Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska för F-3, kurs 1, 15 hp

Engelskt namn: Swedish for Early Years Classes and Grades 1-3, Course 1

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 6SV021

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2011-08-15

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2021-09-13

Innehåll

Med fokus på F-3 behandlas språk-, skriv- och läsutveckling samt undervisningsstrategier relaterade till aktuell forskning, styrdokument och beprövad erfarenhet. 

Delkurs 1: Barns språkutveckling (5 hp)
I delkursen behandlas olika perspektiv på barns tidiga språkutveckling i tal och skrift. Språkutveckling studeras utifrån grammatiska och betydelsemässiga aspekter. Betydelsen av barns språkliga medvetenhet diskuteras, liksom interaktionens betydelse och språkmiljöns inverkan på barns språkutveckling och lärande. Planering av goda lärandemiljöer för alla barns språkutveckling behandlas, och didaktiska förhållningssätt diskuteras. Språk- och litteracitetsutveckling i det flerspråkiga och mångkulturella samhället behandlas. Retoriken som verktyg för tal och skrift presenteras och tillämpas. Ett processorienterat förhållningssätt och responsarbete introduceras.

Delkurs 2: Skönlitteraturens roll i läs- och skrivinlärningen (5 hp)
Läsförståelse behandlas ur ett didaktiskt och språkinriktat perspektiv, varvid innehåll och språk i olika texter granskas och bearbetas. Barnlitteraturens historia och genrer beskrivs. Skönlitteraturens betydelse för barns språkutveckling studeras och bearbetas ur ett litteraturvetenskapligt och didaktiskt perspektiv, varvid frågor som rör intersektionalitet, berättartekniska och multimodala perspektiv uppmärksammas. IKT och estetiska lärprocesser bearbetas både teoretiskt och praktiskt i samband med skriftspråkslärande. Studenten över sig att skriva diskursiv text.

Delkurs 3: Läs- och skrivutveckling (5 hp)
Teorier om skrivinlärning och skrivutveckling samt läsmetodiska teorier och strategier, innefattande avkodning och läsförståelse behandlas grundläggande samt belyses utifrån ett flerspråkighetsperspektiv. Läs- och skrivmetodiska strategier praktiseras. I delkursen ges en översikt om texttyper och härvid behandlas även informationssökning och källkritik. Grunderna inom svenska språkets grammatik behandlas övergripande. Studenten övar sig att skriva diskursiv text.

Förväntade studieresultat

Delkurs 1
För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
 • redogöra för barns talspråksutveckling i relation till svenskans fonologi och fonetik;
 • redogöra för relationen mellan ord och begrepp och barns begreppsutveckling;
 • redogöra översiktligt för svenskans ord- och satsstruktur i förhållande till barns lexikala och grammatiska utveckling;
 • redogöra för barns tidiga skriftspråksutveckling;
 • redogöra för och diskutera olika lärandemiljöers påverkan på första- och andraspråkselevers språklärande.
Färdighet och förmåga
 • utföra enklare analys av barns muntliga språk och tidiga skriftspråk;
 • planera och presentera språkutvecklande undervisningssituationer och motivera planeringen mot bakgrund av de teorier som kursen behandlar;
 • disponera och presentera ett innehåll med retoriska verktyg muntligt och skriftligt;
 • ge konstruktiv respons;
 • uttrycka sig klart, funktionellt och normenligt i skrift.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa självkännedom om sitt ledarskap i förhållande till sin retoriska förmåga och identifiera sitt eget behov av ytterligare utveckling.
Delkurs 2
För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
 • redogöra översiktligt för barn- och ungdomslitteraturens historia och utmärkande drag i olika genrer samt barnromanens olika berättarperspektiv;
 • tolka och reflektera över innehåll i barn- och ungdomslitteratur.
Färdighet och förmåga
 • analysera barnromaner utifrån litteraturvetenskapliga begrepp;
 • föreslå och använda didaktiska metoder för bearbetning av litteratur;
 • analysera och diskutera barn- och ungdomslitteraturens och olika mediers roll i barns språk-, läs- och skrivutveckling;
 • tolka och diskutera språk och innehåll i barnlitteratur ur ett intersektionellt perspektiv;
 • diskutera hur olika läsförståelsestrategier kan användas i undervisningen;
 • använda IKT och estetiska verktyg i språkundervisningen;
 • uttrycka sig klart, funktionellt och normenligt i skrift.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • reflektera över IKT och estetiska verktygs användning i språkundervisning.
Delkurs 3
För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
 • redogöra övergripande för grundläggande aspekter av svenska språkets grammatik;
 • redogöra för teorier om barns skriv- och läsinlärning/-utveckling samt relatera dessa till förskoleklassens och grundskolans styrdokument;
 • redogöra för olika skriv- och lässtrategiers påverkan på barns lärande;
 • beskriva utmärkande drag i olika texttyper;
 • beskriva och jämföra olika språkutvecklande strategier med avseende på barns första- och andraspråksutveckling ur elev- och lärarperspektiv;
 • redogöra för källkritiska kriterier.
Färdighet och förmåga
 • kritiskt förhålla sig till och argumentera för olika metoder i den tidiga läs- och skrivinlärningen och för den fortsatta läs- och skrivutvecklingen;  
 • genomföra enklare grammatisk analys för att tillämpa i undervisningen;
 • ge konstruktiv respons;
 • uttrycka sig klart, funktionellt och normenligt i skrift.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot elever med första- och andraspråk;
 • visa självkännedom om sitt eget skrivande och identifiera sitt eget behov av ytterligare skrivutveckling.

