"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Telerobotik och tillämpad sensorfusion, 7,5 hp

Engelskt namn: Telerobotics and Applied Sensor Fusion

Denna kursplan gäller: 2017-08-21 till 2023-08-20 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5EL259

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-11-16

Innehåll

Kursen behandlar teori inom sensorfusion, estimeringsteori och telerobotik. Tillämpningen av teorin sker via laborationsmoment, samt ett mindre projektarbete. Projektarbetet genomförs inom något eller några av teoriområdena sensorfusion, telestyrning, estimeringsteori. Projektet använder sig av en mindre projektmodell där projektresultatet levereras genom muntlig presentation och en teknisk rapport.
Kursen är uppdelad i tre moment:
1. Teori, 2.5 hp (Theory, 2.5 ECTS);
2. Laborationer och and simuleringsövningar, 2.0 hp (Labs and Simulations, 2.0 ECTS); Beroende på övningarnas omfattning varierar de i antal från tre till fem stycken.
3. Projekt, 3.0 hp (Project, 3.0 ECTS).
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:
Moment 1:
- ingående redogöra för begrepp inom telerobotik,
- ingående redogöra för begrepp och tillämpa centrala metoder inom sensorfusion,
- ingående redogöra för begrepp och tillämpa centrala metoder inom estimeringsteori.

Moment 2:
- självständigt analysera givna problem inom telerobotik, telestyrning, sensorfusion och estimeringsteori,
- analysera och automatiskt behandla data från givna avancerade sensorsystem,
- kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt programmera given mjukvara för att lösa uppgifter inom telerobotik, sensorfusion och estimeringsteori,
- självständigt och med originalitet bidra till utveckling och realisering av tillämpningar inom området robotik och reglerteknik.

Moment 3:
- självständigt analysera ett projektdirektiv och i dialog med beställaren utforma en kravspecifikation,
- arbeta med en projektstyrningsmodell och utforma en projektplan,
- använda en mjukvara för att lösa en given projektuppgift,
- i utvecklings-/arbetsgrupper lösa problem med hög komplexitet där många områden finns representerade,
- kritiskt och systematiskt integrera kunskap samt analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och situationer även med begränsad information,
- muntligt och skriftligt presentera projektresultat,
- utvärdera projektresultatet utifrån uppställda projektkrav och ett scenario samt definierade etiska regler,
- självständigt bedöma och utvärdera projektresultatets potentiella samhälleliga nytta.
 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs minst två års avklarade universitetsstudier innefattande 7.5 hp i Matematisk Statistik samt följande kurser (eller motsvarande):
Programmering, 7.5 hp;
Artificiell intelligens – grunderna, 7.5 hp;
Envariabelanalys 1, 7.5 hp;
Envariabelanalys 2, 7.5 hp;
Linjär algebra, 7.5 hp;
Linjära reglersystem, 7.5 hp;
Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
 

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer.  Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker genom:

Moment 1 (Teori):
Skriftlig tentamen. På den skriftliga tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För betyget (3) krävs minst 50% av maxpoäng på den skriftliga tentamen. För betyget (4) krävs minst 65% av maxpoäng och för betyget (5) krävs minst 80% av maxpoäng.  

Moment 2 (Laborations- och and simuleringsövningar):
Skriftlig redovisning av 3-5 laborations- och simuleringsövningar som betygsätts med Underkänd (U) eller Godkänd (G). Om flera studenter genomför övningarna tillsammans ska en individuell bedömning säkerställas. Betygssättningen grundas på bedömning av den skriftliga redovisningen. För betyget (G) krävs att samtliga övningar är genomförda och redovisade med godkänt resultat inom given tidsram.  

Moment 3 (Projekt)
Muntlig redovisning av projektarbetet samt skriftlig redovisning i form av en projektrapport och av relevant dokumentation avseende projektplaneringen. Dessutom ingår skriftlig inlämning av en personlig reflektionsrapport över projektarbetet och det egna bidraget till projektresultatet. Om flera studenter genomför projektarbetet tillsammans ska en individuell bedömning säkerställas.  På momentet ges betyget Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För betyget (G) krävs att den muntliga och skriftliga redovisningen, inklusive den personliga reflektionsrapporten, sammantaget bedöms med hög kvalitet. För betyget (VG) krävs att den muntliga och skriftliga redovisningen, inklusive den personliga reflektionsrapporten, sammantaget bedöms med mycket hög kvalitet.

Hela kursen:
På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen och erhålla betyget (3) krävs godkänt betyg (G) på samtliga moment. För kursbetyget (4) krävs att alla moment är godkända samt betyget (4) på Moment 1 (Teori) och betyget (VG) på Moment 3 (Projekt). För kursbetyget (5) krävs att alla moment är godkända samt betyget (5) på Moment 1 (Teori) och betyget (VG) på Moment 3 (Projekt).

Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.