Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Träning, fysisk aktivitet och hälsa II, 7,5 hp

Engelskt namn: Exercise, Physical Activity and Health II

Denna kursplan gäller: 2022-06-13 och tillsvidare

Kurskod: 3ID204

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Idrottsmedicin: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Avdelningen för idrottsmedicin

Beslutad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2020-09-03

Reviderad av: Programrådet för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, och idrottsfysiologprogrammen, 2022-06-01

Innehåll

Kursen bygger på grundläggande kunskaper om människokroppens anatomi och fysiologi med betoning på hur träning och fysisk aktivitet kan påverka hälsa och sjukdomstillstånd. I kursen läggs särskild fokus på nytta och risk och riskstratifiering vid träning i ett urval av de stora folksjukdomarna samt hur träning kan anpassas för primär- och sekundärprevention. Vidare ger kursen en orientering om den roll som olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård har vid dessa folksjukdomar. Kursen ger en grund för vidare fördjupning i säker träning i sekundärpreventivt syfte och testning vid diagnosticerade sjukdomstillstånd.

Inledningsvis behandlas kroppens fysiologiska anpassning till träning och fysisk aktivitet respektive stillasittande och inaktivitet. Vidare följer studier i ett urval av de stora folksjukdomarna. Praktiska moment avseende aktivitetsmätning samt träningspass anpassade för specifika grupper ingår också parallellt med teoretiska moment.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

1.  Redogöra för hur fysisk aktivitet och träning, respektive stillasittande och inaktivitet, påverkar kroppens olika vävnader, organ och organsystem och vidare tillämpa kunskapen i relation till nytta och risk och riskstratifiering av individer
2.  Visa grundläggande kunskaper om ett urval av de stora folksjukdomarna samt hur träning kan anpassas för primär- och sekundärprevention
3.  Beskriva grundprinciperna för belastningsergonomi och sätta dessa i relation till arbetsrelaterade besvär utifrån ett idrottsfysiologiskt perspektiv

Färdigheter och förmåga
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

4.  Utföra grundläggande träningsplanering för individer med olika diagnosticerade sjukdomstillstånd, för relevant och säker träning i sekundärpreventivt syfte
5.  Utföra biomonitorering och identifiera fysiologiska krav vid fysisk aktivitet i olika sammanhang samt sätta detta i relation till nuvarande riktlinjer 

Värderingsförmånga och förhållningssätt
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna

6.  Diskutera nytta och risk med olika träningsformer för individer med olika diagnostiserade sjukdomstillstånd.

Behörighetskrav

Grundläggande kunskaper i människans anatomi motsvarande 7,5 hp och grundläggande kunskaper i humanfysiologi motsvarande 7,5 hp.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, laborationer i idrottsmiljöer inklusive Umeå Movement and Exercise Laboratory (UMEX) och träningsanläggningar samt praktiska tillämpningsövningar och eget arbete individuellt och i grupp. Vissa moment i utbildningen kan ges på engelska. I kursen ingår praktiska uppgifter som inkluderar fysisk kontakt med klient.

Informationstekniska inslag kan förekomma i undervisningen och kräver tillgång till internetuppkopplad dator.

Examination

Kursmål 1-3 examineras individuellt via skriftlig salstentamen 
Kursmål 4 och 6 examineras gruppvis via skriftlig uppgift samt seminarium
Kursmål 5 examineras gruppvis via labbrapport samt seminarium 

Kursmål 1-3 bedöms som Väl Godkänd, Godkänd och Underkänd
Kursmål 4-6 bedöms som Godkänd och Underkänd.

För att erhålla betyget Godkänd krävs minst Godkänd på examinationens alla delar. För betyget Väl Godkänd krävs Väl Godkänd på skriftlig salstentamen och Godkänd på övriga examinerade delar.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av en anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Alla obligatoriska uppgifter utgör bedömningsunderlag för betyg. Bedömningskriterier anges i kursens uppgiftsbeskrivningar. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning och sätts först när samtliga obligatoriska moment är genomförda och bedömda.

I de fall prov eller obligatoriska moment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan annan rimlig proportionell uppgift anges. Antalet provtillfällen är begränsade till totalt fem. Det första provet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Student som har underkänts två gånger har rätt att hos programrådet begära annan examinator. I övrigt hänvisas till utbildningsplanen för programmet. 

Examinator kan besluta om komplettering är möjlig för att nå godkänt resultat och ska anpassas individuellt utifrån det/de mål som inte uppnåtts. Komplettering ska äga rum inom två veckor att studenterna meddelats examinationsresultatet, men före nästa examinationstillfälle.

Det är enbart tillåtet att komplettera upp till godkänt, ej till högre betyg. Om examinator beslutat att komplettering är möjlig har studenten rätt att välja komplettering eller att istället göra ett omprov för att ha möjlighet att uppnå ett högre betyg än godkänt.

I det fall kursen har upphört att gälla eller kursplanen genomgått större förändringar ska prov/förnyat prov som baseras på samma kursplan som ordinarie tentamen garanteras under 2 år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande

Student har rätt att få prövat om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För närmare information se Högskoleförordningen samt http://www.student.umu.se/examen/tillgodoräknanden.

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskola. Ett negativt beslut skall även motiveras skriftligt

Övriga föreskrifter

Studierna ska bedrivas på lika villkor i enlighet med Umeå universitets styrdokument för genus och likabehandling (www.umu.se).

För student som bryter mot Umeå universitets plagiatpolicy, vidtas åtgärder enligt Högskoleförordningen 10 kap.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 24

Physiology of sport and exercise
Kenney W. Larry, Wilmore Jack H., Costill David L.
Seventh edition. : Champaign, IL : Human Kinetics : [2020] : xix, 627 pages :
ISBN: 9781492572299
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

FYSS 2017 : fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling
[3., rev. uppl.] : 2016 : 656 s. :
ISBN: 9789198171129
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Finns även att ladda ned på www.fyss.se

American College Of Sports Medicine
Acsms exercise testing and prescription
Lippincott Williams And Wilkin : 2018 : 592 sidor :
ISBN: 9781496338792
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

The exercising female : science and application
Forsyth Jacky J., Roberts Claire-Marie
Abingdon, Oxon : Routledge : 2019 : 288 pages :
ISBN: 9780815391982
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst