Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tyska för ämneslärare, kurs 2, 30 hp

Engelskt namn: German for the Secondary and Upper Secondary School Levels, Course 2

Denna kursplan gäller: 2020-08-17 och tillsvidare

Kurskod: 6TY023

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Tyska: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-04-17

Reviderad av: Studierektor för Institutionen för språkstudier, 2020-06-22

Innehåll

I kursen ingår studier av tysk syntax, det tyska språkets utveckling, tyskspråkig litteratur från upplysningen till naturalismen samt barn- och ungdomslitteratur. Vidare ingår analys av texter ur ett språk- och litteraturvetenskapligt perspektiv, studier av skola och samhällsliv i Tyskland samt muntlig framställning och textproduktion. Dessutom ingår träning i att läsa och skriva tysk vetenskapsprosa samt studier i språkdidaktik.

I kursen ingår 7,5 hp språkdidaktik.

Kursen är indelad i fyra områden:
Område 1: Språkvetenskap, 7,5 hp
Område 2: Litteraturvetenskap, 7,5 hp
Område 3: Språk- och kulturkompetens, 7,5 hp
Område 4: Språkdidaktik, 7,5 hp

Områdena består i sin tur av flera delkurser.

Område 1: Språkvetenskap
1. Tysk språkvetenskap, 1,5 hp
Grundläggande studier av centrala språkvetenskapliga teorier utifrån ett historiskt perspektiv och diskussion av frågeställningar inom germanistisk språkvetenskap.
2. Språklig variation i tid och rum, 3 hp
Studier av det tyska språkets historiska utveckling med tonvikt på släktskapen med och de kontrastiva dragen i förhållande till svenskan samt studier av ordförrådet i kulturhistorisk belysning. Dessutom studeras utvecklingstendenser i dagens tyska samt språklig variation. Träning i att observera, reflektera över och kommunicera de förändringar som kontinuerligt äger rum på olika språkliga nivåer.
3. Tysk syntax, 3 hp
Fördjupade studier av tysk syntax. Träning i att jämföra tyskan med andra språk liksom i att förklara syntaktiska fenomen.

Område 2: Litteraturvetenskap
4. Litteraturteori, 1,5 hp
Grundläggande studier av olika teorier om litteratur och litteraturvetenskap med fokus på den germanistiska litteraturvetenskapen.
5. Tysk litteraturhistoria från upplysningen till naturalismen, 3 hp
Studier av den tyskspråkiga litteraturens historia från upplysningen till naturalismen.
6. Litteraturläsning och litteratursamtal, 3 hp
Läsning, analys och diskussion av skönlitteratur som representerar den tyskspråkiga litteraturen från upplysningen till naturalismen. Det övergripande temat för momentet är "Literatur in der Geschichte". Läsning och analys av barn- och ungdomslitteratur och studier av relevant barnlitteraturforskning.

Område 3: Språk- och kulturkompetens
7. Tysk kultur och realia, 3 hp
Studier av och individuellt vald fördjupning kring likheter och skillnader mellan svenskt och tyskt kultur- och samhällsliv.
För den individuellt valda uppgiften samlas material in vid genomförda studiebesök på skolor, sociala inrättningar och liknande under en obligatorisk studieresa till Tyskland.
8. Ordförråd och skriftlig språkfärdighet, 2,5 hp
Ordförråds- och fraseologiövningar. Övning i att översätta svensk normalprosa till tyska samt att skriva egna texter av olika slag.
9. Muntlig framställning, 2 hp
Träning av förmågan att tala tyska med olika kommunikativa syften och i olika situationer. I kursen ingår även träning i att inför en grupp med visuellt stöd muntligt presentera ett stoff.

Område 4: Språkdidaktik
10. Att läsa och skriva tysk vetenskapsprosa, 3 hp
Träning i att läsa och skriva tysk vetenskapsprosa med fokus på germanistiska och språkdidaktiska teman.
11. Deutsch lernen und lehren/Språkdidaktik, 4,5 hp
Studier av teorier om språkinlärning och en översikt över inflytelserika teoretiska paradigm inom språkdidaktik och dessas kopplingar till nuvarande styrdokument samt den Gemensamma referensramen i moderna språk (GERS). Utifrån detta utarbetas förslag till undervisningsaktiviteter som ska främja elevernas språkutveckling.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
Kunskap och förståelse
 • kunna uppvisa grundläggande kännedom om olika teoretiska utgångspunkter inom germanistisk språk- och litteraturvetenskap;
 • kunna redogöra för huvuddragen av det tyska språkets utveckling;
 • kunna beskriva och förklara det tyska språkets morfologiska och syntaktiska struktur;
 • kunna redogöra för några epoktypiska drag i tyskspråkig litteratur från upplysningen till naturalismen;
 • på ett differentierat sätt kunna beskriva likheter och skillnader inom några områden av tyskt och svenskt samhällsliv;
 • kunna redogöra för några teorier om hur inlärning av ett främmande språk går till;
 • kunna redogöra för hur undervisning kan stödja språkinlärningsprocessen;
 • kunna beskriva och diskutera de nationella styrdokumenten och deras koppling till de teorier om språkinlärning och språkundervisning som återfinns i den Gemensamma europeiska referensramen;

