"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tyska C, Språkstruktur, språkbruk och litteratur, 15 hp

Engelskt namn: German C, Language Structure, Language Use and Literature

Denna kursplan gäller: 2024-01-01 och tillsvidare

Kurskod: 1TY033

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tyska: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2011-05-16

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2023-08-24

Innehåll

I kursen ingår studier i tysk språkvetenskap och tysk litteraturvetenskap, träning i kontrastiva grammatiska strukturer samt övning i att läsa tyskspråkig vetenskaplig text.

Kursen är indelad i tre delkurser:
1: Tysk språkvetenskap: Språkbruk och språkanvändare, 6 hp
Studier av den moderna tyskan och dess användning i tal och skrift utifrån kognitivt-lingvistiska, pragmatiska och sociolingvistiska perspektiv, varvid genusaspekter beaktas.
2: Litteraturvetenskap och tyskspråkig litteratur, 6 hp
Läsning, analys och diskussion av modern skönlitteratur rörande temat "Mensch und Natur" utifrån olika litteraturvetenskapliga och litteraturteoretiska synvinklar. 
3: Skriftlig produktion, 3 hp
Fortsatt träning i kontrastiva grammatiska strukturer och idiomatiskt språkbruk i tyskan. Övningar i att översätta kortare svenska texter till tyska och att utifrån kunskap om olika textsorter producera egna texter på tyska.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande

Kunskap och förståelse

 • självständigt kunna beskriva några centrala aspekter i den tyskspråkiga litteratur som ingår i kursen;
 • självständigt kunna beskriva några centrala aspekter i modern tyska;
 • på ett nyanserat sätt kunna redogöra för några teoretiska utgångspunkter i germanistisk språk- och litteraturvetenskap;
 • kunna redogöra för och diskutera innebörden av några centrala begrepp inom modern språk- och litteraturvetenskap;

Färdighet och förmåga

 • med utgångspunkt i kunskap om det tyska språkets uppbyggnad kunna analysera språkanvändning ur ett kognitiv-lingvistiskt, pragmatiskt och sociolingvistiskt perspektiv varvid särskilt genusaspekter beaktas;
 • kunna referera och diskutera tyskspråkiga vetenskapliga texter inom språk- och litteraturvetenskap;
 • kunna analysera litterära texter ur olika litteraturvetenskapliga och litteraturteoretiska synvinklar;
 • kunna presentera ett litterärt verk och leda diskussioner kring det;
 • kunna analysera och kommentera skillnaderna mellan tyska och svenska vad gäller syntax, ordförråd, fraseologi och stilanvändning;
 • kunna översätta svensk normalprosa till god tyska;
 • kunna producera skrivna texter på tyska av olika slag med en hög grad av språklig korrekthet;

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter inom det språk- och litteraturvetenskapliga området;
 • på ett vetenskapligt sätt kunna argumentera för sina slutsatser;
 • kritiskt granska vetenskaplig argumentation i publicerade texter inom germanistisk språk- och litteraturvetenskap;
 • kunna anlägga ett normkritiskt perspektiv på språkbruk och på lästa texter.

Behörighetskrav

Univ: 24 hp från Tyska B med allmän inriktning (1TY011) eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Delkurserna löper parallellt under terminen.
1: Tysk språkvetenskap: Språkbruk och språkanvändare
Lektionsundervisning med redovisning av referatuppgift.
2: Litteraturvetenskap och tyskspråkig litteratur
Obligatoriska seminarier kring lästa texter samt övning i att leda en diskussion kring en läst text.
3: Skriftlig produktion
Lektionsundervisning.

Examination

All undervisning och examination genomförs på tyska.
 
1: Tysk språkvetenskap: Språkbruk och språkanvändare, 6 hp
Delkursen examineras genom bedömning av muntlig redovisning av referatuppgift samt bedömning av hemtentamen.

2: Litteraturvetenskap och tyskspråkig litteratur, 6 hp
Delkursen examineras genom bedömning av aktivt deltagande i seminarieövningarna, introduktion och diskussionsledning vid minst ett seminarietillfälle samt muntligt prov.

3: Skriftlig produktion, 3 hp
Delkursen examineras genom bedömning av två inlämningsuppgifter samt av skriftligt prov.
 
Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.

Seminarier, redovisning av mindre uppgifter och inlämningsuppgifter bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. För avslutande examination i delkurserna används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på delkurser som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den uppnått detta betyg på tillsammans lägst 9 hp.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Övriga föreskrifter

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2024 vecka 1

1: Tysk språkvetenskap: Språkbruk och språkanvändare

Einführung in die germanistische Linguistik
Hentschel Elke, Harden Theo
1st edition : Oxford : Peter Lang : 2014 : xii, 238 pages :
ISBN: 978-3-0343-1740-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Tillgänglig online via Umeå universitetsbibliotek https://search.ub.umu.se/discovery/fulldisplay?docid=alma9921907234104996&context=L&vid=46UMEA_INST:UmUB&lang=sv&search_scope=MyInst_and_CI&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=Everything&query=any,contains,hentschel,%20elke&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,9014206124764769128&mode=Basic&offset=0 Läses enligt anvisningar.

Sprachwissenschaftliche Artikel. Kompendium (c:a 100 sidor) tillhandahålls på institutionen resp. hämtas i elektronisk tidskrift.

2: Litteraturvetenskap och tyskspråkig litteratur

Ein Sommer in Sommerby
Boie Kirsten, Körting Verena
Hamburg : Friedrich Oetinger : 2018 : 318 sidor :
ISBN: 9783789108839
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Boysen Margret
Alice, der Klimawandel und die Katze Zeta
1. Auflage : Berlin : Edition Rugerup : 2016 : 278 Seiten :
https://www.edition-rugerup.de/?product=alice-der-klimawandel-und-die-katze-zeta
ISBN: 3942955520
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Erpenbeck Jenny
Heimsuchung : Roman
2. Auflage. : Munich : Penguin : [2018] : 189 pages :
ISBN: 9783328102519
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Herrndorf Wolfgang
Tschick : Roman
6. Auflage. : Reinbek bei Hamburg : Rowohlt Taschenbuch Verlag : 2015. : 364 pages :
ISBN: 9783499259913
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: eller senare uppl.

Hohler Franz
Die Rückeroberung : Erzählungen
5. Aufl. : Darmstadt : Luchterhand : 1988 : 105 s. :
ISBN: 3-630-61479-5
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: Endast berättelsen “Die Rückeroberung".

Raabe Wilhelm
Pfisters Mühle
Musaicum Books ISBN: 978-80-272-5206-0 :
Obligatorisk
Läsanvisning: eller via Projekt Gutenberg: https://www.projekt-gutenberg.org/raabe/pfister/pfister.html

Stifter Adalbert
Bergkristall.
Stuttgart : Reclam : 1989, cop. 1985 : 72 s. :
ISBN: 3-15-003912-6
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: eller via Projekt Gutenberg: https://www.projekt-gutenberg.org/stifter/berg/berg001.html

Wolf Christa
Störfall : Nachrichten eines Tages
1. Aufl., neu durchges. und korrigiert : Frankfurt am Main : Suhrkamp : 2009 : 129 s. :
ISBN: 9783518460795
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Aktuell forskningslitteratur till de lästa texterna väljs i samråd med läraren.

3: Skriftlig produktion

Översättnings- och textproduktionsövningar för Tyska C. Kompendium, hämtas på kursens lärplattform.