Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tillämpningar av fysik och dynamik i biologiska system, 10,5 hp

Engelskt namn: Applications of Physics and Dynamics in Biological Systems

Denna kursplan gäller: 2010-01-25 och tillsvidare

Kurskod: 5EL104

Högskolepoäng: 10,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-09-03

Reviderad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2011-11-25

Innehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper i fysik och reglerteknik, som kan tillämpas inom biologin. I kursen ges också vissa exempel på biologiska tillämpningar. Mer specifikt så behandlas strömningslära, vågrörelselära, radioaktivitet, dynamiska system, signalbehandling samt mätning, reglering och simulering med datorstöd.

Förväntade studieresultat

Efter genomförd kurs förväntas studenten kunna: - redogöra för begrepp och samband inom elementär strömningslära, - beskriva mekaniska och elektromagnetiska vågor matematiskt, - redogöra för begrepp, fenomen och samband inom optik, - redogöra för begrepp, fenomen och samband inom elementär atom- och kärnfysik, - beskriva linjära system matematiskt, - analysera linjära återkopplade system, - identifiera en process med teoretiska och datorstödda metoder, - dimensionera regulatorer med olika metoder, - utvärdera och presentera resultat från en reglerad process.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Sensorer och elektronik, 7,5 hp (5EL051) samt Tillämpad cellbiologi, 7,5 hp (5MO012) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupp- och projektarbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker normalt fortlöpande i samband med undervisningen i form av prov, övningar, redovisningar och rapporter. På ett skriftligt prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På inlämningsuppgifter och skriftliga rapporter ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På muntliga redovisningar och övningar ges vanligen endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På kursen ges något av betygen Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg. För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. TILLGODORÄKNANDE I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 34

Thomas Bertil
Modern reglerteknik
4. uppl. : Stockholm : Liber : 2008 : 524 s. :
Omslagsbild
ISBN: 9147093234 (korr.) (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Thomas Bertil
Modern reglerteknik. : Övningsbok
4. uppl. : Stockholm : Liber : 2008 : 92 s. :
Omslagsbild
ISBN: 9147093226 (korr.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Sears and Zemansky's university physics with modern physics technology update
Young Hugh D., Freedman Roger A., Ford A. Lewis
Pearson international ed., 13th ed. : Harlow, England : Pearson : c2014. : vi, 1726 p. : col. ill. :
Obligatorisk