"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tillämpad journalistik, 30 hp

Engelskt namn: Applied Journalism

Denna kursplan gäller: 2024-01-15 och tillsvidare

Kurskod: 1JO002

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Journalistik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen
Medie- och kommunikationsvetenskap: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-09-10

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för kultur- och medievetenskaper, 2023-08-15

Innehåll

Ett övergripande mål med kursen är att integrera teoretiska och praktiska kunskaper om journalistik, genom såväl praktiskt arbete i journalistikbranschen som en vetenskaplig undersökning och analys av olika aspekter av journalistisk verksamhet. Under kursens första del får studenten, under handledning, pröva och utveckla sina kunskaper om och färdigheter i journalistik på en praktikplats. Därefter fördjupar studenten sina kunskaper i vetenskaplig materialinsamling, bearbetning och analys samt vetenskapligt skrivande i ett självständigt examensarbete, som presenteras i form av en kandidatuppsats. Uppsatsarbetet kan genomföras i anslutning till och på uppdrag av praktikplatsen.
Kursen utgör termin 6 på Journalistprogrammet, HGJRN, 180 hp
 
 
Modul 1: Praktik inom journalistik (15 hp)
Practical training in Journalism
Under denna modul gör de studerande praktik på en tidning, radio-, eller TV-redaktion, eller annan lämplig journalistisk/redaktionell arbetsplats. Här ges handledning av en journalist på plats och vid behov av lärare vid universitetet. Under praktiken får studenten arbeta med sådant som hör till redaktionens löpande uppgifter och ges möjlighet att delta i det skiftande arbete som en journalist har att utföra, såsom till exempel nyheter, reportage och redigering.
 
Modul 2: Examensarbete/Uppsats (15 hp)
Graduate Thesis
Examensarbetet utgörs av en vetenskaplig kandidatuppsats. Ett konkret forskningsprojekt kring ett bestämt tema genomförs självständigt under handledning. Uppsatsen ventileras vid ett uppsatsseminarium, då den studerande dels försvarar sitt eget examensarbete, dels opponerar på ett annat arbete.

Förväntade studieresultat

Under hela kursen prövas att studenten kan:

  •  visa förmåga att utforma språkligt korrekta, intresseväckande och informativa texter för specifika sammanhang och målgrupper,
  •  visa förmåga att identifiera journalistiska forskningsfrågor,

  • visa förmåga att kritiskt granska, reflektera över och diskutera såväl sina egna som andras akademiska och branschrelaterade texter och inslag på ett konstruktivt sätt.

Modul 1 (Praktik inom journalistik)
För godkänd kurs ska den studerande

  • uppvisa förmåga att presentera sig själv, sina kunskaper och kompetenser,
  • visa förmåga att tillämpa sina samlade kunskaper i praktiskt arbete inom en journalistisk organisation,
  • i en praktikrapport visa förmåga att analysera, värdera och reflektera över de journalistiska arbetsuppgifter som ingår i ett professionellt redaktionsarbete.

Modul 2 (Examensarbete/Uppsats) 
För godkänd kurs ska den studerande

  • visa färdighet att i en självständig forskningsuppgift, inom en begränsad tidsram samla in, bearbeta och analysera material samt diskutera uppkomna resultat i förhållande till valt teoretiskt perspektiv och metod,
  • uppvisa förmåga att genomföra en adekvat opposition på en annan uppsats samt muntligt försvara den egna forskningsuppgiftens genomförande och val av teoretiskt perspektiv och metod.

Behörighetskrav

Godkända resultat från termin 1 till och med 5 på Journalistprogrammet 180 hp (HGJRN). Högst 7,5 hp får saknas från närmast föregående termin.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av skriftlig och muntlig handledning. I de fall närvaro är obligatorisk, det vill säga av examinerande karaktär, anges detta särskilt i schemat.
 
Praktikmodulen omfattar obligatoriska studier på heltid, där studenten följer gällande arbetstider på praktikplatsen. Studenten får handledning på plats och såväl student som praktikhandledare har, baserat på behov, kontakt med modulansvarig lärare vid institutionen. Praktiken förbereds genom en praktikplaneringsuppgift som innebär att studenten utformar ett personligt sökbrev och ett CV samt kartlägger och kontaktar möjliga praktikplatser - vid behov med stöd av institutionen. Under praktikperioden arbetar studenten i första hand med uppgifter som anvisas av praktikplatsen, men också med en praktikrapport där den studerande övar sin förmåga att observera och analysera en arbetsplats/organisations arbete. Praktiken följs upp med ett praktikseminarium.
 
