Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Systematisk teologi - Moderna och postmoderna perspektiv: kandidatkurs, 15 hp

Engelskt namn: Systematic Theology - Modern and Postmodern Perspectives: Specialization Course

Denna kursplan gäller: 2020-03-09 och tillsvidare

Kurskod: 1RE189

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Teologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2014-12-03

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2020-03-06

Innehåll

Kursen behandlar den moderna teologins utveckling och redogör för viktiga inriktningar och grundläggande metodiska och innehållsmässiga val. Därvid uppmärksammas å ena sida konsekvenser av olika vägval för centrala teologiska temata som gudsbild, människosyn, frälsningsfrågor osv, och å andra sidan teologins sätt att beskriva och möta den moderna/postmoderna världen i relation till till exempel filosofiska paradigmskiften och genusteori.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse
  • redogöra för huvudlinjer och ledande företrädare inom modern och postmodern internationell teologi
  • redogöra för teologers sätt att teoretiskt och praktiskt möta den moderna och postmoderna världen
Färdighet och förmåga
  • förklara och analysera konsekvenser av grundläggande metodiska och innehållsmässiga val inom aktuell teologi
  • självständigt bearbeta en aktuell teologisk problemställning
  • författa en kortare uppsats som ifråga om språkanvändning, innehåll och form ansluter till de normer som finns inom ämnet.
  • muntligen diskutera teologiska problemställningar, hållningar och resonemang
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • analysera och värdera möjliga konsekvenser av olika teologiska hållningar för kyrka, samhälle och individ.
  • bedöma och värdera teologisk argumentation
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap

Behörighetskrav

Univ:För kursen fordras universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsvetenskap omfattande 60 hp med godkänt resultat på minst 45 hp, varav minst 15 hp utgörs av systematisk teologi och etik eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och gruppövningar. Flera skrivarbeten ska göras under kursen.

Examination

Examination
Kunskaps- och färdighetsredovisning sker i form av skriftlig tentamen (5 hp), kortare uppsats (PM) (4 hp), skriftliga inlämningsuppgifter (4 hp), samt aktivt deltagande i seminarier (2 hp). Tentamen och uppsats bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. Inlämningsuppgifterna och seminarierna bedöms med betygsgraderna Godkänd och Underkänd. För betyget Väl godkänd på kursen som helhet krävs VG på både tentamen 5 hp och på kortare uppsats/PM 4 hp, samt G på återstående moment.

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare ett provtillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov.
Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej ingå i examen tillsammans med kursen Systematisk teologi - Moderna och postmoderna perspektiv: magisterkurs 15 hp.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 11

Congar Yves
The meaning of Tradition
San Francisco: Ignatius Press : 2004 :
Obligatorisk
Läsanvisning: ISBN: 9781586170219 Se bibliotekets söktjänst

Barth Karl
The humanity of God
John Knox : ? : 96 s. :
ISBN: 0-8042-0612-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Resident Aliens: Life in the Christian Colony
Hauerwas Stanley, Willimon William H
Nashville: Abingdon Press, 2014 : 2014 :
Obligatorisk
Läsanvisning: ISBN:9781426781902 Se bibliotekets söktjänst

Caputo John
On religion
Taylor & Francis Ltd : 2018 : 218 sidor :
ISBN: 9781138714861
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

White Thomas Joseph
The light of Christ : an introduction to Catholicism
Washington, D.C. : The Catholic University of America Press : [2017] : x, 316 pages :
ISBN: 978-0-8132-2971-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst Finns elektronisk LIBRIS-ID:22610040

Jones Serene
Feminist theory and Christian theology : cartographies of grace.
Minneapolis : Fortress Press : 2000 : 214 s. :
ISBN: 0-8006-2694-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

Smith John K
Introducing Radical Orthodoxy: Mapping a Post- Secular Theology
Grand Rapids: Baker : 2005 :
Obligatorisk
Läsanvisning: ISBN:9781842273500 Se bibliotekets söktjänst

Wright N. T
Scripture and the Authority of God: How to Read the Bible Today
New York: HarperOne : 2011 :
Obligatorisk
Läsanvisning: eller senare upplaga ISBN:9780062212641 Se bibliotekets söktjänst

Simpson Christopher Ben
Modern Christian theology
New York : Bloomsbury T&T Clark, 2nd edition : 2020 :
Obligatorisk
Läsanvisning: ISBN: 978-0567688446 Se bibliotekets söktjänst

Artiklar

Referenslitteratur

Ford, David (ed). Modern Theologians: An Introduction to Christian Theology in the Twentieth Century ( 3rd ed). Oxford: Blackwell 2005, (eller 2nd ed, 1997, eller första upplagan som finns på svenska med titeln Modern teologi, 1-2, Stockholm: Verbum 1991.)

Notera att det kan finnas paperback och e-böcker tillgängliga.