Behörighetskrav

Grundlärare som profession (UK), 6 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, seminarier och gruppövningar. Seminarier och redovisningar är obligatoriska.

Examination

Delkurs 1 examineras genom redovisning, seminarier och skriftlig salstentamen.
 
Delkurs 2 examineras genom redovisning, seminarier och skriftlig hemtentamen.

Delkurs 3 examineras genom seminarier, skriftlig hemtentamen och skriftlig salstentamen.

Vid examination används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Skriftliga uppgifter bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller underkänd. Seminarier bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd på kursen krävs detta betyg på de skriftliga uppgifterna. För godkänt betyg på delkurs som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov. 

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. 

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. 

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk. 

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 1

Alatalo Tarja
Läsundervisningens grunder
Andra upplagan : Malmö : Gleerup : [2019] : 319 sidor :
ISBN: 9789151102764
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Alatalo Tarja
Högläsning : didaktik för språk-, läs- och skrivutveckling
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2021] : 132 sidor :
ISBN: 9789144137889
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Språk i samspel : retorik för pedagoger
Almström Persson Gunilla, Blomström Vendela, Vogel Anna, Wirdenäs Karolina
1. uppl. : Stockholm : Aglaktuq : 2016 : 138 s. :
ISBN: 9789163920882
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: S.14-58, 90-134

Bygga broar och öppna dörrar : att läsa, skriva och samtala om texter i förskola och skola
Axelsson Monica, Jönsson Karin
2., uppdaterade uppl. : Stockholm : Liber : 2016 : 217 s. :
ISBN: 9789147117192
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Edwards Agneta
Bilderbokens mångfald och möjligheter
Omarbetad utgåva : [Stockholm] : Natur & Kultur : [2019] : 168 sidor :
ISBN: 9789127824027
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s. 31-86, 141-159

Kreativ grammatikundervisning : från förskoleklass till åk 6
Eriksson Jessica, Grönvall Fransson Camilla, Johansson Annelie
Andra upplagan : Ingarö : Columbus förlag : 2017 : 247 sidor :
ISBN: 978-91-85617-34-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet
Gibbons Pauline, Aldén Kristina, Sandell Ring Anniqa
Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 275 sidor :
ISBN: 9789144128948
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Håkansson Gisela
Språkinlärning hos barn
2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 144 s. :
ISBN: 9789144094625
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kåreland Lena
Skönlitteratur för barn och unga : historik, genrer, termer, analyser
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2015 : 248 s. :
ISBN: 978-91-44-08676-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: S. 7-60, 91-154

Lindö Rigmor
Den meningsfulla språkväven : om textsamtalets och den gemensamma litteraturläsningens möjligheter
Lund : Studentlitteratur : 2005 : 224 s. :
ISBN: 9144038836
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Lundin Katarina
Språkets byggstenar : grammatik och textarbete för lärarstuderande F-6
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur AB : [2019] : 150 sidor :
ISBN: 9789144125367
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Strömquist Siv
Skrivboken 7:e uppl : Skrivprocess, skrivråd och skrivstrategier
Gleerups : 2014 : s. :
ISBN: 9789140687487
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Westlund Barbro
Aktiv läskraft : att undervisa i lässtrategier för förståelse : fk-årskurs 3
Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 303 sidor :
ISBN: 9789127136007
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Skönlitteratur

