"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Synteskurs 1: Arkitektur- och stadsbyggnadsprojekt, positionering, 20 hp

Engelskt namn: Synthesis course 1: Architecture and Urban Design Project, Positioning

Denna kursplan gäller: 2017-08-28 och tillsvidare

Kurskod: 5AR420

Högskolepoäng: 20

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Arkitektur: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-06-22

Innehåll

Kursen är fokuserad på ett specifikt arkitektoniskt och urbant forskningstema inom vilket studenterna uppmuntras att utveckla sin egen position och agenda. Studenterna formulerar och utvecklar ett strategiskt, forskningsbaserat tillvägagångssätt för skapande av urbana- och arkitektoniska designstrategier. Kursen är studiobaserad. Specifik kursinformation, teman, designkrav och inlämningskrav justeras och bestäms för varje läsår av examinator.

Kursen är uppdelad i tre moment:
1. Del 1 (8hp)
2. Del 2 (8hp)
3. Portfölj (4hp)
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • göra bedömningar av sociala, etiska och konstnärliga problem och situationer inom arkitektur och stadsbyggnad.
  • tillämpa lämpliga teoretiska och konstnärliga begrepp på studioprojekt med ett reflekterande och kritiskt förhållningssätt.
  • formulera och lösa problem samt reflektera kritiskt på sitt och andra referenspraktikers, inom arkitektur och stadsbyggnad, konstnärliga förhållningssätt.
  • utifrån en brief utveckla strategier för planering, design, underhåll och förnyelse av byggda miljöer i komplexa sammanhang, med ett holistiskt tillvägagångssätt med hänsyn till olika behov, i synnerhet sociala, estetiska och etiska aspekter och den hållbara utvecklingen som krävs av samhället.
  • presentera och diskutera, utvärdera och tillämpa ett antal visuella, muntliga och skriftliga media och fysiska modeller för att testa, analysera, kritiskt granska och förklara arkitektoniska och stadsbyggnadsförslag.
  • identifiera behovet av ytterligare kunskaper och kompetensutveckling.

Behörighetskrav

Kandidatexamen i arkitektur, om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen och arbetsprover/portfolio samt Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Kursen består av seminarier, handledning, grupp- och individuellt projektarbete och workshops.

Examination

De två första momenten examineras genom presentationer i seminarier, kritiktillfällen och inlämningsuppgifter. Portföljen kommer i slutet av första termen att bedömas av en panel och ges betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G). Om den underkänns men bedöms ha möjlighet att komma i fatt under nästa term, kommer studenten att få en kompletteringsuppgift som ska levereras inom en deadline (minst 10 dagar och högst 2 månader efter det att resultatet har meddelats). Om studenten underkänns igen får han / hon en annan kompletteringsuppgift som måste godkännas innan den andra terminens synteskurs kan godkännas. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G). För att genomföra kursen måste alla obligatoriska muntliga, skriftliga och praktiska uppgifter vara färdiga och godkända. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan
godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte
särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om en ny examinator ska göras till programansvarig.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.