"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tumörbiologi, 15 hp

Engelskt namn: Tumour Biology

Denna kursplan gäller: 2017-11-06 och tillsvidare

Kurskod: 5MO102

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Molekylärbiologi: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för molekylärbiologi

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-10-26

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-02-27

Innehåll

Kursen omfattar två moment:

1. Teoridel, 7,5 hp
Kursen behandlar hur utvecklingen inom den molekylära cellbiologin har bildat förutsättningar för en molekylär förståelse av tumörsjukdomar. Vikten av att använda genetiska modellsystem för att förstå uppkomsten av olika typer av tumörer klargörs. Kursens målsättning är att ge tillräckliga kunskaper om centrala biologiska reglersystem och dessas roll vid tumörbildning för att deltagarna skall kunna tillägna sig de allra senaste originalrapporterna inom både molekylär tumörbiologi och onkologi. I slutfasen av teoridelen ingår en serie föreläsningar där inbjudna cancerforskare presenterar aktuell klinisk forskning.

2. Laborationsdel, 7,5 hp.
Laborationsdelen är en tillämpning av det teoretiska innehållet och de experimentella övningarna omfattar arbete med olika modellsystem och metodik för cellbiologiska och molekylärbiologiska studier av tumörceller. Kursen innehåller även mikroskopiövningar. Ett genomgående tema vid laborationerna är att kursdeltagarna skall få träning i att självständigt planera sina experiment och analyser. Vidare läggs stor tonvikt på sammanställning av laborationsrapporter som skall presenteras i samma format som en vetenskaplig uppsatts.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

  • använda centrala cellbiologiska och histologiska koncept för att jämföra olika cellulära processer som särskiljer en normal cell från en tumörcell.
  • demonstrera en molekylär förståelse av de signaltransduktionssystem som är viktiga i tumörutveckling
  • sammanfatta teorierna bakom uppkomst av tumörer och tumörprogression
  • förstå verkningsmekanismer för de vanligaste typerna av kemoterapi och immunterapi av cancer och analysera hur cancerterapi kan förbättras
  • planera, utföra och analysera experiment som söker svar på tumörbiologiska frågeställningar samt presentera dessa muntligt och skriftligen på engelska i för forskningsfältet accepterat format (vetenskaplig artikel).
  • visa praktisk färdighet vid utförande av cell- och molekylärbiologiska experiment

Behörighetskrav

180 hp från avslutade kurser inkluderande minst 60 hp i biologi (innehållande genetik, cellbiologi, molekylärbiologi och djurfysiologi) varav minst 7,5 hp i genetik, samt 20 hp i kemi; dokumenterad färdighet i experimentellt arbete omfattande minst 30 hp; engelska B/6 från gymnasieskolan.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker på engelska. Kursen består av föreläsningar, laborationer, litteraturstudier samt diskussion av tumörbiologiska problem. Laborationer och diskussion av tumörbiologiska problem är obligatoriska. Laborationer går till så att tumörbiologiska frågeställningar presenteras för studenterna. Därefter skall studenterna självständigt planera det experimentella arbetet för att besvara den aktuella frågeställningen. Efter godkännande av kursassistent genomför och analyserar sedan studenten de planerade experimenten. Resultaten presenteras sedan i form av laborationsseminarium och en vetenskaplig rapport på engelska.
 

Examination

Teorimomentet avslutas med skriftlig salstentamen. Laborationsmomentet avslutas med muntlig och skriftlig redovisning. Betyg som ges på teorimomentet är underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). Betyg som ges på laborationsdelen är även U, G och VG. För att uppnå betyget godkänd krävs att studenten lämnar in skriftliga uppgifter inom angiven tid och att arbeten är redovisade enligt föreskrivna ramar. Vidare krävs ett aktivt deltagande i redovisningar och diskussioner. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med egna inlägg, reflektioner och frågor, samt att studenten svarar på frågor ställda till studenten eller till gruppen. För att bli godkänd på hela kursen måste alla obligatoriska moment vara godkända och vid den skriftliga examinationen måste poängsumman utgöra minst 60 % av maxantalet poäng. För betyget ”Väl godkänd” måste poängsumman vid den skriftliga examinationen utgöra minst 80 % av maxantalet poäng och studenten bli Väl godkänd på laboratoriedelen. Undantag från dessa gränser (60 % resp. 80 %) kan göras om skäl föreligger.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Kurs/moment kan tenteras vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omtenteringstillfälle inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Vid underkänt resultat hänvisas därefter studenten till tentamen nästa gång kursen/moment ges. En student som blivit underkänd vid examination har rätt att genomgå förnyad examination fem gånger för att bli godkänd. Efter fyra underkända examinationer erbjuds studenten att gå om kursen.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till biträdande prefekt för institutionen för molekylärbiologi.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap).
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.