Färdighet och förmåga
 • kunna analysera texter från olika tider och olika geografiska områden ur ett språkvetenskapligt perspektiv och därvid använda adekvat terminologi;
 • kunna observera, reflektera över och kommunicera förändringar i språkbruk och -norm på olika nivåer i språket;
 • kunna analysera texter från olika tider ur ett litteraturvetenskapligt perspektiv och därvid använda adekvat terminologi;
 • kunna reflektera över och diskutera lästa texter i deras litteraturhistoriska sammanhang;
 • utifrån insamlat material kring ett valt ämne kunna analysera skillnader och likheter mellan Tyskland och Sverige;
 • kunna analysera vetenskapliga texter ur strukturellt, språkligt och innehållsligt perspektiv;
 • kunna producera kortare texter som möter genrespecifika krav;
 • kunna sammanfatta tyskspråkiga vetenskapliga artiklar;
 • kunna uttrycka sig ledigt och varierat i monologiskt tal, i samtal och i skrift på tyska med hög grad av korrekthet och anpassning till kommunikationssituationen;
 • kunna överföra ett givet innehåll från svenska till tyska;
 • utifrån ett givet material kunna utforma förslag till undervisningsaktiviteter i tyska;
 • kunna motivera de didaktiska val som gjorts utifrån styrdokument och aktuell forskning.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • kunna reflektera kring egna erfarenheter av språkinlärning;
 • kunna referera och citera på ett vetenskapligt korrekt sätt;
 • utifrån förvärvade språkdidaktiska och ämnesmässiga kunskaper kunna argumentera för en egen ståndpunkt;
 • i viss mån kunna granska olika sorters texter på ett kritiskt sätt.

Behörighetskrav

Univ: 22,5 hp tyska i intervallet 1-30 hp i vilka Tysk grammatik ska ingå, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

1. Tysk språkvetenskap, 1,5 hp
Lektionsundervisning med redovisning av uppgifter.

2. Språklig variation i tid och rum, 3 hp
Lektionsundervisning med redovisning av uppgifter.

3. Tysk syntax, 3 hp
Lektionsundervisning med redovisning av uppgifter.

4. Litteraturteori, 1,5 hp
Lektionsundervisning med redovisning av uppgifter.

5. Tysk litteraturhistoria från upplysningen till naturalismen, 3 hp
Föreläsningar.

6. Litteraturläsning och litteratursamtal, 3 hp
Obligatoriska seminarier med redovisning av uppgifter.

7. Tysk kultur och realia, 3 hp
Obligatoriska seminarier med redovisning av uppgifter före och efter den utlandsförlagda delen av momentet.

En del av modulen är förlagd till ett tyskspråkigt land där studiebesök och insamling av material genomförs. Obligatoriska seminarier under utlandsvistelsen med reflektion kring iakttagelser gjorda vid auskultation och i kontakt med enskilda personer och institutioner i Tyskland. Handledning av fördjupningsuppgift.

Studerande som har synnerliga skäl att inte delta i utlandsresan insamlar motsvarande material via till exempel litteratur, internet eller intervjuer med tyskspråkiga.

8. Ordförråd och skriftlig språkfärdighet, 2,5 hp
Lektionsundervisning.

9. Muntlig framställning, 2 hp
Obligatoriska övningar i muntlig framställning, t.ex. presentationer, referat, diskussioner och samtal.

10. Att läsa och skriva tysk vetenskapsprosa, 3 hp
Seminarier kring vetenskapliga texter.

11. Deutsch lernen und lehren/Språkdidaktik, 4.5 hp
Föreläsningar och seminarier. Redovisning av examinerande uppgifter görs vid ett antal obligatoriska seminarier.

Examination

All examination genomförs individuellt. Examinationen i alla moduler förutom i 11: Deutsch lernen und lehren genomförs på tyska.

1. Tysk språkvetenskap (German Linguistics), 1.5 hp
Muntligt prov.

2. Språklig variation i tid och rum (History of the German Language), 3 hp
En muntlig referatuppgift samt skriftligt prov.