Undervisningen på uppsatsmodulen ges i form av en kursintroduktion, ett PM-seminarium samt ett avslutande seminarium för examination av uppsatser. Närvaro vid dessa seminarier är obligatorisk. Under mellanperioderna sker handledning individuellt och i grupp. Val av forskningsfråga och relevanta vetenskapliga metoder och teorier görs av studenten i samråd med handledare.
 
Studenten har enbart rätt till handledning under den tidsperiod som uppsatsmodulen omfattar.
 
För den som är registrerad på kurs och har en funktionsnedsättning finns resurser för särskilt stöd. Kontakta Studentcentrum för mer information.

Examination

För att bli godkänd på modul 1 krävs närvaro på praktikplatsen under motsvarande heltid, godkänd praktikplaneringsuppgift och praktikrapport, deltagande i praktikseminarium samt ett praktikintyg från handledaren på praktikplatsen. Om frånvaro från praktiken överstiger en arbetsvecka, exempelvis på grund av sjukdom, gör modulansvarig och examinator en individuell bedömning när det gäller behovet av kompletteringar.

Om student erhåller betyget underkänt i den verksamhetsförlagda delen gäller följande:

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall denne uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdighet eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella modulen.

I samband med ett sådant beslut kommer en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. I utvecklingsplanen anges vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt vid vilken kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att denne tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen.
 
Datum för praktikseminarium gäller som tentamensdatum. För studerande som inte godkänns vid ordinarie provtillfälle erbjuds vid behov ett nytt prövningstillfälle inom ett år.
 
För godkänt på modul 2 krävs seminariebehandlad och godkänd uppsats, deltagande i ett uppsatsseminarium samt opposition på ett annat examensarbete. För uppsatsmodulen gäller att betygsomdöme sätts på version som inlämnas till slutseminarium. Studenten ges därefter möjlighet att komplettera sin uppsats utifrån synpunkter som ges i samband med seminariet. Om uppsatsen därefter fortfarande bedöms vara icke komplett, måste studenten på nytt lägga fram sin uppsats på slutseminarium. Komplettering sker alltid för att uppnå betyg satt på version inlämnad till slutseminarium. Komplettering till ett högre betyg är ej möjligt.
 
Uppsatsens inlämningsdatum gäller som tentamensdatum. Fortlöpande examinerande uppgifter ges betygsomdömena Godkänd eller Underkänd, alternativt Väl godkänd, Godkänd och Underkänd.

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg. 

För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas vid behov ytterligare ett provtillfälle senast två månader efter det ordinarie provtillfället (tre månader efter provtillfället om det ordinarie provtillfället är i maj eller juni), samt ett uppsamlingsprovtillfälle inom ett år från det ordinarie provtillfället. Den som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för högre betyg.
  
En student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan, efter beslut av examinator, ges möjlighet till komplettering för att uppnå examinationsuppgiftens kriterier för godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts av studenten och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är ej tillåtet.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska delmoment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att studenten fått detta betyg på minst en av de 15 hp-modulerna. 

Studerande som registrerats på en kurs och har registrerade poäng i Ladok på kursen har rätt att examineras på kursen och dess delmoment upp till två år efter första registreringsdatum. En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper. 

Tillgodoräknande 
 Den student som önskar tillgodogöra utbildning som inhämtats vid annan institution eller annan högskola (svensk/utländsk) skall göra detta i den ordning som beskrivs i beslutet Tillgodoräknandeordning vid Umeå universitet (Dnr. 545-3317-02). 

Ansökan om tillgodoräknande ska göras skriftligt. I ansökan ska anges vilken modul eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas. 

 

Övriga föreskrifter

en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper.

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 3

För alla moduler gäller att kurslitteraturen kan komma att ändras/aktualiseras vid behov, dock senast två månader före kursens start.

Modul 2: Examensarbete (15 hp)

Litteratur väljs i samråd med handledare.

Referenslitteratur

Handbok i journalistikforskning
Karlsson Michael, Strömbäck Jesper
Andra upplagan : Lund : Studentlitteratur : [2019] : 471 sidor :
ISBN: 9789144124636
Se Umeå UB:s söktjänst

Kompendium från institutionen
Att skriva uppsats
Institutionen för kultur- och medievetenskaper :