"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tyska, Examensarbete med språkvetenskaplig inriktning för magisterexamen, 15 hp

Engelskt namn: German, Dissertation for the Degree of Master of Arts (One Year) in Language and Linguistics

Denna kursplan gäller: 2022-01-10 och tillsvidare

Kurskod: 1TY028

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tyska: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för magisterexamen

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanisitsk fakultetsnämnd, 2012-01-25

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2021-09-13

Innehåll

I kursen ingår studier av teorier och tidigare forskning om valt problemområde samt en forskningsmetodisk fördjupning. Kursens huvudsakliga innehåll består i ett självständigt utfört vetenskapligt arbete samt redovisning av detta i form av en vetenskaplig uppsats. Opposition på andras uppsats och försvar av egen är en del av kursen.

Kursen består av tre delkurser som bygger på varandra:

1. Forskningsplan, 2,5 hp
Med hänvisning till några centrala teorier och metoder inom den germanistiska språkvetenskapen väljs område för den individuella fördjupningen. Därefter utformas en forskningsplan där syfte och frågeställningar, kort forskningsbakgrund och en beskrivning av en möjlig metod för insamling av material ingår.

2. Genomförande av forskningsuppgift, 5 hp
Fördjupning inom det valda forskningsområdet, precisering av syfte och frågeställningar, insamling och analys av material samt utformning av utkast till forskningsrapport.

3. Forskningsrapportering, 7,5 hp
Färdigställande av forskningsrapport i form av en vetenskaplig artikel omfattande maximalt 12 000 ord. Den slutgiltiga versionen av texten ska vara väl strukturerad och skriven på mycket god tyska. Alla avsnitt ska vara väl beskrivna och motiverade. Den egna studien ska diskuteras mot bakgrund av den valda teoretiska ramen. Opposition på ett examensarbete och försvar av det egna arbetet ingår.

Förväntade studieresultat

1. 1. Forskningsplan, 2,5 hp
För godkänd kurs ska den studerande kunna
*    formulera ett syfte och forskningsbara frågor;
*    inplacera studien i ett forskningsområde genom att identifiera och definiera ett antal nyckelbegrepp;
*    beskriva en möjlig metod för insamling av material och där så är lämpligt anlägga etiska aspekter på den planerade forskningsuppgiften;
*    sätta upp en tidsplan för arbetet.

2. Genomförande av forskningsuppgift, 5 hp
För godkänd kurs ska den studerande kunna
*    formulera ett avgränsat syfte och konkreta, undersökningsbara frågeställningar;
*    välja, motivera, tillämpa och tydligt redovisa relevant vetenskaplig metod i förhållande till forskningsproblemet;
*    presentera en översikt över adekvat forskningslitteratur och kritiskt diskutera den presenterade forskningslitteraturen;
*    presentera preliminära resultat av den egna studien;
*    skriva en sammanhängande och strukturerad presentation av den egna undersökningen där beskrivningar av syfte, frågeställningar, metodbeskrivning, forskningsbakgrund samt preliminära resultat ingår.

3. Forskningsrapportering, 7,5 hp

Kunskap och förståelse
För godkänd kurs ska den studerande kunna
*    uppvisa för forskningsuppgiften nöjaktiga kunskaper inom området germanistisk språkvetenskap och god förståelse av nyckelbegrepp;
*    uppvisa relevant och aktuell kunskapsbas i valet av forskningslitteratur;
*    uppvisa ändamålsenlig metodologisk kunskap.

Färdighet och förmåga
För godkänd kurs ska den studerande kunna
*    formulera ett tydligt syfte och avgränsade frågeställningar
*    välja och använda forskningsmetoder utifrån syfte och frågeställningar
*    samla in och analysera material på adekvat sätt utifrån frågeställningen
*    kritiskt diskutera den presenterade forskningslitteraturen
*    diskutera och kritiskt värdera den egna metoden och materialet med väl underbyggda argument
*    dra rimliga slutsatser utifrån arbetets resultat
*    diskutera och kritiskt värdera teorier, lösningar och resultat med väl underbyggda argument
*    presentera och diskutera sina resultat muntligt och skriftligt på mycket god tyska
*    använda ett korrekt och begripligt språk som följer vetenskaplig konvention
*    utforma textens layout, inklusive referenser, tabeller och figurer, i enlighet med vedertagna konventioner
*    kritiskt och konstruktivt granska andra studenters examensarbeten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För godkänd kurs ska den studerande kunna
*    motivera de val som gjorts utifrån vetenskapliga och, när så är relevant, samhälleliga och/eller etiska perspektiv;
*    diskutera den egna studiens värde och relevans liksom begränsningar i en större vetenskaplig och, där så är lämpligt, samhällelig kontext;
*    diskutera arbetets slutsatser och deras implikationer för framtida forskning;
*    där det är tillämpligt, diskutera forskares ansvar liksom möjliga konsekvenser av forskning, däribland den egna.

Behörighetskrav

Univ: Minst 105 hp tyska i vilka ska ingå examensarbete för kandidatexamen (15 hp) och 15 hp kurser på avancerad nivå, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Obligatoriska seminarier samt handledning i grupp och enskilt.

Examination

1. Forskningsplan, 2,5 hp
Examinationen görs genom bedömning av utarbetad forskningsplan. Godkänd delkurs 1 är en förutsättning för att kunna examineras på kommande delkurs.

2. Genomförande av forskningsuppgift, 5.0 hp
Examinationen görs genom bedömning av den preliminära forskningsrapporten. Godkänd delkurs 2 är en förutsättning för att kunna examineras på nästa delkurs.

3. Forskningsrapportering, 7.5 hp
Examinationen görs genom bedömning av färdigställt examensarbete och av opposition. Här krävs att den studerande presenterat och försvarat ett examensarbete som motsvarar de förväntade studieresultaten samt genomfört en godkänd opposition på ett annat arbete.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Delkurserna 1 och 2 bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. Delkurs 3, Forskningsrapportering, bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd.

Den som godkänts i prov får inte undergå förnyad prövning för högre betyg. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på delkurs 3 Forskningsrapportering, 7,5 högskolepoäng.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Övriga föreskrifter

Handledningsresursen ska primärt nyttjas under den tid då kurstillfället ges. Studerande som inte avslutat arbetet med uppsatsen kan ansöka hos kursansvarig institution om omregistrering för att därigenom erhålla ytterligare handledning.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 2

Kurslitteratur väljs i samråd med handledare.