3. Tysk syntax (German Syntax), 3 hp
En muntlig referatuppgift samt skriftligt prov.

4. Litteraturteori (Literature Theory), 1,5 hp
Muntligt prov.

5. Tysk litteraturhistoria från upplysningen till naturalismen (Hist of the German Literature fr Enlightenment to Naturalism), 3 hp
Muntligt prov.

6. Litteraturläsning och litteratursamtal (Reading and Discussing German Literature), 3 hp
Fortlöpande examination, redovisning av uppgifter samt muntligt prov med en sammanfattande diskussion av seminarietexterna.

7. Tysk kultur och realia (German Social and Cultural Studies), 3 hp
Fortlöpande examination samt muntlig och skriftlig redovisning av fördjupningsuppgiften.

8. Ordförråd och skriftlig språkfärdighet (Vocabulary and Written Proficiency), 2,5 hp
Två inlämningsuppgifter och skriftligt prov.

9. Muntlig framställning (Oral Presentation), 2 hp
Fortlöpande examination med redovisning av uppgifter samt muntligt prov.

10: Att läsa och skriva tysk vetenskapsprosa (Reading and Writing Academic Texts in German), 3 hp
Inlämningsuppgifter.

11. Deutsch lernen und lehren (Teaching and Learning of German), 4,5 hp
Bedömning av muntliga uppgifter inom undervisningens ram samt av en skriftlig uppgift.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Fortlöpande examination, redovisning av mindre uppgifter samt inlämningsuppgifter bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. För avslutande examination i modulerna används betygsgraderna Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på moduler som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända.

Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget väl godkänd särskild vikt vid den studerandes förmåga att producera korrekt tyska samt att analysera och tillämpa kursens innehåll. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den uppnått detta betyg på lägst 20 hp.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan ges möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna har meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt, komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

En student som utan godkänt resultat har genomgått ordinarie prov samt ett omprov för kursen, har vid nästa omprovstillfälle rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det. Begäran om byte av examinator ställs till utbildningsledaren vid Humanistiska fakulteten.

Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 34

För alla områden rekommenderas en tvåspråkig ordbok:

Lindestam Irmgard
Norstedts stora tyska ordbok : tysk-svensk, svensk-tysk : [140.000 ord och fraser
1. uppl. : Stockholm : Norstedts akademiska förlag : cop. 2008 : 748, 686 s. :
Omslagsbild
ISBN: 978-91-7227-321-4 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album

Modul 1: Tysk språkvetenskap

Sprache und Sprachwissenschaft. Kompendium (c:a 50 sidor), tillhandahålls av institutionen eller hämtas från kursens lärplattform.

Modul 2: Språklig variation i tid och rum

Deutsche Sprache gestern und heute : Einführung in Sprachgeschichte und Sprachkunde
Stedje Astrid, Prell Heinz-Peter
6. Aufl. : Paderborn ;a München : Fink : 2007 : 277 S. :
ISBN: 978-3-8252-1499-9 (UTB)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Modul 3: Tysk syntax

Andersson Sven-Gunnar
Tysk syntax för universitetsnivå
Lund : Studentlitteratur : 2002 : 494, [2] s. :
ISBN: 91-44-04110-1 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Valfridsson Ingela
Einiges zur deutschen Syntax für die B-Stufe. : Kompendium, hämtas på kurswebben.

Obligatorisk

Grammatikövningar för Tyska B. Kompendium, hämtas på kurswebben.

Modul 4: Litteraturteori

Kompendium zur Literaturtheorie, tillhandahålls av institutionen.

Modul 5: Tysk litteraturhistoria från upplysningen till naturalismen

Packalén Sture
Literatur und Leben : deutschsprachige Literatur von 750 bis 2000
1. uppl. : Stockholm : Liber : 2002 : [6], 301 s. :
urn:nbn:se:mdh:diva-5844
ISBN: 91-47-05112-4 : 359:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Fulltext också på http://mdh.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:216527

Modul 6: Litteraturläsning och litteratursamtal

Texterna läses i följande ordning och i angiven eller likvärdig utgåva:

