"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Tyska, Kvalifikationskurs (steg 3), 7,5 hp

Engelskt namn: German, Qualification Course (level 3)

Denna kursplan gäller: 2023-08-07 och tillsvidare

Kurskod: 1TY062

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2023-02-16

Innehåll

I kursen ingår läsning och diskussion av olika tyskspråkiga texter samt muntliga och skriftliga övningar i anslutning till dessa där den språkliga uttrycksförmågan i tal och skrift står i fokus.

Kursen består av två delkurser:

1: Textläsning och muntlig färdighet, 4,5 högskolepoäng
Delkursen omfattar läsning av olika typer av texter (såväl skönlitteratur som sakprosa) och diskussioner kring texternas innehållsliga och språkliga aspekter samt olika typer av muntliga övningar och hörförståelseövningar.

2: Grammatik och skriftlig färdighet, 3 högskolepoäng
Delkursen omfattar olika slag av grammatik- och ordförrådsövningar samt skrivövningar som är baserade på texter av olika slag.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

  •     med hjälp av konventionell terminologi motivera de språkliga val som gjorts i egna texter  

Färdighet och förmåga

  •     förstå och återge huvudinnehållet och vissa detaljer i skrivna och talade tyskspråkiga texter om kända ämnen
  •     delta aktivt i samtal om bekanta ämnen och bidra till att kommunikationen fungerar
  •     muntligt och skriftligt med viss komplexitet och korrekthet återberätta huvuddragen i läst eller hörd text, utförligt berätta om något och beskriva egna och andras levnadsvillkor och framtidsplaner samt beskriva egna reaktioner på upplevda och fiktiva händelser

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  •     kunna delta i muntlig och skriftlig kommunikation på ett respektfullt sätt.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Tyska 2. Gymnasiekurskravet kan ersättas av universitetskursen Tyska, Nybörjarkurs (steg 1-2) 15 hp, eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av lektioner.

Examination

Delkurs 1: Redovisning av två muntliga uppgifter samt avslutande muntligt prov (4,5 hp).
Delkurs 2: Två inlämningsuppgifter i grammatik och ordförråd samt avslutande skriftligt prov (3 hp).

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten.   

Muntliga uppgifter och inlämningsuppgifter bedöms med något av betygen Godkänd eller Underkänd. De avslutande proven i de två delkurserna bedöms med något av betygen Väl Godkänd, Godkänd eller Underkänd. För godkänt betyg på delkurser som examineras i flera delar krävs att alla delar är godkända. För att få betyget Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på lägst 4,5 högskolepoäng.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.  

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det i stället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Övriga föreskrifter

Tentamensskrivningar i campuskurser görs vid Umeå universitet, Campus Umeå. Till alla salstentamina är anmälan via Studentwebben obligatorisk.

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.

 Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas. 

Litteratur

Giltig från: 2023 vecka 32

Die Geschichte von Herrn Sommer
Süskind Patrick, Sempé Jean-Jacques
Zürich : Diogenes : cop. 1991 : 129 s. :
ISBN: 3-257-22664-0 (hft.)
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Den tyska grammatiken
Klingemann Ulrike, Magnusson Gunnar, Didon Sybille
5. uppl. : Stockholm : Sanoma utbildning : 2014 : 272 s. :
ISBN: 9789152327180
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Grammatik aktiv - Deutsch als Fremdsprache - 2. aktualisierte Ausgabe - A1-B1 : Verstehen, Üben, Sprechen - Übungsgrammatik - Inkl. PagePlayer-App
Jin Friederike, Voß Ute
Berlin : Cornelsen Verlag : 2022 : 272 Seiten :
ISBN: 9783061229641
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: För självstudier

Klipp und Klar : Übungsgrammatik Grundstufe Deutsch in 99 Schritten (Mit Lösungen)
Fandrych Christian, Tallowitz Ulrike
Stuttgart : Ernst Klett : c2008 : 248 p. :
ISBN: 978-3-12-675322-7
Se Umeå UB:s söktjänst
Läsanvisning: För självstudier. Denna bok är ett alternativ till Grammatik aktiv.

Tyskspråkiga texter (c:a 30 s.) tillhandahålls av institutionen eller hämtas på lärplattform resp. hämtas från internet enligt lärarens anvisningar. Grammatik- och ordförrådsövningar hämtas från kurswebben.