"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tjänstedesign, 15 hp

Engelskt namn: Service design

Denna kursplan gäller: 2024-05-06 och tillsvidare

Kurskod: 5ID179

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-05-10

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2024-05-08

Innehåll

Kursen fokuserar på tjänstedesign ur ett industridesignperspektiv, och har som övergripande mål att introducera hur designprocessen kan användas inom tjänsteutveckling för att utveckla hållbara, ändamålsenliga och effektiva tjänster med ett genomgående användarfokus. Under kursen löper ett projektarbete, i vilket designprocessens steg och metoder inom tjänstedesignområdet introduceras. I samband med arbetet undersöks även användares upplevelser och den miljö tjänsten ska används.
Under kursen arbetar studenterna i projektgrupper för att analysera och utveckla en tjänst så att den blir såväl attraktiv som socialt hållbar och inkluderande. Centralt är att introducera hur designmetoder kan användas för att kartlägga och förstå användares drivkrafter och behov, och omvandla dessa till konkreta koncept för hållbara tjänster. En stark tyngdpunkt ligger på att öva på metoder för användarcentrerad dokumentation, idégenerering, utvärdering och konceptutveckling, liksom på metoder för att visualisera processer, idéer och koncept såväl manuellt som datorstött under projektets olika stadier.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • Redogöra för designprocessen inom tjänstedesign, och för centrala begrepp inom denna som kontaktpunkter, kundupplevelse och kundresa.
  • Identifiera kontaktpunkter mellan användare och tjänsteförmedlare och redogöra för hur dessa förhåller sig till fysisk miljö, rumslighet, kommunikationskanaler och tid.

Färdighet och förmånga

  • På grundläggande nivå tillämpa designmetoder som boardtekniker, funktionsanalyser, observationer och utvärdering för att analysera och visualisera en tjänst ur ett kundreseperspektiv, och genom kreativa metoder och utvärderingsmetoder generera utvecklingskoncept.
  • Med stöd av olika visuella metoder och tekniker kunna åskådliggöra, förklara och argumentera för olika tjänste- och produktkoncept för olika typer av mottagare eller avnämare.
  • I grupp planera, genomföra och presentera ett projektarbete inom tjänstedesignområdet, från problemidentifiering till muntlig, skriftlig och visuell projektpresentation av såväl process som slutkoncept.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Beskriva och reflektera över hur ett holistiskt perspektiv på tjänsteutveckling spänner över olika discipliner och samhällskontexter, och hur olika professioner eller expertiser kan samverka för att utveckla och förbättra tjänster.
  • Upprätta och följa en projektplan samt kritiskt utvärdera och reflektera kring sin roll, bidrag och utveckling i relation till projektförlopp och gruppens samarbetsprocess.
  • Reflektera över designprocessen i relation till den egna lärprocessen, samt i relation till den framtida yrkesrollen som potentiell upphandlare av designtjänster.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Engelska 6, Matematik 3b eller 3c eller Matematik C, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Undervisningens upplägg

Kursens upplägg bygger på en hög grad av lärarledd undervisning i form av workshops, föreläsningar, praktiska övningar och seminarier samt handledning. Stor vikt läggs vid grupprocesser i lärandet, och formerna för undervisningen utgör ofta i sig exempel på den metodik som används inom designområdet.

Examination

Examinationen sker muntligt, visuellt och skriftligt, individuellt och i grupp. Under kursens olika moment sker en löpande examination genom övningar och obligatoriska inlämningsuppgifter av prövande karaktär.

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till Institutionsstyrelsen för Designhögskolan.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande av denna kurs kan enbart ske genom en bedömning av jämförbar utbildning och kursplan, samt efter bedömning av den studerandes individuella kunskaps- och färdighetsnivå av kursansvarig och programansvarig.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.