"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Teknikutveckling och hållbart värdeskapande, 7,5 hp

Engelskt namn: Engineering in a Sustainable Business Context

Denna kursplan gäller: 2023-09-04 och tillsvidare

Kurskod: 5EL288

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-12-13

Innehåll

Kursen består till största delen av ett, i grupp genomfört, utvecklingsprojekt inom något eller några av områdena Elektronik, Datorteknik,och Datakommunikation. Kursen har fokus på teknikutvecklingsprocessen, ur ett brett samhälleligt och affärsmässigt perspektiv, där ingenjörsmässig kompetens, kunskaper och metoder tillämpas i syfte att utveckla en prototyp till en produkt, ett system eller en tjänst. Arbetsgången omfattar hela affärsutvecklingskedjan från idé till presentation av prototyp och affärsplan. I kursen kommer grundbegrepp och grundläggande metoder inom entreprenörskap och affärsutveckling att introduceras liksom begrepp och metoder relaterade till teknik för hållbar utveckling och cirkulär ekonomi. Arbetet i projektet skall även ha ett tydligt inslag av ämnesmässig fördjupning.

Kursen är uppdelad i två moduler:
1.  Introduktion till hållbar affärsutveckling, 2,5 hp ( Introduction to Sustainable Business, 2,5 ECTS);
2. Teknikprojekt, 5 hp (Technology, 5 ECTS). Momentet omfattar genomförandet av ett innovativt teknikprojekt med syfte att utveckla en kommersiell- eller forskningsnära prototyp.  

 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:

Modul 1:  Introduktion till hållbar affärsutveckling, 2,5 hp (Introduction to Sustainable Business, 2 ECTS);

-Kunna redogöra för grundläggande begrepp relaterade till hållbar utveckling, hushållning och systemtänkande
-Kunna redogöra för användningen av etablerade metoder relaterade till livscykelanalys, cirkulär ekonomi, miljöstyrning, Ecodesign och
 företagens samhällsansvar samt kunna redogöra för miljölagstiftning som berör elektronikområdet.
-Kunna redogöra för den principiella uppbyggnaden av en affärsmodell samt för innebörden i de nio byggblocken som ingår i Business Model
 Canvas.
-Kunna redogöra för grundprinciperna för hållbara affärsmodeller   

 

Modul 2: Teknikprojekt, 5 hp (Technology, 5 ECTS).

-Självständigt upprätta och redovisa ett förslag till en affärsplan, finansieringsstrategi och marknadsföringsplan för en tänkt produkt samt i  
 efterhand kunna relatera dessa planer till ett slutfört teknikutvecklingsprojekt
-Självständigt upprätta, och redovisa en hållbarhets- och miljöpåverkansbedömning, för en tänkt produkt och för ett slutfört
 teknikutvecklingsprojekt
-Visa förmåga att i grupp upprätta och redovisa kravspecifikation, projektplan och prioriteringsplan (backlog) för det valda projektet, samt inom
 ramen för ett Agilt utvecklingsprojekt följa projektplanen för ett utvecklingsprojekt, samt redovisa projektets resultat.
-Självständigt och i samråd med projektgruppen kunna identifiera behovet av ny kunskap och att utveckla sin ingenjörsmässiga kompetens.

 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst 60 hp avklarade studier i huvudområdet elektronik.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar och seminarier, samt av gruppundervisning och handledning i samband med laborationer, grupp- och projektarbeten. Eget arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen. Projektarbetet bedrivs i grupper som består av 2 - 3 studenter under en Agil projektstyrningsmodell.

Examination

Kunskapsredovisningen sker genom:

Modul 1 (Förstudie och problembeskrivning):
Modul 1 examineras genom en skriftlig tentamen. För godkänt resultat krävs att "hållbarhetsdelen" och "affärsutvecklingsdelen" blir godkända var för sig.
I Modul 1 sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3) eller Väl Godkänd (4) baserat på resultat på tentamen.

Modul 2 (Teknikprojekt):
En skriftlig projektrapport som redogör för projektets utfall, samt demonstration av framtagna prototyper. Om flera studenter genomför projektet tillsammans skall en individuell bedömning säkerställas. I momentets examination ingår också en reflektionsdagbok som speglar de individuella insatserna i projektet. I Modul 2 sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3) eller Väl Godkänd (4). För betyget (3) krävs att den skriftliga och muntliga redovisningen är genomförd med godkänt resultat, att reflektionsdagboken är godkänd samt att åtminstone en av aspekterna ekonomisk och social hållbarhet är beaktad i utvärderingen av den färdiga produkten. För betyget (4) krävs att kraven för betyget (3) är uppfyllda samt att båda aspekterna ekonomisk och social hållbarhet är beaktade i utvärderingen av den färdiga produkten.
 
Hela kursen:
På hela kursen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande moment är godkända. För betyget (3) krävs minst betyget (G) både på Modul 1 och Modul 2. För betyget (4) krävs betyget (3) på Modul 1 och betyget (4) på Modul 2. För betyget (5) krävs betyget (4) på både Modul 1 och Modul 2.

För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.


TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.