Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Systematisk teologi och etik: Magisterkurs, 15 hp

Engelskt namn: Systematic Theology and Ethics: Master Course

Denna kursplan gäller: 2020-03-09 och tillsvidare

Kurskod: 1RE168

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Religionsvetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Teologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2014-03-03

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för idé- och samhällsstudier, 2020-03-06

Innehåll

Kursens ska ge den studerande möjlighet att få fördjupade kunskaper inom ett valfritt specialområde inom systematisk teologi, etik och religionsfilosofi, samt uppöva färdighet i självständig bearbetning och analys. Inom ramen för kursen väljer den studerande i samråd med examinator en specialisering omfattande 15 högskolepoäng. För förslag på olika fördjupningsområden och litteraturlistor, kontakta kursansvarig lärare. Även andra fördjupningsområden kan förekomma.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
  • visa fördjupade kunskaper om och förståelse av centrala tankegångar inom det valda delområdet
Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
  • kritiskt analysera argumentation inom det valda delområdet
  • kritiskt jämföra och relatera olika teoretiska positioner till varandra,
  • analysera och argumentera för olika teoretiska positioner, både meto¬diskt och innehållsmässigt.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
  • göra kvalificerade bedömningar av teoretiska ståndpunkter och argument
  • visa insikt om den vetenskapliga, kyrkliga och samhälleliga relevansen av kunskap inom det valda delområdet
  • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap

Behörighetskrav

För kursen fordras universitets- eller högskolestudier i teologi och/eller religionsveten­skap 90 hp, varav minst 30 hp utgörs av systematisk teologi och etik eller motsva­rande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av enskild handledning, men litteratur­seminarier kan före­komma.

Examination

Kunskapsredovisning sker i form av individuella och skriftliga inlämningsuppgifter (7,5 hp) och hemtentamen (7,5 hp). Inlämningsuppgifterna bedöms med betygsgraderna Godkänd och Underkänd, och hemtentamen bedöms med betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd och Underkänd. För betyget Väl godkänd på kursen som helhet krävs betyget Godkänd på inlämningsuppgifterna samt betyget Väl godkänd på tentamen.

För de studerande som inte godkänts vid det ordinarie provtillfället anordnas ett omprov inom två månader efter ordinarie provtillfälle, samt ytterligare ett inom ett år, så kallat uppsamlingsprov. För prov som genomförs under maj och juni månad erbjuds första omprovet inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. 

Den som godkänts i prov får inte genomgå förnyad prövning för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för en kurs eller en del av en kurs, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om detta ställs till Humanistiska fakultetsnämnden.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 11

Litteraturen väljs i samråd med lärare.