Nathan der Weise : ein dramatisches Gedicht in fünf Auzügen
Lessing Gotthold Ephraim, Düffel Peter von
Durchgesehene Ausg. : Stuttgart : Reclam : 2000 : 172 s. :
ISBN: 3-15-000003-3 (även tilldelat tidigare uppl.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Johann Wolfgang Goethe : Die Leiden des jungen Werthers
Goethe Johann Wolfgang von, Rothmann Kurt
Stuttgart : Reclam : 1974 : 180 s. :
ISBN: 3-15-008113-0
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Faust.n T. 1,p Der Tragödie erster Teil
Goethe Johann Wolfgang von, Scheithauer Lothar J.
Stuttgart : Reclam : 1974 : 144 s. :
ISBN: 3-15-000001-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Kleist von Heinrich
Die Marquise von O.
Hamburger Leseheft Nr. 167; ISBN 978-3-87291-166-7 :
Obligatorisk

Hoffmann E. T. A.
Der goldne Topf : ein Märchen aus der neuen Zeit
Stuttgart : Reclam : 1966 : 142 s. :
ISBN: 3-15-000101-3
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Huge Walter
Annette von Droste-Hülshoff : Die Judenbuche
Stuttgart : Reclam : 1979 : 83 s. :
ISBN: 3-15-008145-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Heine Heinrich
Gedichte in Auswahl. Tillhandahålls på institutionen resp. hämtas från internet enligt lärarens anvisningar.
Institutionen för språkstudier :
Obligatorisk

Woyzeck : ein Fragment ; Leonce und Lena : Lustspiel
Büchner Georg, Büchner Georg
Stuttgart : Reclam : 1971 : 73 s. :
ISBN: 3-15-007733-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Endast Woyzeck läses.

Fontane Theodor
Effie Briest
Reclam Verlag; ISBN: 978-3-15-006961-5 :
Obligatorisk

Hauptmann Gerhart
Vor Sonnenaufgang : soziales Drama
Frankfurt/M : Ullstein : 1994 : 93 s. :
ISBN: 3-548-23564-6
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Härtling Peter
Ben liebt Anna
Weinheim-Basel: Beltz Verlag; ISBN 978-3-407-74099-1 :
Obligatorisk

Maar Paul
Eine Woche voller Samstage
Hamburg: Oetinger Verlag, ISBN 978-3-8415-0098-4 :
Obligatorisk

Funke Cornelia
Gespensterjäger auf eisiger Spur
ISBN 978-3-7855-6826-2 :
Obligatorisk

Modul 7: Tysk kultur och realia

Artikelkompendium, tillhandahålls av institutionen Övrig litteratur väljs i samråd med lärare.

Modul 8: Ordförråd och skriftlig språkfärdighet

En enspråkig tysk ordbok, t.ex. någon av dessa, rekommenderas:

Duden Deutsches Universalwörterbuch : [das umfassende Bedeutungswörterbuch der deutschen Gegenwartssprache mit mehr als 500 000 Stichwörtern, Bedeutungsangaben und Beispielen ; rund 250 000 zusätzlichen Angaben zu Grammatik, Herkunft und Stil ; einer tabellarischen Kurzgrammatik der deutschen Sprache
7. Aufl. : Mannheim : Bibliographisches Institut : 2011. : 2112 S. :
ISBN: 978-3-411-05507-4 (Gb.) : EUR 39.95 (DE), EUR 41.10 (AT), sfr 60.90 (freier Pr.)
Se bibliotekskatalogen Album

Deutsches Wörterbuch : [das universelle Standardwerk zur deutschen Gegenwartssprache ; der deutsche Wortschatz in über 260.000 Stichwörtern, Anwendungsbeispielen und Redewendungen ; mit umfassenden Bedeutungserklärungen und mehr als 1 Mio. Angaben zu Rechtschreibung, Grammatik, Aussprache, Stil und Herkunft]
Wahrig Gerhard, Wahrig-Burfeind Renate
8., vollst. neu bearb. und aktualisierte Aufl. : Gütersloh [u.a.] : Wissen-Media-Verl. : 2008 : 1728 s. :
ISBN: 3-577-10241-1
Se bibliotekskatalogen Album

Ordförråds- och fraseologiövningar, hämtas från kursens lärplattform. Skrivövningar för Tyska B. Kompendium, tillhandahålls av institutionen eller hämtas från kursens lärplattform.

Modul 9: Muntlig framställning

Material som hämtas på lärplattformen.

Modul 10: Att läsa och skriva tysk vetenskapsprosa

Vetenskapliga artiklar som är tillgängliga online. Övrigt material hämtas på lärplattformen.

Modul 11: Språkdidaktik

Tornberg Ulrika
Språkdidaktik
5. uppl. : Malmö : Gleerups utbildning AB : 2015 : 253 s. :
ISBN: 9789140691507
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Eller senare utgåva.

Deutsch lernen und lehren II. Kompendium, tillhandahålls av institutionen. Läromedel för ungdomsskolan.