Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tillämpat ledarskap i idrott och träning, 7,5 hp

Engelskt namn: Applied Leadership in Sports and Exercise

Denna kursplan gäller: 2022-05-30 och tillsvidare

Kurskod: 2IP037

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottspedagogik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2020-03-04

Reviderad av: Prefekten, 2021-10-20

Innehåll

Idrottspedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang inom idrottens område. Inom det idrottspedagogiska problemområdet behandlas bland annat olika aspekter av fostran, socialisation, utbildning, lärande, undervisning, styrning, organisering och ledning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.

I kursen behandlas ledarskap inom idrott och träning på en grundläggande nivå. Undervisnings- och ledarskapsprocesser problematiseras inom ramen för idrott och träning av individer och grupper i olika åldrar. Ledarskapsfilosofier som är i linje med riktlinjer för svensk idrott samt effekter av olika ledarskapsstilar gentemot individer och grupper som påverkar prestation, tävling och hälsa utvecklas, tillämpas och analyseras i olika idrottsliga praktiker. Egen kommunikativ och organisatorisk förmåga i idrottsliga sammanhang tränas och utvecklas på en grundläggande nivå.

Förväntade studieresultat

Efter kursen ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
  • visa grundläggande kunskap om verbala- och icke verbala beteenden som kommunicerar positiv förstärkning och uppmuntrar handling 
  • visa förståelse för olika ledarskapsmetoder för arbete med utövare på olika nivåer i olika åldrar 
  • förstå hur olika perspektiv på lärande påverkar utövare och ledare vid träning och tävling
Färdigheter och förmåga
  • tillämpa och reflektera kring olika typer av feedback och kommunikation för prestationsutveckling, tävling och hälsoinriktat beteende
  • tillämpa olika ledarskapsmetoder
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • reflektera över ledares olika ledarskapsfilosofier och ledarskapsmetoder i olika idrottspraktiker

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Idrott och hälsa 1, Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och workshops. Delar av undervisningen kräver att studenten har tillgång till ett lag eller en grupp idrottsutövare.

Examination

Kursen examineras genom följande inslag: 
  • Tre examinerande seminarier (U/G)
  • En individuell tillämpad ledarskapsuppgift med tillhörande skriftlig reflektion. (U/G/VG)
För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande seminarier är godkända samt att den tillämpade ledaruppgiften med tillhörande individuell skriftlig reflektionsuppgift är godkänd. För att erhålla betyget Väl godkänd på kursen krävs att samtliga examinerande seminarier är godkända, samt att betyget Väl godkänd har uppnåtts på den avslutande tillämpade ledaruppgiften med tillhörande individuell skriftlig reflektionsuppgift. Om särskilda skäl föreligger har examinator rätt att besluta om annan examinationsform. 

För varje examinerande inslag anordnas ett ordinarie provtillfälle och ett andra omprovstillfälle inom två månader efter ordinarie provtillfälle. För prov som genomförs i maj och juni månad erbjuds första omprovstillfället inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Därutöver anordnas ett tredje omprovstillfälle inom ett år efter att kursen avslutats. Examination baserad på samma kursplan som vid ordinarie examinationstillfälle garanteras maximalt två år efter att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat att erbjudas (se regler för betyg och examination på grund och avancerad nivå, Dnr: FS 1.1.2-553-14). Efter två underkända examinationstillfällen för en viss kurs eller del av kurs har studenten rätt att efter skriftlig begäran hos prefekten få byta examinator.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknanden
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.umu.se/student, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 22

A critical analysis of the conceptualization of ‘coaching philosophy’.
Cushion Christopher, Partington Mark
Sport, education and society, 21 (6), 851-867 : 2016 :
Obligatorisk

The power of feedback
Hattie John, Timperley Helen
Review of Educational Research 77(1) : 2007 : 81-112 :
Obligatorisk

Developing a successful coaching philosophy: A step-by-step approach
Van Mullem P., Brunner D.
Strategies, 26 (3), 29-34 : 2013 :
Obligatorisk

Idrottens ledarskap
Första upplagan : Stockholm : SISU idrottsböcker : [2018] : 125 sidor :
ISBN: 9789177270201
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Gomes A. Rui
Transformational leadership: Theory, research and application to sports
Ingår i:
Contemporary Topics and Trends in the Psychology of Sports [Elektronisk resurs]
Nova Science Publishers Incorporated : 2013 : sid. 53-114 :
Obligatorisk

An introduction to sports coaching : connecting theory to practice
Jones Robyn L., Kingston Kieran.
2. ed. : New York : Routledge : 2013 : 260 s. :
ISBN: 978-0-415-69490-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

2-3 artiklar och vetenskapliga texter kommer att tillkomma.