Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tillämpad laboratoriemetodik II, 15 hp

Engelskt namn: Clinical Biomedical Laboratory Science II

Denna kursplan gäller: 2022-06-27 och tillsvidare

Kurskod: 3BL219

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biomedicinsk laboratorievetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Biomedicinsk laboratorievetenskap

Beslutad av: Programrådet för biomedicinsk analyltikerprogrammet, 2018-01-17

Reviderad av: Programrådet för biomedicinsk analytikerprogrammet, 2022-02-24

Innehåll

Modul 1: Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 10 hp
Modulen är förlagd till klinisk verksamhet inom Region Västerbotten eller vid kliniska laboratorier i Norra sjukvårdsregionen. Inom VFU ingår laboratoriemetodik med analyser av bland annat vävnader, faeces, urin, blod och andra kroppsvätskor. Vidare ingår förståelse för provtagning, provhantering, analysprinciper och -instrument samt kvalitetssäkring och hållbar utveckling exempelvis gällande arbetsmiljö. Under den verksamhetsförlagda utbildningen ges studenten möjlighet att utveckla ett professionellt förhållningssätt samt samarbeta med olika personalkategorier inom organisationen. Dessutom ingår identifiering av systematiskt förbättringsarbete inom kliniska verksamheter.

Modul 2: Individuell laboratoriemetodik (ILM), 5 hp
Modulen består av självständigt laborativt arbete, vilket innefattar planering och utförande, samt värdering av resultat, dokumentation och opponering på studentarbeten samt praktisk individuell examination.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), 10 hp

Kunskap och förståelse
Studenten ska 
 • kunna redogöra för metodprinciper för kliniska analyser inom respektive specialitet samt dess användningsområden och begränsningar
 • kunna redogöra för sambandet mellan laboratorieanalys och patient 
 • känna till arbetsorganisationen
 • ha förståelse för vetenskap och beprövad erfarenhet och dess betydelse för yrkesutvecklingen
Färdighet och förmåga
Studenten ska 
 • kunna arbeta med hänsyn till hygienaspekter
 • vara väl förtrogen med provtagning och omhändertagande av prover samt förstå betydelsen av korrekt handhavande för analysresultatets tillförlitlighet 
 • kunna utföra olika kliniska analyser och utvärdera resultat ur såväl teknisk som medicinsk synvinkel inom specialiteten
 • visa på förmåga att hantera utrustning på ett korrekt och säkert sätt
 • kunna omsätta kvalitetssäkringsarbete och dokumentation i teori och praktik
 • kunna identifiera eventuellt behov av systematiskt förändringsarbete inom andra kliniska verksamheter i relation till ett tidigare identifierat förbättringsområde
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska
 • vara väl insatt i tystnadsplikten och kunna tillämpa denna
 • kunna reflektera över sin egen arbetsinsats under VFU
 • kunna samarbete med olika personalkategorier i organisationen
 • tillgodogöra sig muntliga och skriftliga instruktioner
 • kunna tillgodogöra sig handledning
 • uppvisa professionellt förhållningssätt vid kontakt med patienter, medarbetare, studenter och andra aktörer inom vården samt visa omdöme och ta ansvar för egna handlingar, patientprov och analyssvar
Modul 2: Individuell laboratoriemetodik (ILM), 5 hp

Kunskap och förståelse
Studenten ska 
 • ha kunskap om risker vid kemikaliehantering och laborativt arbete
 • kunna förklara metodprinciper för laborativa analyser och hur de kvalitetssäkras 
Färdighet och förmåga
Studenten ska kunna
 • utföra riskbedömning av laborativa moment
 • tillämpa GLP
 • självständigt planera och utföra laborativt arbete kvalitetssäkert inom givna tidsramar
 • söka relevant litteratur i Pubmed
 • bearbeta och presentera resultat samt skriva laborationsrapport
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Studenten ska kunna
 • värdera erhållna resultat samt muntligt och skriftligt kunna presentera dem på ett vetenskapligt sätt
 • självständigt opponera på laborationsrapport
 • tillgodogöra sig handledning
 • reflektera över sin egen arbetsinsats vid laborativt arbete och identifiera behov av ytterligare kunskap

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 120 hp inom programmet. Om studenten inte uppfyller behörigheten ska blanketten "Utredningsunderlag för behörighet till vidare studier" vara studierektor tillhanda senast två veckor före kursstart.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av verksamhetsförlagd utbildning, case, seminarier, självständigt laborativt arbete, praktiska examinationer samt skriftliga inlämningsuppgifter, vilka alla är obligatoriska.

Examination

Modul 1: Examination sker genom bedömning av den verksamhetsförlagda utbildningen som bygger på underlag från handledare och en sammanvägning av examinator samt inlämningsuppgifter (betyg G eller U). Vid längre frånvaro får studenten ta igen VFU-dagar vid kommande termins VFU-period. Antalet tillfällen att fullgöra VFU för att nå godkänt är begränsat till två.
 
Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat.

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle.

Modul 2: Examination sker genom bedömning av självständigt laborativt arbete, laborationsrapport, inlämningsuppgifter och seminarium (betyg G eller U). En rapport som inte blivit godkänd efter två inskickade kompletteringar blir underkänd. Antalet tillfällen att fullgöra modul 2 för att nå godkänt är begränsat till fem.

För godkänd kurs krävs betyg G på de två modulerna. För att få betyget godkänd på modulen krävs att studenten närvarar och aktivt delta i alla obligatoriska moment.

Studenten har rätt att få betyg omprövat av examinator och beslutet kan ändras, förutsatt att det kan ske snabbt och enkelt och att betyget inte sänks. Den student som underkänts två gånger i viss kurs eller del av kurs, har rätt att hos programrådet begära att annan examinator utses. Ansökan inlämnas till programmets studierektor och beslut fattas av programrådet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

Vid verksamhetsförlagda lärandeaktiviteter gäller att krav på professionellt förhållningssätt inklusive klädsel och hygien följs enligt mottagande verksamhetens direktiv samt följa verksamhetens arbetstider.

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

www.umu.se/regelverk

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.