Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 27 mars 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Tillverkningsteknik, 7,5 hp

Engelskt namn: Manufacturing Engineering

Denna kursplan gäller: 2010-01-25 och tillsvidare

Kurskod: 5MT025

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Maskinteknik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-03-04

Reviderad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-02-14

Innehåll

Kursen behandlar olika tillverkningstekniska metoder. De områden som behandlas är i första hand skärande bearbetning, exempel på olika utrustningar, verktygshantering och kvalitetskontroll. Laborationer och projektuppgift ingår i kursen.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- redogöra för och tillämpa grundläggande skärteori,
- tillämpa sina kunskaper för att välja rätt verktyg för vald operation,
- välja rätt metod och mätdon för kvalitetskontroll,
- värdera de olika tillverkningsmetodernas ekonomiska utfall,
- planera, genomföra samt skriftligt redovisa resultatet av en projektuppgift.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med obligatoriska laborationer, grupparbeten och projektarbeten.
Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Examinationen sker dels genom en skriftlig projektrapport och genom muntlig och/eller skriftlig redovisning av laborationsmoment. På den skriftliga projektrapporten sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På laborationsmomentet ges endast betyget Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att projektrapporten, laborationer och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare redovisningstillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två redovisnings-tillfällen för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt.
I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Giltig från: 2014 vecka 50

Verkstadshandboken
Eriksson Nils-Olof, Karlsson Bo
14., uppdaterade uppl. : Stockholm : Liber : 2011 : 360 s. :
ISBN: 978-91-47-08533-0
Obligatorisk
Se bibliotekets söktjänst