurs] : Elfte nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning, Göteborg, 5-6 december 2013
  Andersson Peter, Holmberg Per, Lyngfelt Anna, Nordenstam Anna
  Göeborg : Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning / Göteborgs universitet : 2014 : 377 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-141971
  Obligatorisk
  Läsanvisning: s. 131-153

  Skrivande och skrivundervisning i alla ämnen
  Bergh Nestlog Eva, Danielsson Kristina, Krogh Ellen
  Skolverket :
  Lärportalen: Modul: Skriva i alla ämnen, åk 4-6 Del 1: Skrivande och skrivundervisning i alla ämnen
  Obligatorisk

  Poetry in third grade: Getting started
  Carver Sekeres , Gregg
  The Reading Teacher : 2007 :
  Länk
  Obligatorisk

  Språk i samspel : retorik för pedagoger
  Almström Persson Gunilla, Blomström Vendela, Vogel Anna, Wirdenäs Karolina
  1. uppl. : Stockholm : Aglaktuq : 2016 : 138 s. :
  ISBN: 9789163920882
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 86-138

  Andersson Varga Pernilla
  Elever skriver
  Skolverket :
  Lärportalen: Modul: Tolka och skriva text Del 4: Elever skriver
  Obligatorisk

  Barton David
  Literacy : an introduction to the ecology of written language
  2. ed. : Malden, MA : Blackwell : 2007 : 245 s. :
  ISBN: 1-4051-1114-3 (hardback)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 1-50

  Böcker inom och omkring oss
  Chambers Aidan, Chambers Aidan., Kuick Katarina
  Ny, rev., utg. : Huddinge : X Publishing : 2011 : 293 s. :
  ISBN: 978-91-85763-19-1
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 127-288

  Flerspråkiga elever : effektiv undervisning i en utmanande tid
  Cummins Jim, Wadensjö Patricia
  Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 305 sidor :
  ISBN: 978-91-27-81875-0
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 13-179, 219-251, 287-303

  Se texten! : multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete
  Danielsson Kristina, Selander Staffan
  1. uppl. : Malmö : Gleerup : 2014 : 177 s. :
  ISBN: 9789140678140
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 17-80

  Ivanic Roz
  Discourses of Writing and Learning to Write
  Language and Education, vol. 18, No. 3. 2004. S. 220-245 : 2004 :
  Länk
  Obligatorisk

  Langer Judith A.
  Litterära föreställningsvärldar : litteraturundervisning och litterär förståelse
  Andra upplagan : Göteborg : Daidalos : 2017 : 243 sidor :
  ISBN: 9789171735140
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 13-40, 57-63, 99-122, 157-172

  Skrivrespons och bedömning av texter
  Skar Gustaf, Berge Kjell Lars
  Skolverket :
  Lärportalen: Modul: Skriva i alla ämnen, åk 4-6 Del 7: Skrivrespons och bedömning av texter
  Obligatorisk

  Greppa flerspråkigheten [Elektronisk resurs] : en resurs i lärande och undervisning
  Svensson Gudrun, Rosén Jenny, Straszer Boglárka, Wedin Åsa
  Skolverket : 2018-02-26T09:00:00+01:00 :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=3905
  ISBN: 978-91-7559-316-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Nya språket lyfter! Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk för grundskolans årskurs
  Skolverket : 2017 :
  https://www.skolverket.se/publikationer?id=2474
  Obligatorisk

  Den skriftliga individuella utvecklingsplanen
  Skolverket : 2017 :
  Länk med film
  Obligatorisk

  Strömquist Siv
  Skrivboken 7:e uppl : Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
  Gleerups : 2014 : s. :
  ISBN: 9789140687487
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Tjernberg Catharina
  Processinriktad läs- och skrivundervisning : en väg till inkludering?
  Första upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 198 sidor :
  ISBN: 9789147124992
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Westlund Barbro
  Aktiv läskraft : att undervisa i lässtrategier för förståelse : mellanstadiet
  1. uppl. : Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 280 s. :
  ISBN: 9789127135987
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 173-209

  Wolf Lars
  Till dig en blå tussilago : att läsa och skriva lyrik i skolan
  Lund : Studentlitteratur : 1997 : 127 s. :
  ISBN: 91-44-00241-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 25-40, 58-65

  Öhman Anders
  Skugga intrigen
  Skolverket : 2016 :
  https://larportalen.skolverket.se/#/modul/5-las-skriv/Gymnasieskola/011-perspektiv_litteraturundervisning/del_06
  Obligatorisk

  Ytterligare litteratur och artiklar kan tillkomma.

  Styrdokument

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2019
  Sjätte upplagan : [Stockholm] : Skolverket : 2019 : 299 sidor :
  Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
  ISBN: 9789138327500
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ytterligare litteratur, texter och artiklar på 100 sidor kan tillkomma

  Skönlitteratur

  Flickan med svavelstickorna
  Andersen H. C., Hartmann Susanna, Erlandsson Anita, Jensen Jørn
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2005 : 16 s. :
  ISBN: 91-622-6876-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Den ståndaktige tennsoldaten
  Andersen H. C., Carstensen Bodil, Erlandsson Anita, Jensen Jørn
  1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2005 : 24 s. :
  ISBN: 91-622-6878-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Mio, min Mio
  Lindgren Astrid, Wikland Ilon
  11. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2003 : 178, [2] s. :
  ISBN: 91-29-65770-9 (inb.) : 155:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Harry Potter och de vises sten
  Rowling J. K., Fries-Gedin Lena
  6. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2010 : 374 s. :
  ISBN: 978-91-29-67535-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  En valfri folksaga ur bröderna Grimms samlingar

  Referenslitteratur

  Vägar till grammatik
  Boström Lena, Josefsson Gunlög, Wilby Ursula
  1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2006 : 213 s. :
  ISBN: 91-44-03785-6
  Se bibliotekskatalogen Album

  Barnens versbok : en antologi
  Forslind Ann, Widerberg Siv, Widerberg Gertrud
  Stockholm : Litteraturfrämjandet : 1986 : 261, [11] s. :
  ISBN: 91-7448-385-4 ; 10:00
  Se bibliotekskatalogen Album

  Karlsson Ola
  Svenska skrivregler
  Fjärde upplagan : Stockholm : Liber : 2017 : 308 sidor :
  ISBN: 978-91-47-11149-7
  Se bibliotekskatalogen Album

  Gröngölingen är på väg : dikter för barn och andra
  Lindgren Barbro, Olausson Säll Katarina
  [Ny utg.] : Stockholm : Rabén & Sjögren : 2010 : 52 s. :
  ISBN: 978-91-29-67215-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Melin Mårten
  Varm tass i mörkret
  Höganäs : Hegas : 2007 : 29 s. :
  ISBN: 9789186651725
  Se bibliotekskatalogen Album

  I denna vida värld : verser från många länder för barn och vuxna : en antologi
  Nordqvist Margareta, Lundgren Gunilla, Widerberg Siv
  Stockholm : En bok för alla : 1993 : 176 s. :
  ISBN: 91-7448-725-6 (inb.) ; 40:00
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: (Urval)