Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 11 maj 2021)

printicon
Kursplan:

Tillämpad mekanik, 7,5 hp

Engelskt namn: Engineering Mechanics, Basic Course

Denna kursplan gäller: 2016-01-11 och tillsvidare

Kurskod: 5EN029

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Maskinteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-02-04

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-11-20

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper i mekanik. I kursen behandlas statik för enkla kroppar och system samt dynamik för partiklar och stela kroppar. Kursen ger övning i att formulera problem med hjälp av matematiska modeller och övning i allmän problemlösningsförmåga. I kursen ingår några laborationer.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- frilägga enkla kroppar och mekaniska system,
- analysera statiska jämviktsproblem,
- analysera plan rörelse för partiklar och stela kroppar,
- tillämpa Newtons lagar för partiklar och stela kroppars dynamik.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Analys för ingenjörer, 7.5 hp (5MA148), Algebra för ingenjörer, 7.5 hp (5MA147) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupp- och projektarbeten.
Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Examinationen sker normalt dels genom en skriftlig tentamen (på teoridelen), dels genom muntlig och/eller skriftlig redovisning av laborationsmoment, men kan också ske fortlöpande i samband med undervisningen i form av prov, övningar, redovisningar och rapporter. På ett prov ges något av betygen underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På laborationsmomentet ges endast betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen, krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema.En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 50

Mekanik : statik och dynamik
Grahn Ragnar, Jansson Per-Åke
2., [rev.] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2002 : 511 s. :
ISBN: 91-44-01909-2 (inb.) :
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst