"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Teknik för sociala medier, 7,5 hp

Engelskt namn: Social Media Technology

Denna kursplan gäller: 2016-01-11 och tillsvidare

Kurskod: 5TF040

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medieteknik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-09-03

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-11-20

Innehåll

Kursen behandlar funktion och teknisk uppbyggnad av sociala medier som t.ex. Facebook, Flickr och YouTube. Med hjälp av funktionalitet i dessa och genom att använda befintliga API:er byggs prototyper på nya medier. I kursen behandlas även sociala och affärsmässiga aspekter på nya medier. Både web 2.0 och framtida tekniska ramverk analyseras.

Förväntade studieresultat

Efter genomförd kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för funktionaliteten och uppbyggnaden av de vanligaste social medietjänsterna,
- redogöra för den teknik som ligger till grund för aktuella sociala medier,
- redogöra för några affärsmodeller som baserar sig på användning av sociala medier,
- redogöra för konsekvenser vid användning av sociala medier,
- utveckla ett socialt medium som uppfyller givna specifikationer.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 60 hp avklarade kurser inom huvudområdet Medieteknik eller minst två års sammanlagda studier som skall innefatta Databasteknik och webbaserade system, 7.5 hp (5TF048) eller Databasteknik, 7.5 hp (5DV120) eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupp- och projektarbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker normalt fortlöpande i samband med undervisningen i form av prov, övningar, redovisningar och rapporter. På ett skriftligt prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På inlämningsuppgifter och skriftliga rapporter ges betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På muntliga redovisningar och övningar ges vanligen endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.