"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Svenska som andraspråk för grundlärare: Didaktiska perspektiv på flerspråkighet och andraspråksutveckling, 7,5 hp

Engelskt namn: Teaching Swedish as a Second Language in the Primary Years: Didactic Perspectives on Multilingualism and Second Language Development

Denna kursplan gäller: 2024-05-06 och tillsvidare

Kurskod: 6SV099

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2024-02-08

Innehåll

I kursen behandlas grundläggande språkvetenskapliga och didaktiska teorier och modeller för olika aspekter på andraspråksinlärning. Styrdokumenten i svenska som andraspråk studeras. Metoder för ett språkutvecklande arbetssätt som kan tillämpas i alla skolans ämnen behandlas.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse

  • redogöra för olika definitioner av, samt teorier om, flerspråkighet
  • visa grundläggande kunskaper om teorier och modeller för olika aspekter av andraspråksutveckling 
  • visa grundläggande kunskaper om språkutvecklande arbetssätt

Färdighet och förmåga

  • kunna tillämpa och diskutera mål och riktlinjer i styrdokument för ämnet svenska som andraspråk  
  • kunna reflektera över de språkliga krav som skolan ställer och hur undervisning kan stödja utveckling av språkliga färdigheter hos alla elever
  • kunna använda ett vårdat, enkelt och begripligt språk enligt rådande skriftspråksnorm

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • kunna reflektera över och diskutera faktorer som påverkar andraspråksutveckling på individ-, grupp- och samhällsnivå. 

 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen är helt nätbaserad och allt pedagogiskt material tillhandahålls via en lärplattform. 

Examination

Kursen examineras genom en läslogg (1,5 hp), en muntlig presentation (1,5 hp) samt en skriftlig inlämningsuppgift (4,5 hp).

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.  

Vid examination av läslogg och muntlig presentation används betygsgraderna Godkänd eller Underkänd. Vid examination av den skriftliga inlämningsuppgiften används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd på kursen krävs detta betyg på den skriftliga inlämningsuppgiften.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Övriga föreskrifter

Kursen överlappar med kursen Flerspråkighet i förskoleklassen och grundskolans tidiga år (6SV074) och kan inte ingå i examen tillsammans med denna kurs.Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 19

Flerspråkiga elever : effektiv undervisning i en utmanande tid
Cummins Jim, Wadensjö Patricia
Första utgåvan : Stockholm : Natur & Kultur : 2017 : 305 sidor :
ISBN: 978-91-27-81875-0
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 1, 2, 4, 5, 6, 8.

Flerspråkighet, identitet och lärande : skola i ett föränderligt samhälle
Wedin Åsa, Musk Nigel
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 275 s. :
ISBN: 978-91-44-05986-0
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 2, 5, 6.

Kindenberg Björn
Flerspråkighet som resurs : symposium 2015
Första upplagan : Stockholm : Liber : [2016] : 323 sidor :
ISBN: 978-91-47-12207-3
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: s. 31-43.

Stärk språket, stärk lärandet : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet
Gibbons Pauline, Aldén Kristina, Sandell Ring Anniqa
Femte upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 275 sidor :
ISBN: 9789144128948
Se Umeå UB:s söktjänst

Greppa flerspråkigheten : en resurs i lärande och undervisning
Svensson Gudrun, Rosén Jenny, Straszer Boglárka, Wedin Åsa
Skolverket : 2018-02-26T09:00:00+01:00 :
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3905
ISBN: 978-91-7559-316-6
Se Umeå UB:s söktjänst

Språkinriktad undervisning : en handbok
Hajer Maaike, Meestringa Theun, Löthagen Annika, Verwijst Ylva
2. uppl. : Stockholm : Hallgren & Fallgren : 2014 : 245 s. :
ISBN: 9789173828697
Se Umeå UB:s söktjänst

Kursplaner i svenska som andraspråk, grundskolan
Skolverket :
www.skolverket.se

Mer än ett språk : antologi om flerspråkigheten i norra Sverige
Westergren Eva, Åhl Hans
2., [utök. och omarb. uppl.] : Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2007 : 281, [1] s. :
ISBN: 978-91-7227-519-5
Se Umeå UB:s söktjänst

Transspråkande i svenska utbildningssammanhang
Yoxsimer Paulsrud BethAnne, Rosén Jenny, Straszer Boglárka, Wedin Åsa
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2018] : 280 sidor :
ISBN: 9789144119755
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Kapitel 1, 7