I samråd med läraren väljs ett pensum ur nedanstående lista:

Det fina med Kerstin
Hedlund Helena, Strömgård Katarina
Stockholm : Natur & Kultur : [2018] : 185 sidor :
ISBN: 9789127154476
Se bibliotekskatalogen Album

Jansson Tove
Trollvinter
[Ny utg.] : Stockholm : Alfabeta : 2004 : 130, [4] s. :
ISBN: 91-501-0475-6 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Veckan före barnbidraget
Johansson Elin, Ekman Ellen, Ekman Ellen
Rabén & Sjögren : 2016 : 32 sidor :
ISBN: 9789129702446
Se bibliotekskatalogen Album

Överallt och ingenstans
Kroon Oskar, Hellgren Joanna
Stockholm : Brombergs : 2020 : 133 sidor :
ISBN: 9789178091607
Se bibliotekskatalogen Album

Lindenbaum Pija
Valfri bok ur Gittan-trilogin
. :

Lindenbaum Pija
Lill-Zlatan och morbror raring
Stockholm : Rabén & Sjögren : 2006 : [40] s. :
ISBN: 91-29-66485-3 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Allan och Udo
Lindeberg Minna, Bondestam Linda
[Helsingfors] : Söderströms : 2011 : [29] s. :
ISBN: 978-951-52-2851-2
Se bibliotekskatalogen Album

Lindgren Astrid
Bröderna Lejonhjärta
Stockholm : Rabén & Sjögren : 2011 : 206 s. :
ISBN: 978-91-29-67864-2
Se bibliotekskatalogen Album

Lindström Eva
Olli och Mo
Stockholm : Alfabeta : 2012 : [26] s. :
ISBN: 9789150114492
Se bibliotekskatalogen Album

Kurt och fisken
Loe Erlend, Hiorthøy Kim, Eklund Lotta
Stockholm : Alfabeta : 2002 : 102, [1] s. :
ISBN: 91-501-0175-7
Se bibliotekskatalogen Album

Ishavspirater
Nilsson Frida, Jansson Alexander
Stockholm : Natur & kultur : 2015 : 393 s. :
ISBN: 9789127136854
Se bibliotekskatalogen Album

Adjö, herr Muffin
Nilsson Ulf, Tidholm Anna-Clara
1. uppl. : Stockholm : Bonnier Carlsen : 2003 : [48] s. :
ISBN: 91-638-4593-8 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Den förskräckliga historien om Lilla Hon
Ollmark Lena, Gustavsson Per
[Stockholm] : Lilla Piratförlaget : [2017] : 132 sidor :
ISBN: 9789188279347
Se bibliotekskatalogen Album

Pricken
Rey Margret, Rey Hans Augusto, Lindgren Astrid
8. uppl. : Stockholm : Rabén & Sjögren : 1980 : [30] s. :
ISBN: 91-29-54299-5 (inb.) ; 33:00
Se bibliotekskatalogen Album

Sjögren Viveka
Den andra mamman
1. uppl. : Göteborg : Kabusa böcker : 2007 : [32 s.] :
ISBN: 978-91-7355-002-4 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Sjögren Viveka
Om du skulle fråga Micha
1. uppl. : Göteborg : Kabusa böcker : 2015 : [25] s. :
ISBN: 9789176590171
Se bibliotekskatalogen Album

Cikada
Tan Shaun, Roseen Ulla
[Stockholm] : Lilla Piratförlaget : [2018] : 31 onumrerade sidor :
ISBN: 9789178130290
Se bibliotekskatalogen Album

Min brorsa heter Noa
Tidholm Anna-Clara, Hellgren Joanna
Stockholm : Alfabeta : 2015 : 60 s. :
ISBN: 9789150117127
Se bibliotekskatalogen Album

Din tur, Adrian
Öberg Helena, Lidström Kristin
Stockholm : Mirando : 2015 : 59 s. :
ISBN: 9789198139679
Se bibliotekskatalogen Album

Urval av texter kan tillkomma.

Styrdokument

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 : reviderad 2019
Sjätte upplagan : [Stockholm] : Skolverket : 2019 : 299 sidor :
Fritt tillgänglig via Skolverkets webbplats
ISBN: 9789138327500
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album