Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tandhälsovård, 2 hp

Engelskt namn: Preventive Dentistry

Denna kursplan gäller: 2020-08-31 och tillsvidare

Kurskod: 3OD015

Högskolepoäng: 2

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tandteknik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Beslutad av: Programkommittén för odontologiska utbildningar, 2006-11-30

Reviderad av: Programrådet för odontologiska program, 2019-09-17

Innehåll

Kursen ges inom tandteknikerprogrammet, termin 1.
En översiktlig genomgång av infektionssjukdomarna karies och parodontit, deras orsaker, konsekvenser och utbredning i den svenska befolkningen samt globalt.
Översiktlig genomgång av prevention och behandling av karies och parodontit.
Genomgång av tandersättningar ur kariologiskt och parodontalt perspektiv.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Den studerande ska
  • ha översiktliga kunskaper om de orala infektionssjukdomarna karies och parodontit samt symptom, epidemiologi, etiologi och profylaktik för dessa sjukdomar.
  • visa förståelse för tandersättningens betydelse för karies- och parodontalsjukdom.
Färdigheter och förmåga
Den studerande ska
  • kunna diskutera tandersättningens betydelse ur ett preventivt perspektiv med hänseende till karies och parodontit.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Den studerande ska
  • kunna föra en professionell dialog och samarbeta med övriga yrkesgrupper inom odontologin med målsättning att åstadkomma korrekt utformade tandersättningar som inte ökar risken för karies och parodontit.

Behörighetskrav

Univ: Den studerande ska vara antagen till tandteknikerprogrammet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, demonstrationer och litteraturstudier. Seminarierna och demonstrationerna är obligatoriska. Vid frånvaro från obligatoriskt moment kontaktas kursansvarig som beslutar om hur momentet ska kompletteras.

Examination

Examination sker genom skriftligt prov och deltagande i redovisning av litteraturstudier. Krav för godkänd kurs: godkänt prov, godkänt deltagande i redovisning av litteraturstudier samt deltagande i de obligatoriska momenten, eller motsvarande.
Den studerande som underkänts vid prov eller ej deltagit vid första ordinarie provtillfälle ska beredas tillfälle att deltaga i ytterligare prov inom tre månader. Den studerande som underkänts två gånger har rätt att hos programrådet (PRO) begära att annan examinator utses. Den studerande har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen upp till två år efter första registreringstillfället. Undantag från denna regel kan t.ex. vara då kursen har genomgått grundläggande förändringar.
Den studerande som blivit underkänd i ordinarie prov har rätt att genomgå förnyat prov två gånger. Om studenten efter tre prov fortfarande är underkänd kan studenten rekommenderas, eller på eget initiativ, ansöka om att gå om kursen. Ansökan inges till berörd fakultetsnämnd eller det organ som fått nämndens delegation. Den studerande som genomfört sammanlagt fem prov men inte blivit godkänd ges inget ytterligare provtillfälle. Därefter kommer inga ytterligare resurser att erbjudas.
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.


Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.